ผลการค้นหาของคุณมี 136 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.307 พ332พ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.307 พ332พ 2537] (1).

2. พุทธประวัติ ฉบับสำหรับยุวชน / แปลและเรียบเรียง, พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 พ831 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.363 พ831] (1).

3. พระพุทธศาสนาในอาเซีย / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3095 พ335พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3095 พ335พ] (1).

4. พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม / ประภาศรี สีหอำไพ

โดย ประภาศรี สีหอำไพ.

เลขเรียกหนังสือ: 291.7 ป344พ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291.7 ป344พ 2540] (1).

5. คิดเป็นทำเป็นตามแนวพุทธธรรม / เสฐียรพงษ์ วรรณปก

โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ส893ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34 ส893ค] (1).

6. บทเรียนชาวพุทธจากกรณีธรรมกาย / เสฐียรพงษ์ วรรณปก

โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ส893บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34 ส893บ] (1).

7. ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 พ831จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3 พ831จ] (2).

8. ปลูกรัก : วิธีฝึกมองอย่างลึกซึ้งตามคติพุทธศาสนามหายาน / ติช นัท ฮันห์, เขียน ; สดใส ขันติวรพงศ์, แปล

โดย นัต ฮันห์, ติช | สดใส ขันติวรพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.392 น395ป 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.392 น395ป 2541] (1).

9. ประวัติพระพุทธศาสนา สมัยศรีวิชัย / โดย ธรรมทาส พานิช

โดย ธรรมทาส พานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.309593 ธ335ป 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.309593 ธ335ป 2542] (1).

10. วรรณคดีชาดก = Jataka literature / สืบพงศ์ ธรรมชาติ

โดย สืบพงศ์ ธรรมชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3188 ส736ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3188 ส736ว] (1).

11. สังคมไทยกับทางรอดที่ควรเลือก : จากมุมมองของพุทธศาสนิก / ส. ศิวรักษ์

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3377 ส113ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันสันติประชาธรรม, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3377 ส113ส] (1).

12. สุญญตาธรรม ฉบับรวมเล่มบริบูรณ์ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 พ831ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.304 พ831ส] (1).

13. ความเข้าใจในเรื่องพระรัตนตรัย จากมุมมองของ ส. ศิวรักษ์ / ส. ศิวรักษ์

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ส113ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3 ส113ค] (1).

14. คู่มือดับทุกข์ ฉบับสมบูรณ์ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.342 พ381ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.342 พ381ค] (1).

15. ปราบมาร. ภาค 3 / โดย การุณย์ บุญมานุช

โดย การุณย์ บุญมานุช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ก534ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3 ก534ป] (1).

16. หลวงปู่หล้า เขมปตโต ตอบปัญหาธรรมะ / หล้า เขมปตโต

โดย หล้า เขมปตโต.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ห332ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ. ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34 ห332ห] (1).

17. เปิดโปงขบวนการล้มพุทธ / นำพิสูจน์ทราบโดย เบญจ์ บาระกุล

โดย เบญจ์ บาระกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3377 ป759 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3377 ป759] (1).

18. กรณีธรรมกาย / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ335ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ335ก 2542] (1).

19. อาจารย์เสถียร โพธินันทะ "บุคคลของพระพุทธศาสนา" : รวมบทความและปาฐกถา ของอาจารย์เสถียร โพธินันทะ. เล่ม 2

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 อ599 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.308 อ599] (1).

20. จารึกไว้ในพระศาสนา จารึกไว้ในการศึกษา / พนม พงษ์ไพบูลย์

โดย พนม พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.307 พ187จ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อแกรมมี่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.307 พ187จ 2539] (1).