ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 421 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. การศึกษาปัญหาและความต้องการในการรับบัตรเครดิตของร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / รัชฎาภรณ์ รุจิพรรณ

โดย รัชฎาภรณ์ รุจิพรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.765 ร326ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.765 ร326ก] (1).

42. พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับเทียมของสตรี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิริยา จันทรภัทร

โดย วิริยา จันทรภัทร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ว694พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ว694พ] (2).

43. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อกาแฟสำเร็จรูป ในเขตเทศบาล จ. เชียงใหม่ / ยงยุทธ ฉัตรสีรุ้ง

โดย ยงยุทธ ฉัตรสีรุ้ง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ย126ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ย126ป] (1).

44. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ บริษัทเวิล์ดคลับ จำกัด (สาขาเชียงใหม่) / ประดิษฐ์ เรืองไรรัตนโรจน์

โดย ประดิษฐ์ เรืองไรรัตนโรจน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.761613 ป267ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.761613 ป267ก] (1).

45. ปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตอำเภอแมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ฐติกุล ไชยวรรณ์

โดย ฐติกุล ไชยวรรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.765 ฐ119ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.765 ฐ119ป] (1).

46. การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจบริการฝึกอบรมในจังหวัดเชียงใหม่ / ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา

โดย ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7616583 ธ246ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7616583 ธ246ก] (1).

47. การศึกษาความเป็นไปได้เรื่อง การผลิตเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ / ต่อศักดิ์ หาญพิทักษ์กุล

โดย ต่อศักดิ์ หาญพิทักษ์กุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4361028 ต247ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.4361028 ต247ก] (2).

48. ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของประชาชนที่มีต่อศูนย์การค้าในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ / บุญทัต การะหงษ์

โดย บุญทัต การะหงษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 บ464ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 บ464ท] (1).

49. การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจจัดสรรที่ดิน / สุปรียา มณีใส

โดย สุปรียา มณีใส | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.33 ส824ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 333.33 ส824ก] (1).

50. พฤติกรรมของผู้บริโภคยาสีฟันในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / นิคม จันทรมังกร

โดย นิคม จันทรมังกร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 น553พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 น553พ] (1).

51. การศึกษาสิ่งจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษา : พนักงานธนาคารในจังหวัดเชียงใหม่ / นุจรินทร์ อัคคพงศ์พันธุ์

โดย นุจรินทร์ อัคคพงศ์พันธุ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3142 น722ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.3142 น722ก] (1).

52. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรบริการเงินด่วน ATM ในเขตเทศบาล จ. เชียงใหม่ / พัชรี แสนสอาด

โดย พัชรี แสนสอาด | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.178 พ524ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.178 พ524ป] (2).

53. การศึกษากลยุทธ์การตลาดของบริษัท อิไล ลิลลี เอเซียอิงค์ สาขาประเทศไทย / ดุลยเด็จ ศิริติกุล

โดย ดุลยเด็จ ศิริติกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76161 ด727ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76161 ด727ก] (1).

54. การศึกษารูปแบบ ปัญหา และผลของการจัดการเทคนิค 5 ส ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จุฑามาศ หล่อวัฒนา

โดย จุฑามาศ หล่อวัฒนา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.12068 จ628ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.12068 จ628ก] (1).

55. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกโรงเรียนสอนดนตรีของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนสอนดนตรี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ธีราลักษณ์ สัจจะวาที.

โดย ธีราลักษณ์ สัจจะวาที | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 780.71 ธ689ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.71 ธ689ป] (2).

56. การดำเนินธุรกิจในส่วนสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm) ของบริษัทลานนาซัพพลาย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ / สุรพล ศรีวีระสกุล

โดย สุรพล ศรีวีระสกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.762892 ส852ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.762892 ส852ก] (1).

57. How to create profitable new products : from mission to market / George Gruenwald

โดย Gruenwald, George.

เลขเรียกหนังสือ: 658.575 G886H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : NTC Business Books, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.575 G886H] (1).

58. The official guide to MBA programs / managing editor, Jodi Z. Krasna ; copy editor, Sarah A. Dallam

โดย Krasna, Jodi Z | Dallam, Sarah A | Graduate Management Admission Council.

เลขเรียกหนังสือ: 658.0711 O32 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Princeton, N.J. : Graduate Management Admission Council, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.0711 O32 1994] (1).

59. Doing business in the greatest Mekong subregion / Office of the Board of Investment. Royal Thai Government

โดย Royal Thai Government. Office of the Board of Investment.

เลขเรียกหนังสือ: 382.095 R888D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Bangkok] : The Office, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.095 R888D] (1).

60. Capital accumulation in Thailand 1855-1985 / Suehiro Akira

โดย Akira, Suehiro.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 A315C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 A315C] (1).