ผลการค้นหาของคุณมี 24 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พรมแดนทางสังคมของพุทธศาสนา / ส. ศิวรักษ์

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.337834 ส113พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.337834 ส113พ] (2).

2. พุทธทัศนะเพื่อการสร้างสรรค์สังคมใหม่ / ส. ศิวรักษ์

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.33783 ส113พ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศพพ.), 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.33783 ส113พ 2537] (2).

3. สังคมไทยกับทางรอดที่ควรเลือก : จากมุมมองของพุทธศาสนิก / ส. ศิวรักษ์

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3377 ส113ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันสันติประชาธรรม, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3377 ส113ส] (1).

4. ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 พ335ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3 พ335ค 2539] (1).

5. พระสงฆ์กับงานสังคมสงเคราะห์ / สมพร เทพสิทธา

โดย สมพร เทพสิทธา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.361 ส265พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.361 ส265พ] (2).

6. ธัมมิกสังคมนิยม = Dhammic socialism / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3377 พ831ธ 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3377 พ831ธ 2542] (2).

7. เปิดโปงขบวนการล้มพุทธ / นำพิสูจน์ทราบโดย เบญจ์ บาระกุล

โดย เบญจ์ บาระกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3377 ป759 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3377 ป759] (1).

8. พระพุทธศาสนากับคนไทย / โดย ฟื้น ดอกบัว

โดย ฟื้น ดอกบัว.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3144 ฟ471พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3144 ฟ471พ] (1).

9. ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวดสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3377 พ335ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3377 พ335ท] (1).

10. พระพุทธศาสนากับพัฒนาการในด้านบทบาทที่มีต่อสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน / แกมมณี เจริญวงศ์

โดย แกมมณี เจริญวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.337 ก887พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.] , 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.337 ก887พ] (1).

11. พระพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง / จำนงค์ ทองประเสริฐ.

โดย จำนงค์ ทองประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.337 จ344พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.337 จ344พ] (1).

12. ธรรมในฐานะเป็นเครื่องมือสร้างคนสร้างชาติและสร้างโลก / พุทธทาสภิกขุ.

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ831ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2513สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3444 พ831ธ] (1).

13. พุทธทัศนะเพื่อการสร้างสรรค์สังคมใหม่ / ส. ศิวรักษ์.

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.33783 ส113พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.33783 ส113พ] (1).

14. เดินลัดเข้าสู่การเป็นพระอริยะ.

โดย พุทธสถาน "สันติโศก".

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ด921 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พุทธสถาน "สันติโศก", 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35 ด921] (1).

15. ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม / พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต).

โดย พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3013 พ379ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ธนบุรี : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3013 พ379ช] (1).

16. พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ / พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต)

โดย พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.337 พ361พ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.337 พ361พ 2539] (1), PYULIB-DW [Call number: 294.337 พ361พ 2539] (2).

17. พระพุทธศาสนาตอบลัทธิม๊ากซิสม์ = Buddhism answer the Marxist challenge / ของ อนาคาริก ป. สุคตานันทะ ; เอ็จ ณ ป้อมเพ็ชร์, แปล

โดย สตอรี, ฟรานซิส | เอ็จ ณ ป้อมเพ็ชร์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3377 ส177พ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3377 ส177พ 2540] (2).

18. กรณีธรรมกาย ฉบับสมบูรณ์ / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 พ335ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย งานดี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3 พ335ก] (2).

19. สถานการณ์พุทธศาสนา : พลิกหายนะเป็นพัฒนา / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3378 พ332ส 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3378 พ332ส 2536] (4).

20. การสร้างสรรค์สังคมใหม่แบบพุทธตามทัศนะ ส. ศิวรักษ์ / โดนัลด์ เค. สแวเรอร์, เขียน ; ณรงค์ วิทยไพศาล, แปล

โดย สแวเรอร์, โดนัลด์ เค | ณรงค์ วิทยไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.337 ส517ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.337 ส517ก] (1).