ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 421 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. ความต้องการของประชาชนที่มีต่ออาหารฟาส์ทฟู้ด ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = The demand for fast food in Amphoe Muang, Changwat Lampang / เพชรินทร์ จิวะสันติการ ... [และคนอื่นๆ]

โดย เพชรินทร์ จิวะสันติการ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.55 ค181 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำปาง : บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยโยนก, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.55 ค181] (1).

162. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโรงงานปูนชีเมนต์ไทย ในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง = The Attitude Towards Thai Cement Factory in Amphoe Jae Hom, Changwat Lampang / จุราพร มะโนชัย ... [และคนอื่นๆ]

โดย จุราพร มะโนชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4766694 ท359 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำปาง : บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยโยนก, 2539สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.4766694 ท359] (1).

163. ความต้องการถังบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรร ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Septic Tank Demand by Real Estate Entrepreneurs in Amphoe Muang Changwat Lampang / คมกริช เวชพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย คมกริช เวชพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 628.742 ค181 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำปาง : บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยโยนก, 2539สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 628.742 ค181] (1).

164. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จุรี วิชิตธนบดี

โดย จุรี วิชิตธนบดี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 657 จ645ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657 จ645ค] (1).

165. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ปัญหาการค้าชายแดนไทย-ลาว ในเขตภาคเหนือตอนบน = Trading problems at territories of Thailand and Laos in the Upper Northern Part of Thailand / โดย กาญจนา โชคถาวร

โดย กาญจนา โชคถาวร.

เลขเรียกหนังสือ: 337.5930594 ก425ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.5930594 ก425ร] (1).

166. Qualitative methods and analysis in organizational research : a practical guide / edited by Gillian Symon and Catherine Cassell

โดย Symon, Gillian | Cassell, Catherine.

เลขเรียกหนังสือ: 302.35072 Q1 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.35072 Q1] (1).

167. Cultural complexity in organizations : inherent contrasts and contradictions / Sonja A. Sackmann, editor

โดย Sackmann, Sonja A.

เลขเรียกหนังสือ: 302.35 C968 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.35 C968] (1).

168. Essentials of media planning : a marketing viewpoint / Arnold M. Barban, Steven M. Cristol, Frank J. Kopec

โดย Barban, Arnold M | Cristol, Steven M | Kopec, Frank J.

เลขเรียกหนังสือ: 659.111 B228E 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Lincolnwood (Chicago), Ill. : NTC, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.111 B228E 1993] (2).

169. The economics of money, banking and financial markets / Frederic S. Mishkin

โดย Mishkin, Frederic S.

เลขเรียกหนังสือ: 332 M678E 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Addison-Wesley, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 M678E 2001] (2).

170. ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers' satisfaction at Lanna Hospital Chiangmai / เพียงดาว เสรีสุทธิกูลชัย

โดย เพียงดาว เสรีสุทธิกูลชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11 พ944ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.11 พ944ค] (1). Items available for reference: [Call number: 362.11 พ944ค] (1).

171. ทัศนคติและปัญหาของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค = Attitude and problems of clients towards McCormick Hospital's services / สุวรรณา พลอยศรี

โดย สุวรรณา พลอยศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ส873ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8343 ส873ท] (1).

172. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเชียงใหม่การบัญชี ธุรกิจ และกฎหมาย = To be satisfaction of customer with the Chiangmai Business Accounting and Law / สุพจน์ คำมะนิด

โดย สุพจน์ คำมะนิด | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7658 ส826ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7658 ส826ค] (1).

173. ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ = The customer's satisfaction of The Bank of Ayudhya Public, Company's service, in Huaykeaw Branch, Chiang Mai / เพลินพิศ ปันป่า

โดย เพลินพิศ ปันป่า | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.175 พ925ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.175 พ925ค] (1).

174. การสำรวจปัญหาและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา = The survey of opinions of Payap students and problems arising from the management of educational loan fund in Payap University / พวงชมพู ศรีล้อม

โดย พวงชมพู ศรีล้อม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.362 พ464ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 378.362 พ464ก] (1).

175. การศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยจูงใจในการบริโภคอาหารมังสวิรัติของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The study of behavior and persuasive factors relating to vegetarian food consumption in Muang District, Chiang Mai / อาภัสรา ภู่ประเสริฐ

โดย อาภัสรา ภู่ประเสริฐ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 อ633ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 อ633ก] (1).

176. การศึกษาการดำเนินงานบริษัท ม้ง ฮิลล์ไทร์ป ล็อดจ์ จำกัด = Study of business operation of Hmong Hilltribe Lodge Co., Ltd. / ธัญญารัตน์ บุญญะฤทธิ์

โดย ธัญญารัตน์ บุญญะฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791068 ธ468ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.4791068 ธ468ก] (1).

177. การศึกษาการดำเนินงานของ บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง-ประเทศไทย จำกัด สาขาเชียงใหม่ = The study of NTN Bearing-Thailand Co.,Ltd., Chiang Mai Branch's operation / มนทนัช ชาญวิทย์

โดย มนทนัช ชาญวิทย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76834 ม153ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76834 ม153ก] (1).

178. การศึกษาความพึงพอใจของพนักงาน บริษัทซีเกท เทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย) สาขาเทพารักษ์ = A study of satisfaction of the employee of Seagate Technology (Thailand) Co., Ltd. (Teparuk Plant) / วารัชต์ มัธยมบุรุษ

โดย วารัชต์ มัธยมบุรุษ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ว478ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.31422 ว478ก] (1).

179. การสำรวจทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = The attitude of customers towards commercial banks in Fang District, Chiang Mai / รุ่งรัตน์ เชียงดา

โดย รุ่งรัตน์ เชียงดา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ร633ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8343 ร633ก] (1).

180. การศึกษาการดำเนินงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนช้างคลาน สาขารูปแบบใหม่เปรียบเทียบกับสาขารูปแบบเดิม = The study of Krung Thai Bank Ltd. (plc) Chang Klan Branch "the new forms of the operation in comparison with the former operation" / กัทลียา วงศ์ษาเดช

โดย กัทลียา วงศ์ษาเดช | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1068 ก387ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.1068 ก387ก] (1).