ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 421 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. การสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการปรับเปลี่ยนองค์กร = A survey on opinions of government servant in Chiang Mai Uiversity with regards to corporate transformation / วลัยลักณ์ ชุ่มภิรมย์

โดย วลัยลักษณ์ ชุ่มภิรมย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ว346ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8343 ว346ก] (1).

182. การศึกษาการดำเนินงาน บริษัท ไทยพอทเทอรี อินดัสตรี จำกัด = The administration of Thai Pottery Industry Co., Ltd. / จารุณี ปทานุคม

โดย จารุณี ปทานุคม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76663 จ322ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76663 จ322ก] (1).

183. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสถาบันสิทธิแพทย์พิทยารักษ์ = Study of the possibility of Sithiphaedpitayarak Institute Business Project / วิจิตรา แซ่ตั้ง

โดย วิจิตรา แซ่ตั้ง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 649.8068 ว528ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 649.8068 ว528ก] (1).

184. การศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคในเขตตลาดวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The study of consumers behavior for cosmetics from Warorosh Market in Chiang Mai Province / ณิชากร โฉมแดง

โดย ณิชากร โฉมแดง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ณ432ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ณ432ก] (1).

185. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อกาแฟสำเร็จรูปของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Marketing factors that influence instant coffee buying of employees in Bangkok / หัตถยา ธนัญชัย

โดย หัตถยา ธนัญชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ห463ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ห463ป] (1).

186. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Marketing factors that influence health food products buying of employees in Bangkok / ปรัชญา อาสนเพชร

โดย ปรัชญา อาสนเพชร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ป431ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ป431ป] (1).

187. พฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกซื้อเครื่องแบบนักเรียนของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Behavior pattern and factor in buying school uniforms in the Muang Chiangrai consumer area / บัญชา จงไพศาล

โดย บัญชา จงไพศาล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 บ253พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 บ253พ] (1).

188. พฤติกรรมผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The study of behavior of internet users in Muang District, Chiang Mai Province / พรธิดา วนาชยานนท์

โดย พรธิดา วนาชยานนท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 พ244พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 พ244พ] (1).

189. ทัศนคติที่มีต่อการนำโครงการเกษียณก่อนอายุมาใช้ของพนักงานธนาคาร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = The attitude toward the implementation of the early retirement program of the banks' employees in Amphur Muang, Chiang Rai Area / จันทรภา คุณานุภาพกุล

โดย จันทรภา คุณานุภาพกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 จ249ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8343 จ249ท] (1).

190. การศึกษาดำเนินงานบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) = The study on the operation of Siam City Cement Company Ltd. (Plc.) / ปิยนาฎ ยอดรัก

โดย ปิยนาฎ ยอดรัก | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7641833 ป619ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7641833 ป619ก] (1).

191. ปัจจัยในการเลือกเข้าร้านไอศกรีมแบบสัมปทานสิทธิ์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors in selecting franchised ice-cream shops among teenagers in Chiangmai provice / ศีลัมพา สาระพันธุ์

โดย ศีลัมพา สาระพันธุ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ศ599ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ศ599ป] (1).

192. การสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรฟาร์มสุกรขุน ระบบส่งเสริมต่อเทคโนโลยีใหม่ใน จังหวัดเชียงใหม่ = The survey of opinions of farmers owning fattening swine farms about extension system towards new technology in Chiang Mai Province / นันทวิทย์ เอี่ยมอ่ำ

โดย นันทวิทย์ เอี่ยมอ่ำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 636.4 น425ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 636.4 น425ก] (1).

193. ทัศนคติของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการโฆษณาในอินเตอร์เน็ต = The attitudes toward advertising on the internet of the entrepreneur in Amphur Muang, Chiang Mai / ปิยมาศ ยุทธภิญโญ

โดย ปิยมาศ ยุทธภิญโญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 659.14 ป619ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 659.14 ป619ท] (1).

194. การเลือกซื้อผ้าของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behaviors in selecting and purchasing fabric in the ChiangMai municipal area / นิตา คานธี

โดย นิตา คานธี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 น571ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 น571ก] (1).

195. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของจังหวัดเชียงใหม่ = The market factors that had an affected on the selection of the teak-wood furniture consumer in Chaiang Mai Province / ธานี สินประสาธน์

โดย ธานี สินประสาธน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ธ517ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ธ517ป] (1).

196. การเลือกซื้อยาแก้ปวดของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / The analgesics drug purchasing of people in Chiang Mai District Area, Chiang Mai/ เมธี พลอาจ

โดย เมธี พลอาจ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ม738ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ม738ก] (1).

197. พฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = The furniture purchasing consumer's behavior in Amphur Maung, Chiang Mai / พัฒนพงษ์ ตนานุวัฒน์

โดย พัฒนพงษ์ ตนานุวัฒน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 พ526พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 พ526พ] (1).

198. พฤติกรรมการบริโภคสุราต่างประเทศของผู้บริโภคเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The consumer behavior of import liqueur in municipality, Chiang Mai Province / พิศุทธิ์ จงวัฒนา

โดย พิศุทธิ์ จงวัฒนา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 พ761พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 พ761พ] (1).

199. การศึกษาการดำเนินงาน บริษัท ซีคอน จำกัด = The study on the operation management of Seacon Co., Ltd. / กรกมล พัฒนกิจ

โดย กรกมล พัฒนกิจ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.769 ก152ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.769 ก152ก] (1).

200. การสำรวจความรู้ความเข้าใจและปัญหาในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักลงทุนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = The knowledge and the problems in stock tradding via the Internet of the investor in Chiang Mai area / เขมรัตน์ สุชาติ

โดย เขมรัตน์ สุชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642593 ข649ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.642593 ข649ก] (1).