ผลการค้นหาของคุณมี 17 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สมุดภาพพระมหาเวสสันดร : ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝีมือครู เหม เวชกร

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 ส314 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ธรรมสภา, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.363 ส314] (1).

2. สมุดภาพพระพุทธประวัติ : ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรฝีมือเอกครูเหม เวชกร

เลขเรียกหนังสือ: 294.309 ส314 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.309 ส314] (1).

3. พจนานุกรมพุทธศาสน์ / ดนัย ไชยโยธา

โดย ดนัย ไชยโยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.303 ด123พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.303 ด123พ] (1).

4. พจนานุกรมพุทธศาสน์ / จักรพล พิมพการ

โดย จักรพล พิมพการ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.303 จ224พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.303 จ224พ] (1).

5. พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย / สุชีพ ปุญญานุภาพ.

โดย สุชีพ ปุญญานุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.303 ส763พ 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.303 ส763พ 2541] (1), [Call number: 294.303 ส763พ 2541] (1).

6. ศัพทานุกรมพุทธศาสน์ / ดนัย ไชยโยธา, รวบรวมเรียบเรียง

โดย ดนัย ไชยโยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.303 ด123ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.303 ด123ศ] (2).

7. พระภูริทัต ฉัฐมชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

8. พระเนมิราช จตุตถชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

9. พระสุวรรณสาม ตติชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

10. พระมโหสถ ปัญจมชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

11. พระมหาชนก ทุติยชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

12. พระวิธูรบัณฑิต นวมชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

13. พระเวสสันดร ทศมชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

14. พระนารทพรหม อัฐมชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

15. พระเตมีย์ ปฐมชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

16. พระจันทกุมาร สัตมชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

17. พระพุทธประวัติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา / พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)

โดย พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ).

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 พ328พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทุนนิธิเฉลิมพระเกียรต์ 80 พรรษา วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.363 พ328พ] (1).