ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 421 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. ความต้องการใช้บริการของบริษัทตัวแทนโฆษณาในจังหวัดเชียงใหม่ = Demand for advertising agency service in Chiang Mai Province / อัญชลี หงษาครประเสริฐ

โดย อัญชลี หงษาครประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1125 อ525ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2535สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 659.1125 อ525ค] (1).

102. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors effecting consumer purchase decision for Mini-Cars in Amphoe Muang, Changwat Chiang Mai / พรรณนุช นาขวา

โดย พรรณนุช นาขวา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 พ262ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 พ262ป] (1).

103. พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการศูนย์การค้า ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in using shopping centers in Amphoe Muang, Changwat Chiang Mai / ธีรวุฒิ ชูดำ

โดย ธีรวุฒิ ชูดำ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ธ649พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2536สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ธ649พ] (1).

104. พฤติกรรมการใช้บัตรเครติดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers behavior for using credit card in Amphoe Muang Changwat Chiang Mai / วชินทร์ ภูวพิทยานนท์

โดย วชินทร์ ภูวพิทยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.765 ว144พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2536สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.765 ว144พ] (1).

105. Thailand economic information kit / Thailand Development Research Institute Foundation.

โดย Thailand Development Research Institute Foundation.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 T364T (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Thailand Development Research Institute Foundation, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 330.9593 T364T] (1).

106. การประเมินผลโครงการอบรมวิชาเสริมพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ / คณะผู้ประเมินผล, วรกุล อำพันธ์ศรี ... [และคนอื่นๆ]

โดย วรกุล อำพันธ์ศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.0071 ก491 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.0071 ก491] (1).

107. การทุ่มตลาด = Anti-dumping measures / อรมน ชุติเนตร

โดย อรมน ชุติเนตร | สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.087 อ337ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.087 อ337ก] (3).

108. รายงานการศึกษาเรื่อง เครือข่ายข้อมูลเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน = Economic information network in the Upper North / ลือชัย จุลาสัย

โดย ลือชัย จุลาสัย.

เลขเรียกหนังสือ: 026.33 ล517ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 026.33 ล517ร] (1).

109. เอเปคน่ารู้ = APEC / กองวิเทศสัมพันธ์ ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย. กองวิเทศสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 337.15 ท119อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.15 ท119อ] (4).

110. ผลกระทบจากสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่มีต่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ = Impact of the economic quadrangle on hotel industry in Chiang Mai province / มานิต ศิริมหาราช

โดย มานิต ศิริมหาราช.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4764794 ม453ผ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4764794 ม453ผ] (1). Items available for reference: [Call number: 338.4764794 ม453ผ] (1).

111. ทัศนะของนักธุรกิจเมืองเชียงใหม่ต่อผลกระทบที่ไทยจะได้รับจากโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ = Chiang Mai business's quadrangle upon Thailand / กมลทิพย์ ล้อมลาย

โดย กมลทิพย์ ล้อมลาย.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ก136ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก136ท] (1). Items available for reference: [Call number: 330.9593 ก136ท] (1).

112. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม = Industrial economics / อตินุช กาญจนพิบูลย์

โดย อตินุช กาญจนพิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 338 อ141ศ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338 อ141ศ 2540] (2).

113. Crash of '97 : how the financial crisis is reshaping Asia / edited by Dan Biers

โดย Biers, Dan.

เลขเรียกหนังสือ: 330.95 C894 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : Far Eastern Economic Review, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.95 C894] (1).

114. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออก และผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ) / โดย ศุภัช ศุภชลาศัย

โดย ศุภัช ศุภชลาศัย | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47677 ศ735ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.47677 ศ735ร] (1).

115. คู่มือการลงทุนในจีน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6730951 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6730951 ส691ค] (2).

116. คู่มือการลงทุนในลาว / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309594 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309594 ส691ค] (2).

117. คู่มือการลงทุนในเวียดนาม / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309597 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309597 ส691ค] (2).

118. คู่มือการลงทุนในกัมพูชา / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309596 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309596 ส691ค] (2).

119. คู่มือการลงทุนในพม่า / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309591 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309591 ส691ค] (3).

120. ประกาศกระทรวงการคลัง : การยกเลิกการลดและลดอัตราอากรศุลกากรและการยกเว้นอากร ; และคู่มือการให้สิทธิประโยชน์ด้านอากรภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน

เลขเรียกหนังสือ: 343.04 ป192 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.04 ป192] (1).