ผลการค้นหาของคุณมี 10 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร (พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์) / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ335จ 2536 เลขเรียกหนังสือ: 10653 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ335จ 2536] (3). Special Status (1).

2. ประมวลพระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส : การคณะสงฆ์ / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

โดย วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3074 ว151ป เลขเรียกหนังสือ: 10737 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : โรงพิมพ์ศรีศตวรรษ, 2514ชื่อเรื่องอื่น: การคณะสงฆ์.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3074 ว151ป] (2). Special Status (1).

3. พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ 21 : ปาฐกถาครบรอบ 60 ปี พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) / โดย พระไพศาล วิสาโล ... [และคนอื่นๆ]

โดย ไพศาล วิสาโล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3377 พ831 เลขเรียกหนังสือ: 10686 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3377 พ831] (1). Special Status (1).

4. ความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ / พระดุษฎี เมธังกุโร...[และคนอื่นๆ]

โดย พระดุษฎี เมธังกุโร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35697 ค181 เลขเรียกหนังสือ: 10678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย และอื่นๆ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35697 ค181] (1). Special Status (1).

5. เวทีนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยมหิดล. ครั้งที่ 3, ศาสนาเสวนาพุทธ-อิสลาม : ความรุนแรงและความสมานฉันท์ / กองบรรณาธิการ, ปาริชาด สุวรรณบุบผา ... [และคนอื่นๆ]

โดย ปาริชาด สุวรรณบุบผา | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี.

เลขเรียกหนังสือ: 201.7273 ว913 เลขเรียกหนังสือ: 10687 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549ชื่อเรื่องอื่น: ศาสนาเสวนาพุทธ-อิสลาม : ความรุนแรงและความสมานฉันท์.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 201.7273 ว913] (1). Special Status (1).

6. พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ฉบับสมบูรณ์ (รวมภาค 1-2) / โดย แสง จันทร์งาม.

โดย แสง จันทร์งาม.

เลขเรียกหนังสือ: 10603 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 10603] (1).

7. ศาสนศาสตร์เชิงวิสาสะระหว่างชาวคริสต์กับชาวพุทธ / โดย โดนาลด์ เค. สแวเรอร์.

โดย สแวเรอร์, โดนัลด์ เค.

เลขเรียกหนังสือ: 291.17 ส439ศ เลขเรียกหนังสือ: 10474 / 10475 / 10476 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : พระคริสตธรรมแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 291.17 ส439ศ] (2). Special Status (3).

8. ศาสนากับบุคคล : อรรถธิบายเปรียบเทียบตามทัศนพุทธศาสนาและคริสตศาสนา / โดย มัลคัม เอฟ. สติวาร์ท.

โดย สติวาร์ท, มัลคัม เอฟ.

เลขเรียกหนังสือ: 291.17 ส172ศ เลขเรียกหนังสือ: 10477 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : พระคริสตธรรมแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 291.17 ส172ศ] (2). Special Status (1).

9. ปาฐกถาซินแคลร์ ทอมป์สัน : เทพยุทธแห่งยุคสมัย : เงินกับศาสนา / สุวรรณา สถาอานันท์

โดย สุวรรณา สถาอานันท์ | ไพศาล วิสาโล.

เลขเรียกหนังสือ: 291.17 ส873ป เลขเรียกหนังสือ: 10680 / 10681 / 10682 / 10683 / 10684 / 10685 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291.17 ส873ป] (2), PYULIB-DW [Call number: 291.17 ส873ป] (4). Special Status (6).

10. ศาสนาเสวนา : แนวคิดและประสบการณ์การสานเสวนาระหว่างศาสนาและการเมืองแนวลึกกับจริยธรรมของนักการเมืองจากมุมมองของศาสนิกชน

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3377 ศ377 เลขเรียกหนังสือ: 10060 / 10061 / 10062 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ, ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3377 ศ377] (6).