ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 94 จากทั้งหมด 145244 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม / ประภาศรี สีหอำไพ

โดย ประภาศรี สีหอำไพ.

เลขเรียกหนังสือ: 291.7 ป344พ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 291.7 ป344พ 2540] (1).

2. ศัพท์ธรรมะ ไทย-อังกฤษ / อุทัย ไชยานนท์

โดย อุทัย ไชยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.303 อ819ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.303 อ819ศ] (1).

3. กตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี / พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)

โดย พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35673 ป524ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35673 ป524ก] (1).

4. การพ้นทุกข์ของมหายาน / ล. เสถียรสุต

โดย ล. เสถียรสุต.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3122 ล111ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3122 ล111ก 2539] (1).

5. กระบวนธรรมเพื่อความเข้าใจชีวิต ปฏิจจสมุปบาท : เกิด-ดำรงอยู่-ตาย และสืบต่ออย่างไร / บรรจบ บรรณรุจิ

โดย บรรจบ บรรณรุจิ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35697 บ149ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35697 บ149ก] (1).

6. สิทธารถะ = Sisshartha / แฮร์มัน เฮสเซ ; สีมน, แปลจากภาษาเยอรมัน

โดย เฮสเซ, แฮร์มัน | สีมน.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3827 ฮ675ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สุริวงค์บุ๊คเซนเตอร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3827 ฮ675ส] (1).

7. สู่เส้นทางรัก / แพทย์เชิงดอย

โดย แพทย์เชิงดอย.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ956ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : กองทุนวุฒิธรรม เพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม, [2538?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

8. มงคลยอดชีวิต / สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมมธโร)

โดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมมธโร).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ715ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2539สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

9. วัชรเชนสัทธรรมในสหัสวรรษใหม่ / ผู้เขียน, สุวินัย ภรณวลัย

โดย สุวินัย ภรณวลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3927 ส882ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พระอาทิตย์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3927 ส882ว] (1).

10. การสืบสายภิกษุณีสงฆ์ในศรีลังกา / ธัมมนันทา สามเณรี (ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)

โดย ธัมมนันทา, สามเณรี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.361 ธ484ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทส่องสยาม, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.361 ธ484ก] (1).

11. พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ / อภิชัย พันธเสน

โดย อภิชัย พันธเสน.

เลขเรียกหนังสือ: 294.33785 อ251พ 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.33785 อ251พ 2544] (1).

12. ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น. เล่ม 2 / โดย ธ. ธีรทาส

โดย ธ. ธีรทาส.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 ธ111ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมธรรมทาน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.32 ธ111ศ] (1).

13. คัมภีร์พระอภิธัมมัตถวิภาวินีสำหรับประชาชน / บุณย์ นิลเกษ

โดย บุณย์ นิลเกษ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.312 บ623ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : บุณยนิธิ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.312 บ623ค] (2).

14. ประเพณีและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา / บุญมี แท่นแก้ว

โดย บุญมี แท่นแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 บ527ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.34 บ527ป] (1).

15. ประวัติศาสตรืพระพุทธศาสนา / เสถียร โพธินันทะ.

โดย เสถียร โพธินันทะ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.309 ส894ป 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.309 ส894ป 2541] (1).

16. ทุกขเวทนา : ธรรมบรรยาย / โดย มิตซูโอะ คเวสโก

โดย คเวสโก, มิตซูโอะ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3422 ค182ท 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิริยะการพิมพ์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3422 ค182ท 2545] (1).

17. ผีและเทวดามีจริง : รวบรวมจากหลักฐานในพระไตรปิฎกและข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ / พร รัตนสุวรรณ.

โดย พร รัตนสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34211 พ227ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ธนบุรี : โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, 2505สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.34211 พ227ผ] (1).

18. ฟ้าสางทางประชาธิปไตย : สื่อมวลชนและหนังสือพิมพ์คือผู้บันดาลโลก / พุทธทาสภิกขุ.

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3377 พ831ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3377 พ831ฟ] (1).

19. พุทธศาสนาสอนอะไร / สาวก, เรียบเรียง.

โดย สาวก.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ส373พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.34 ส373พ] (1).

20. อธิบายธรรมะให้ประชาชนเข้าใจ / หลวงกถิน อัตถโยธิน.

โดย กถิน อัตถโยธิน, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ก122อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขสันต์สาส์น, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.34 ก122อ] (1).