ผลการค้นหาของคุณมี 12755 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส / จัดทำโดย สุเชาวน์ พลอยชุม

โดย สุเชาวน์ พลอยชุม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.303 ส763ส 2539 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.303 ส763ส 2539] (1).

102. พุทธจริยาวัตร (พากย์ไทย-อังกฤษ) / เสฐียรพงษ์ วรรณปก

โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก.

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 ส893พ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ช่อมะไฟ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.363 ส893พ 2539] (2).

103. Rudiments of mental collectedness

เลขเรียกหนังสือ: 294.34435 R916 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Amarin Printing Group, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34435 R916] (2).

104. What did the Buddha teach?

เลขเรียกหนังสือ: 294.342 W555 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Amarin Printing Group, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.342 W555] (2).

105. Sila

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 S581 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Amarin Printing Group, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 S581] (2).

106. ศีล

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ศ561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ศ561] (2).

107. พรหมวิหาร 4

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ291 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ291] (2).

108. อวิชชา

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 อ441 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 อ441] (2).

109. สันโดษ

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ส573 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ส573] (2).

110. ศาสนาอิสลามสอนอะไร

เลขเรียกหนังสือ: 297.5 ศ378 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 297.5 ศ378] (2).

111. วิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้องทางธรรมะ

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ว614 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ว614] (1).

112. พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

โดย จรรยา สุทธิญาโณ, พระมหา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.337836 จ148พ เลขเรียกหนังสือ: 10668 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.337836 จ148พ] (1), PYULIB-DW [Call number: 294.337836 จ148พ] (1). Special Status (1).

113. สังคมอบอุ่น ชีวิตสดใส ยุคโลกไร้พรหมแดน : นิทานเซ็นอโศก ภาค 2 (110 เรื่อง) / สมณานนท์, เรียบเรียง

โดย สมณานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ส242ส 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : ญาติธรรมชาวอโศกภาคเหนือ (กลุ่มลานนาอโศก, เชียงรายอโศก, ลำปางอโศก, พิษณุอโศก), 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3444 ส242ส 2538] (1).

114. ความเข้าใจในเรื่องพระพุทธเจ้า และมหาสาวิกาสมัยพุทธกาล / ส. ศิวรักษ์, แปลและเรียบเรียง

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 ค181 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.363 ค181 2534] (1).

115. ชีวประวัติของมิลาเรปะ / ลอบซัง พี. ลาลุงปะ, เขียน ; เชน นคร, แปล

โดย ลาลุงปะ, ลอบซัง พี | เชน นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.361 ล278ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ไทย-ธิเบต, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.361 ล278ช] (2).

116. เกร็ดธรรม / โดย แสง จันทร์งาม

โดย แสง จันทร์งาม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ส954ก 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ส954ก 2537] (2).

117. The principles of bible translation and their application to the Kachins in Burma / by L. C. Kha Lum

โดย Kha Lum, L. C.

เลขเรียกหนังสือ: 220.4 K45P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1990หมายเหตุ: Thesis (Master of Theology)--Asian Center for Theological Studies and Mission, Seoul, Korea, 1990 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 220.4 K45P] (1).

118. การดำรงชีวิตที่ถูกต้องตามธรรมชาติพื้นฐาน / โดย พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ก 2539] (1).

119. จิตว่าง : ทำอย่างไรจึงจะว่าง / พุทธทาส

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3443 พ831จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ลายกนก, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3443 พ831จ] (1).

120. จิตว่าง : สุญญตา คือ ความว่าง / พุทธทาส

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3443 พ831จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ลายกนก, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3443 พ831จ] (1).