ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 84 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สมุดภาพพระพุทธประวัติ : ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรฝีมือเอกครูเหม เวชกร

เลขเรียกหนังสือ: 294.309 ส314 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.309 ส314] (1).

2. Dictionary of philosophy / edited by Dagobert D. Runes.

โดย Runes, Dagobert D.

เลขเรียกหนังสือ: 103 D127 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Jersey : Littlefield, c1960สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 103 D127] (1).

3. Egyptian mythology / Veronica Ions.

โดย Ions, Veronica.

เลขเรียกหนังสือ: 291.13 I64E (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Feltham, Middlesex : PaulHamlyn, c1968สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 291.13 I64E] (1).

4. Historical Atlas of the Holy Lands / Karen Farrington

โดย Farrington, Karen.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Mercury Books, 2005, c2003สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

5. สารานุกรมปรัชญา / กีรติ บุญเจือ.

โดย กีรติ บุญเจือ.

เลขเรียกหนังสือ: 103 ก695ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 103 ก695ส] (1).

6. ชีวิต การงาน หลักธรรม หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

เลขเรียกหนังสือ: 922.943 ช583 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 922.943 ช583] (1).

7. Sacred rocks and Buddhist caves in Thailand / Christophe Munier

โดย Munier, Christophe.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 M966S (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : White Lotus, c1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.3435 M966S] (1).

8. การวิเคราะห์เชิงปรัชญาเรื่องปัญหาความเสมอภาคของสตรี = A philosophical analysis of the problem of equality of women / พรพิไล ถมังรักษ์สัตว์

โดย พรพิไล ถมังรักษ์สัตว์.

เลขเรียกหนังสือ: 362.83 พ249ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2528หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ, 2528 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.83 พ249ก] (1).

9. ปัญหาทางจริยธรรมเกี่ยวเนื่องกับการทำแท้ง = Ethical problem concerning abortion / ปรีชา เพชรรงค์

โดย ปรีชา เพชรรงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 179.76 ป467ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2520 หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 179.76 ป467ป] (1).

10. 15 พระอริยสงฆ์ / ธานินทร์ เลิศนครินทร์, เรียบเรียง

โดย ธานินทร์ เลิศนครินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 922.943 ธ516ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีไซน์เพลส, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 922.943 ธ516ส] (1).

11. The story of philosophy / Bryan Magee.

โดย Magee, Bryan.

เลขเรียกหนังสือ: 100 M191S (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, c1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 100 M191S] (1).

12. Thirty-five oriental philosophers / Diane Collinson and Robert Wilkinson.

โดย Collinson, Diane | Wilkinson, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 181 C712T (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 181 C712T] (1).

13. The Cambridge dictionary of philosophy / general editor, Robert Audi.

โดย Audi, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 103 C178 1997 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1997, c1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 103 C178 1997] (1).

14. ศัพท์ธรรมะ ไทย-อังกฤษ / อุทัย ไชยานนท์

โดย อุทัย ไชยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.303 อ819ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.303 อ819ศ] (1).

15. สารานุกรมนักปรัชญาบุรพสมัย = A history of philosophy / นวม สงวนทรัพย์

โดย นวม สงวนทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 180.09 น297ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 180.09 น297ส] (2).

16. พจนานุกรม / โดย จงชัย เจนหัตถการกิจ

โดย จงชัย เจนหัตถการกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3927 จ888พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.3927 จ888พ] (1).

17. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต).

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.303 พ332พ 2538 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.303 พ332พ 2538] (1).

18. ประมวลศัพท์ 6 ศาสนา / ปิ่น มุทุกันต์

โดย ปิ่น มุทุกันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 291.03 ป617ป 2534 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิตยสารคลังสมอง, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 291.03 ป617ป 2534] (1).

19. สมุดภาพพระมหาเวสสันดร : ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝีมือครู เหม เวชกร

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 ส314 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ธรรมสภา, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.363 ส314] (1).

20. พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย / สุชีพ ปุญญานุภาพ.

โดย สุชีพ ปุญญานุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.303 ส763พ 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.303 ส763พ 2541] (1), [Call number: 294.303 ส763พ 2541] (1).