ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 60 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The effect of computer-assisted instruction on Thai EFL learners' vocabulary acquisition and retention = ผลของการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อการเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / by Priraya Rithaporn.

โดย Priraya Rithaporn | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.00785 P958E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2004หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2004. ชื่อเรื่องอื่น: ผลของการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อการเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.00785 P958E] (4). Items available for reference: [Call number: 428.00785 P958E] (2).

2. Corrective feedback in Chinese EFL classroom interaction : provision, response, and interactional contexts = การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการแก้ไขในการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนของผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ : การให้ข้อมูลย้อนกลับ การตอบสนอง และบริบทต่างๆของการปฏิสัมพันธ์ / by Liu Yan.

โดย Liu, Yan | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L783C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2008หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2008. ชื่อเรื่องอื่น: การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการแก้ไขในการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนของผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ : การให้ข้อมูลย้อนกลับ การตอบสนอง และบริบทต่างๆของการปฏิสัมพันธ์.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 L783C] (2). Items available for reference: [Call number: 428.007 L783C] (2).

3. Implementing and evaluating strategy-based language training in developing English oral presentation skills of undergraduate students = การใช้และการประเมินการฝึกกลยุทธ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / by Werawan Mosby.

โดย Werawan Mosby | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 W484I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2008หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2008. ชื่อเรื่องอื่น: การใช้และการประเมินการฝึกกลยุทธ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 W484I] (5). Items available for reference: [Call number: 428.007 W484I] (2).

4. Language learning strategies of Thai fourth-year EFL college students = การเลือกใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาไทยระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 4 / by Cynthia Lay Taw.

โดย Lay Taw, Cynthia | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L426L (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2008หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2008. ชื่อเรื่องอื่น: การเลือกใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาไทยระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 4..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 L426L] (3). Items available for reference: [Call number: 428.007 L426L] (2).

5. Evaluating meta-cognitive strategy training in writing and learner autonomy = การประเมินผลของการฝึกกลยุทธ์ทางอภิปัญญาที่มีต่อความสามารถในการเขียนและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน / Jacques Retief.

โดย Retief, Jacques | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 R438E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2008หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2008. ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลของการฝึกกลยุทธ์ทางอภิปัญญาที่มีต่อความสามารถในการเขียนและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 R438E] (4). Items available for reference: [Call number: 428.007 R438E] (2).

6. Investigation the effect of an English immersion program on adult students' beliefs about language learning = การศึกษาผลกระทบของโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบผสมผสานที่มีต่อความเชื่อในเรื่องการเรียนรู้ภาษาของนักเรียนผู้ใหญ่ / Mark Lyon.

โดย Lyon, Mark | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L991I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2009. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาผลกระทบของโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบผสมผสานที่มีต่อความเชื่อในเรื่องการเรียนรู้ภาษาของนักเรียนผู้ใหญ่.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 L991I] (3). Items available for reference: [Call number: 428.007 L991I] (2).

7. English interactional discourse patterns of Thai undergraduates in an information gap task = การศึกษาหน้าที่ของวัจนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกิจกรรมเพื่อการสื่อสารของงานการหาข้อมูลที่ขาดหายไป (Information-gap-task) / by Watinee Kwangyoo.

โดย Watinee Kwangyoo | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 W333E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2008หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2008. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาหน้าที่ของวัจนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกิจกรรมเพื่อการสื่อสารของงานการหาข้อมูลที่ขาดหายไป (Information-gap-task)..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 W333E] (3). Items available for reference: [Call number: 428.007 W333E] (2).

8. Designing a curriculum framework in English for meditation instructors = การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้สอนกรรมฐาน / Samantha Burman.

โดย Burman, Samantha | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 B962D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2009. ชื่อเรื่องอื่น: การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้สอนกรรมฐาน.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 B962D] (4). Items available for reference: [Call number: 428.007 B962D] (2).

9. Study of the effectiveness of a drama-based approach to teaching English in the Thai context = การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้บทละครในบริบทของประเทศไทย / by Sudharani Subramanian.

โดย Subramanian, Sudharani | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 S943S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2009. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้บทละครในบริบทของประเทศไทย.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 S943S] (4). Items available for reference: [Call number: 428.007 S943S] (2).

10. An evaluation of hotel employees' attitudes to general and specific English in their coursework = ทัศนคติของพนักงานโรงแรมต่อเนื้อหาส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเฉพาะด้านในบทเรียน / Michael William Cameron Brunton.

โดย Brunton, Michael William Cameron | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 B911E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2009. ชื่อเรื่องอื่น: ทัศนคติของพนักงานโรงแรมต่อเนื้อหาส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเฉพาะด้านในบทเรียน.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 B911E] (4). Items available for reference: [Call number: 428.3 B911E] (2).

11. Developing strategy training for lifelong English learning = การพัฒนาการฝึกกลยุทธ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต / Patricia Visser.

โดย Visser, Patricia | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 V834D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2009. ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาการฝึกกลยุทธ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 V834D] (3). Items available for reference: [Call number: 428.3 V834D] (2).

12. Causal attributions of Thai undergraduates studying English = ความเชื่อเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวในการเรียนรู้ของนักศึกษาไทยในระดับปริญญาตรี / Aaron Sisson.

โดย Sisson, Aaron | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 S623C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2009. ชื่อเรื่องอื่น: ความเชื่อเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวในการเรียนรู้ของนักศึกษาไทยในระดับปริญญาตรี.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 S623C] (4). Items available for reference: [Call number: 428.3 S623C] (2).

13. Evaluating the use of L1 in college English classrooms of China : a case study = การประเมินการใช้ภาษาที่หนึ่งในชั้นเรียนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน : กรณีศึกษา / Zidan Ning.

โดย Ning, Zidan | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 N714E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2009. ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินการใช้ภาษาที่หนึ่งในชั้นเรียนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน : กรณีศึกษา.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 N714E] (2). Items available for reference: [Call number: 428.0071 N714E] (2).

14. An exploration of Thai EFL students' written production through blogging = การศึกษางานเขียนบนบล็อกของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / Ken Chuaphalakit.

โดย Ken Chuaphalakit | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 K33E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2009. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษางานเขียนบนบล็อกของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 K33E] (3). Items available for reference: [Call number: 428.007 K33E] (2).

15. Introducing learning strategies to create opportunities for communicative interaction in Chinese college classrooms = การฝึกกลยุทธ์การเรียนรู้ทางภาษาเพื่อสร้างเสริมการปฏิสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนของนักศึกษาจีนในวิทยาลัยในประเทศจีน / Zhang Li.

โดย Zhang, Li | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 Z63I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2009. ชื่อเรื่องอื่น: การฝึกกลยุทธ์การเรียนรู้ทางภาษาเพื่อสร้างเสริมการปฏิสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนของนักศึกษาจีนในวิทยาลัยในประเทศจีน.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 Z63I] (3). Items available for reference: [Call number: 428.007 Z63I] (2).

16. Designing a toolbox to foster learner autonomy = การออกแบบเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง / Nadine Marie Desharnais.

โดย Desharnais, Nadine Marie | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0078 D456D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2009. ชื่อเรื่องอื่น: การออกแบบเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0078 D456D] (3). Items available for reference: [Call number: 428.0078 D456D] (2).

17. Designing a first-year English syllabus for B. TH. students in Myanmar = การออกแบบหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิตในสหภาพพม่า / Naw Clean.

โดย Clean, Naw | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0072 C623D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2010. ชื่อเรื่องอื่น: การออกแบบหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิตในสหภาพพม่า.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0072 C623D] (2). Items available for reference: [Call number: 428.0072 C623D] (2).

18. Investigation of Shan EFL students' motivation = การศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียนชาวไทยใหญ่ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / Lydia Lachmann.

โดย Lachmann, Lydia | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L138I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2009. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียนชาวไทยใหญ่ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 L138I] (3). Items available for reference: [Call number: 428.007 L138I] (2).

19. Learning outside the classroom and the use of chat by learners of English seen through the lens of agency = การเรียนรู้นอกห้องเรียนและการสนทนาทางอินเทอร์เนตของผู้เรียนภาษาอังกฤษจากมุมมองของความสามารถกระทำการ / David Tony Whitlock.

โดย Whitlock, David Tony | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 W613L (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2009. ชื่อเรื่องอื่น: การเรียนรู้นอกห้องเรียนและการสนทนาทางอินเทอร์เนตของผู้เรียนภาษาอังกฤษจากมุมมองของความสามารถกระทำการ.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 W613L] (3). Items available for reference: [Call number: 428.007 W613L] (2).

20. A survey of Myanmar EFL learners' motivation = การสำรวจแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียนชาวพม่าที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / Naw Mu Thur.

โดย Naw Mu Thur | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 N328S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2009. ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียนชาวพม่าที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 N328S] (3). Items available for reference: [Call number: 428.007 N328S] (2).