ผลการค้นหาของคุณมี 95 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Using the genre-based approach to teach personal recount writing to middle school students in State High School, No. 1, Sanchaung, Yangon / by Nant Esther.

โดย Esther, Nant | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34958 N191U (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34958 N191U] (1). Items available for reference: [Call number: 428.34958 N191U] (1).

2. Utilizing positive human relationships in a no-grade context to teach fundamental English with an emphasis on oral facility / by Pratchayanee Phuangjan.

โดย Pratchayanee Phuangjan | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.349591 P912U (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2001หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2001. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.349591 P912U] (1). Items available for reference: [Call number: 428.349591 P912U] (1).

3. Development of an English critical thinking syllabus for kindergarten level = การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยการใช้วิจารณญาณในระดับอนุบาล / by Yuphadee Suwanitchayakul.

โดย Yuphadee Suwanitchayakul | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 372.65 Y95D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2002หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2002. ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยการใช้วิจารณญาณในระดับอนุบาล..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.65 Y95D] (1). Items available for reference: [Call number: 372.65 Y95D] (1).

4. A course of basic English for undergraduate architecture students, Chiang Mai Univesity = กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / by Nattinee Kheaunsri.

โดย Nattinee Kheaunsri | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 N283C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2003. ชื่อเรื่องอื่น: กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 N283C] (1). Items available for reference: [Call number: 428.007 N283C] (1).

5. Reading problems of English major students enrolled in AE203 at Payap University = การศึกษาปัญหาการอ่านวิชา AE203 ของนักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ / by Chonlada Yomchinda.

โดย Chonlada Yomchinda | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 C548R (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2003. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาปัญหาการอ่านวิชา AE203 ของนักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 C548R] (1). Items available for reference: [Call number: 428.3 C548R] (1).

6. The official guide to the TOEFL test

โดย Educational Testing Service.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 O32 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 O32 2009] (2).

7. The construction of supplementary exercises in CD-Rom for English (EN 101) at Lampang College of Commerce and Technology / by Supasin Pota-In.

โดย Supasin Pota-in | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.349591 S959C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2001หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL)) -- Payap University, 2001. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.349591 S959C] (3). Items available for reference: [Call number: 428.349591 S959C] (1).

8. The effectiveness of using cooperative learning to enhance students' critical thinking skills in business English I at Chiangrai Commercial School in Chiangrai = ประสิทธิภาพของการเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนความคิดแบบวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ในโรงเรียนพณิชยการเชียงราย จังหวัดเชียงราย / by Supaporn Somapee.

โดย Supaporn Somapee | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 S959E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2002หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2002. ชื่อเรื่องอื่น: ประสิทธิภาพของการเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนความคิดแบบวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ในโรงเรียนพณิชยการเชียงราย จังหวัดเชียงราย..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 S959E] (1). Items available for reference: [Call number: 428.007 S959E] (1).

9. Cooperative learning in an immersion program as a way of improving English language learning in Thailand = การเรียนเป็นกลุ่มในโครงการภายใต้สิ่งแวดล้อมของภาษาต่างประเทศในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศไทย / by Alexander Alexandrovich Lapidus.

โดย Lapidus, Alexander Alexandrovich | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L313C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2002หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2002. ชื่อเรื่องอื่น: การเรียนเป็นกลุ่มในโครงการภายใต้สิ่งแวดล้อมของภาษาต่างประเทศในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศไทย..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 L313C] (1). Items available for reference: [Call number: 428.007 L313C] (1).

10. Problems in reading business English texts and factors causing reading comprehension problems of first-year higher level students at commercial schools in Amphur Muang, Chiangmai Thailand= การศึกษาปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาของนักศึกษาระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนพณิชยการ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / by Parichat Uttayawalee

โดย Parichat Uttayawalee | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 P225P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาของนักศึกษาระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนพณิชยการ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 P225P] (1). Items available for reference: [Call number: 428.007 P225P] (1).

11. Development of English lessons for improving listening and speaking skills of hotel service personnel through task-based learning activties = การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับปรุงทักษะฟังพูดของพนักงานโรงแรมโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบเน้นงานปฏิบัติ / by Kanjana Sommit.

โดย Kanjana Sommit | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 K16D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2002หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2002. ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับปรุงทักษะฟังพูดของพนักงานโรงแรมโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบเน้นงานปฏิบัติ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 K16D] (1). Items available for reference: [Call number: 428.007 K16D] (1).

12. The attitudes of non-native English speaking students and their parents towards an English immersion program in Chiangmai, Thailand, focusing on ‫English language acquisition = ทัศนคติของนักเรียนและผู้ปกครองซื่งไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษที่มีต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งหนึ่งซื่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นในด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ / by Malawal Maneewong.

โดย Malawal Maneewong | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 M239A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2003. ชื่อเรื่องอื่น: ทัศนคติของนักเรียนและผู้ปกครองซื่งไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษที่มีต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งหนึ่งซื่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นในด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 M239A] (1). Items available for reference: [Call number: 428.007 M239A] (1).

13. Implementing lessons using task-based learning activities to promote speaking-listening skills of undergraduate students, Chiang Mai University = การใช้บทเรียนที่เน้นกิจกรรมการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / by Tavee Netisingha.

โดย Tavee Netisingha | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 T232I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2004หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2004. ชื่อเรื่องอื่น: การใช้บทเรียนที่เน้นกิจกรรมการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 T232I] (2). Items available for reference: [Call number: 428.007 T232I] (1).

14. A study of first year college students' metacognitive awareness of reading strategies at Yuxi Teachers College, Yunnan Province, China = การศึกษาเรื่องการตระหนักเชิงอภิปัญญาในเรื่องกลวิธีในการอ่านของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยครูยูชี มณฑลยูนนาน ประเทศจีน / by Xu Xian ming.

โดย Xu, Xian ming | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 X8S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2004หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2004. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาเรื่องการตระหนักเชิงอภิปัญญาในเรื่องกลวิธีในการอ่านของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยครูยูชี มณฑลยูนนาน ประเทศจีน..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 X8S] (2). Items available for reference: [Call number: 428.4 X8S] (1).

15. An exploration of perceptual English language learning styles among Wichai Wittaya secondary school students = การสำรวจวิธีการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนวิชัยวิทยา / by Fatime Simsek.

โดย Simsek, Fatime | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 S614E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2005หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2005. ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจวิธีการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนวิชัยวิทยา..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 S614E] (2). Items available for reference: [Call number: 428.007 S614E] (1).

16. The effect of computer-assisted instruction on Thai EFL learners' vocabulary acquisition and retention = ผลของการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อการเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / by Priraya Rithaporn.

โดย Priraya Rithaporn | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.00785 P958E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2004หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2004. ชื่อเรื่องอื่น: ผลของการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อการเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.00785 P958E] (4). Items available for reference: [Call number: 428.00785 P958E] (2).

17. The effects of textual and pictorial vocabulary annotations on immediate and delayed recall of vocabulary by elementary-level EFL Thai learners = ผลของการใช้นิยามคำศัพท์แบบแปลและแบบรูปภาพต่อการจำคำศัพท์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / by Ratchadaporn Jancheud.

โดย Ratchadaporn Jancheud | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 R233E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2005หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2005. ชื่อเรื่องอื่น: ผลของการใช้นิยามคำศัพท์แบบแปลและแบบรูปภาพต่อการจำคำศัพท์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 R233E] (2). Items available for reference: [Call number: 428.2 R233E] (1).

18. An evaluation of the teaching of reading skills and strategies in college level EFL coursebooks = การประเมินผลการสอนทักษะและกลวิธีการอ่านในแบบเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา / by Hong Zhi Yang.

โดย Hong, Zhi Yang | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 H772E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2005หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2005. ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลการสอนทักษะและกลวิธีการอ่านในแบบเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 H772E] (2). Items available for reference: [Call number: 428.4 H772E] (1).

19. An evaluation of Thai ninth grade students' experience of an editing checklist for improving their writing = ผลการประเมินประสบการณ์การใช้แบบตรวจสอบแก้ไขงานเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / by Krittiya Burarak.

โดย Krittiya Burarak | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 K92E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2005หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2005. ชื่อเรื่องอื่น: ผลการประเมินประสบการณ์การใช้แบบตรวจสอบแก้ไขงานเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 K92E] (2). Items available for reference: [Call number: 428.007 K92E] (1).

20. Focus on form through collaborative tasks with secondary-level EFL Thai learners : learning simple past tense through jigsaw and dictogloss tasks = การเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยผ่านการทำงานกลุ่มของนักเรียนไทยในระดับมัธยมศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ : เรียนรู้โครงสร้างภาษาในรูปอดีตกาลโดยใช้งานกลุ่มแบบ Jigsaw และ Dictogloss / by Sulawan Rattanatippayaporn.

โดย Sulawan Rattanatippayaporn | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 S949F (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2005หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2005. ชื่อเรื่องอื่น: การเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยผ่านการทำงานกลุ่มของนักเรียนไทยในระดับมัธยมศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ : เรียนรู้โครงสร้างภาษาในรูปอดีตกาลโดยใช้งานกลุ่มแบบ Jigsaw และ Dictogloss..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 S949F] (2). Items available for reference: [Call number: 428.007 S949F] (1).