ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 128 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ชุมนุมปาฐกถาชุดพุทธธรรม / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 10746 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2512สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. คาถาชาดกแลแบบอักษรอริยกะ / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

โดย วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382 ว151ค เลขเรียกหนังสือ: 10645 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2514สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.382 ว151ค] (2). Special Status (1).

3. ศาสนาและเยาวชน / พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 291.17834 พ335ศ 2539 เลขเรียกหนังสือ: 10649 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291.17834 พ335ศ 2539] (2). Special Status (1).

4. ตัวกู-ของกู ฉบับสมบูรณ์ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ต เลขเรียกหนังสือ: 10719 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [25--]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ต] (1), PYULIB-DW [Call number: 294.35 พ831ต] (1). Special Status (1).

5. การศึกษาเพื่อสันติภาพ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ335ก 2538 เลขเรียกหนังสือ: 10654 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ335ก 2538] (1). Special Status (1).

6. ศาสนาเปรียบเทียบ / โดย เสฐียร พันธรังษี

โดย เสฐียร พันธรังษี.

เลขเรียกหนังสือ: 291 ส893ศ 2542 เลขเรียกหนังสือ: 10635 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 291 ส893ศ 2542] (1). Special Status (1).

7. พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ 21 : ปาฐกถาครบรอบ 60 ปี พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) / โดย พระไพศาล วิสาโล ... [และคนอื่นๆ]

โดย ไพศาล วิสาโล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3377 พ831 เลขเรียกหนังสือ: 10686 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3377 พ831] (1). Special Status (1).

8. ศาสนศาสตร์เบื้องต้น / กีรติ บุญเจือ

โดย กีรติ บุญเจือ.

เลขเรียกหนังสือ: 291 ก695ศ 2538 เลขเรียกหนังสือ: 10641 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 291 ก695ศ 2538] (2). Special Status (1).

9. พุทธปรัชญา / เดือน คำดี

โดย เดือน คำดี.

เลขเรียกหนังสือ: 181.043 ด931พ เลขเรียกหนังสือ: 10419 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 181.043 ด931พ] (1). Special Status (1).

10. พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน : ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม / สุชีพ ปุญญานุภาพ, จัดทำ

โดย สุชีพ ปุญญานุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382 ส763พ 2539 (อ.) เลขเรียกหนังสือ: 10619 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มเดียวจบครั้งที่ 16ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382 ส763พ 2539] (1). Special Status (1).

11. ความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ / พระดุษฎี เมธังกุโร...[และคนอื่นๆ]

โดย พระดุษฎี เมธังกุโร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35697 ค181 เลขเรียกหนังสือ: 10678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย และอื่นๆ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35697 ค181] (1). Special Status (1).

12. วิทยาศาสตร์กับศาสนา : คู่มือประกอบการสอนที่คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารีมหาวิทยาลัยพายัพ / โดย อิมมานูเอล เจริญ

โดย เจริญ อิมมานูเอล.

เลขเรียกหนังสือ: 215 จ724ว 2537 เลขเรียกหนังสือ: 10667 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 215 จ724ว 2537] (2). Checked out (1). Special Status (1).

13. เวทีนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยมหิดล. ครั้งที่ 3, ศาสนาเสวนาพุทธ-อิสลาม : ความรุนแรงและความสมานฉันท์ / กองบรรณาธิการ, ปาริชาด สุวรรณบุบผา ... [และคนอื่นๆ]

โดย ปาริชาด สุวรรณบุบผา | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี.

เลขเรียกหนังสือ: 201.7273 ว913 เลขเรียกหนังสือ: 10687 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549ชื่อเรื่องอื่น: ศาสนาเสวนาพุทธ-อิสลาม : ความรุนแรงและความสมานฉันท์.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 201.7273 ว913] (1). Special Status (1).

14. ปรัชญา / สิงห์ทน คำซาว

โดย สิงห์ทน คำซาว.

เลขเรียกหนังสือ: 110 ส717ป เลขเรียกหนังสือ: 10722 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 110 ส717ป] (3). Special Status (1).

15. บทบาทของนักเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสังคมไทย / อรุณ เวชสุวรรณ, รวบรวมและเรียบเรียง

โดย อรุณ เวชสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 922 อ399บ เลขเรียกหนังสือ: 10012 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : แพร่พิทยา, 2514สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 922 อ399บ] (1). Special Status (1).

16. ศาสนาเปรียบเทียบ / สุจิตรา (อ่อนค้อม) รณรื่น

โดย สุจิตรา รณรื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 291 ส753ศ 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291 ส753ศ 2530] (1).

17. ตัวกู-ของกู ฉบับสมบูรณ์ หรือ หลักพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษาผู้ไม่เคยสนใจมาก่อน / ภิกขุ พุทธทาส อินทปัญโญ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 10611 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ ผ.ช.ป., 2514สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 10611] (1).

18. ศาสนาสำหรับปัญญาชน : ย่อและเรียบเรียงตามแนวคำสอนนักศึกษากลุ่มพุทธศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / ของ พุทธทาสภิกขุ.

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3378 พ831ศ เลขเรียกหนังสือ: 10079 / 10145 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาดไทย, 2509สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3378 พ831ศ] (1). Special Status (2).

19. พระพุทธรูปปางต่าง ๆ / สมพร อยู่โพธิ์, เรียบเรียง

โดย สมพร อยู่โพธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 10695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2514สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

20. พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ฉบับสมบูรณ์ (รวมภาค 1-2) / โดย แสง จันทร์งาม.

โดย แสง จันทร์งาม.

เลขเรียกหนังสือ: 10603 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 10603] (1).