ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 243 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พุทธประวัติ ฉบับสำหรับยุวชน / แปลและเรียบเรียง, พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 พ831 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.363 พ831] (1).

2. พระพุทธศาสนาในอาเซีย / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3095 พ335พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3095 พ335พ] (1).

3. คิดเป็นทำเป็นตามแนวพุทธธรรม / เสฐียรพงษ์ วรรณปก

โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ส893ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34 ส893ค] (1).

4. ศัพท์ธรรมะ ไทย-อังกฤษ / อุทัย ไชยานนท์

โดย อุทัย ไชยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.303 อ819ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.303 อ819ศ] (1).

5. สมุดภาพพระมหาเวสสันดร : ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝีมือครู เหม เวชกร

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 ส314 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ธรรมสภา, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.363 ส314] (1).

6. วรรณคดีชาดก = Jataka literature / สืบพงศ์ ธรรมชาติ

โดย สืบพงศ์ ธรรมชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3188 ส736ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3188 ส736ว] (1).

7. สมุดภาพพระพุทธประวัติ : ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรฝีมือเอกครูเหม เวชกร

เลขเรียกหนังสือ: 294.309 ส314 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.309 ส314] (1).

8. สุญญตาธรรม ฉบับรวมเล่มบริบูรณ์ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 พ831ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.304 พ831ส] (1).

9. คู่มือดับทุกข์ ฉบับสมบูรณ์ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.342 พ381ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.342 พ381ค] (1).

10. ปราบมาร. ภาค 3 / โดย การุณย์ บุญมานุช

โดย การุณย์ บุญมานุช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ก534ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3 ก534ป] (1).

11. เปิดโปงขบวนการล้มพุทธ / นำพิสูจน์ทราบโดย เบญจ์ บาระกุล

โดย เบญจ์ บาระกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3377 ป759 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3377 ป759] (1).

12. พระพุทธศาสนามหายานเข้าสู่ประเทศไทย / โดย บุณย์ นิลเกษ

โดย บุณย์ นิลเกษ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.392 บ623พ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : ม.ป.พ.], 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.392 บ623พ] (1).

13. พระพุทธศาสนากับคนไทย / โดย ฟื้น ดอกบัว

โดย ฟื้น ดอกบัว.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3144 ฟ471พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3144 ฟ471พ] (1).

14. หยั่งลงสู่พระพุทธศาสนา / ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์

โดย ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ช432ห 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิปราณี สำเริงราชย์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3 ช432ห 2542] (1).

15. พจนานุกรมพุทธศาสน์ / ดนัย ไชยโยธา

โดย ดนัย ไชยโยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.303 ด123พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.303 ด123พ] (1).

16. วัชรเชนสัทธรรมในสหัสวรรษใหม่ / ผู้เขียน, สุวินัย ภรณวลัย

โดย สุวินัย ภรณวลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3927 ส882ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พระอาทิตย์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3927 ส882ว] (1).

17. ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น. เล่ม 2 / โดย ธ. ธีรทาส

โดย ธ. ธีรทาส.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 ธ111ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมธรรมทาน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.32 ธ111ศ] (1).

18. ประเพณีและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา / บุญมี แท่นแก้ว

โดย บุญมี แท่นแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 บ527ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.34 บ527ป] (1).

19. ประวัติศาสตรืพระพุทธศาสนา / เสถียร โพธินันทะ.

โดย เสถียร โพธินันทะ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.309 ส894ป 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.309 ส894ป 2541] (1).

20. พจนานุกรมพุทธศาสน์ / จักรพล พิมพการ

โดย จักรพล พิมพการ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.303 จ224พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.303 จ224พ] (1).