ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 122 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การศึกษาการจัดรูปแบบหน่วยงานบริการคอมพิวเตอร์ของบริษัท สุเทพพรอพเพอร์ตี้ จำกัด / ทรัพย์ศิริ จรรยาศิริ

โดย ทรัพย์ศิริ จรรยาศิริ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 004.068 ท162ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.068 ท162ก] (1). Items available for reference: [Call number: 004.068 ท162ก] (1).

2. กลยุทธ์ทางการบริหารกิจการขนาดย่อมของนักธุรกิจสตรี : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / เทียน เลรามัญ

โดย เทียน เลรามัญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.022 ท733ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 ท733ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.022 ท733ก] (1).

3. การประเมินผลโครงการอบรมวิชาเสริมพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ / คณะผู้ประเมินผล, วรกุล อำพันธ์ศรี ... [และคนอื่นๆ]

โดย วรกุล อำพันธ์ศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.0071 ก491 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.0071 ก491] (1).

4. ผลกระทบจากสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่มีต่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ = Impact of the economic quadrangle on hotel industry in Chiang Mai province / มานิต ศิริมหาราช

โดย มานิต ศิริมหาราช.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4764794 ม453ผ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4764794 ม453ผ] (1). Items available for reference: [Call number: 338.4764794 ม453ผ] (1).

5. ทัศนะของนักธุรกิจเมืองเชียงใหม่ต่อผลกระทบที่ไทยจะได้รับจากโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ = Chiang Mai business's quadrangle upon Thailand / กมลทิพย์ ล้อมลาย

โดย กมลทิพย์ ล้อมลาย.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ก136ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก136ท] (1). Items available for reference: [Call number: 330.9593 ก136ท] (1).

6. รายงานวิจัยเรื่อง การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน / คณะผู้วิจัย, อิทธิพล ปานงาม, หัวหน้าโครงการ ... [และคนอื่นๆ].

โดย อิทธิพล ปานงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 382.09593 อ727ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.09593 อ727ร] (1).

7. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนหนึ่งของโครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549) / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 380.10285 ส232ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 380.10285 ส232ก] (2).

8. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ปัญหาการค้าชายแดนไทย-ลาว ในเขตภาคเหนือตอนบน = Trading problems at territories of Thailand and Laos in the Upper Northern Part of Thailand / โดย กาญจนา โชคถาวร

โดย กาญจนา โชคถาวร.

เลขเรียกหนังสือ: 337.5930594 ก425ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.5930594 ก425ร] (1).

9. แนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ = The study of factors that are influencial in affecting the revival of the real estate sector of Kiatnakin Finance Public Company Limited / ประไพพิศ คุณาศักดากุล

โดย ประไพพิศ คุณาศักดากุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.16 ป335น (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.16 ป335น] (1). Items available for reference: [Call number: 658.16 ป335น] (1).

10. ปัจจัยที่เป็นเหตุจูงใจให้ผู้จำหน่ายในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาดำเนินธุรกิจแอมเวย์ = The motivational factors of the distributors in Amphur Maung, Chiang Mai Area to do the Amway business / เยาวลักษณ์ เคลือบมาศ

โดย เยาวลักษณ์ เคลือบมาศ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 ย547ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 ย547ป] (1). Items available for reference: [Call number: 658.84 ย547ป] (1).

11. ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers' satisfaction at Lanna Hospital Chiangmai / เพียงดาว เสรีสุทธิกูลชัย

โดย เพียงดาว เสรีสุทธิกูลชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11 พ944ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.11 พ944ค] (1). Items available for reference: [Call number: 362.11 พ944ค] (1).

12. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครื่องประดับอัญมณีเสริมโชคชะตา = The factors that influence the wearing of fortune jewelry / กรกิจ สหัสโพธิ์

โดย กรกิจ สหัสโพธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก152ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ก152ป] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ก152ป] (1).

13. ปัจจัยในการเลือกจัดกลุ่มการลงทุนทางอ้อมของบุคคลผู้มีเงินออมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The factors in selecting an indirect investment portfolio of personals saving in the city area of Chiang Mai / สุประวิน ณ เชียงใหม่

โดย สุประวิน ณ เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 ส823ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 ส823ป] (1). Items available for reference: [Call number: 332.6 ส823ป] (1).

14. การสำรวจพฤติกรรมการซื้อเทปเพลงของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The survey of music tape purchasing behavior of consumers in Amphur Mueng, Chiangmai / ครรชิต วิโรจนชาติ

โดย ครรชิต วิโรจนชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ค153ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ค153ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ค153ก] (1).

15. การสำรวจความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและเลขานุการที่มีต่ออาชีพเลขานุการในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = A survey opinion of superviser and secretary on secretary professional in Muang District, Chaing-Mai Province / หัทยา พลภัทรพิจารณ์

โดย หัทยา พลภัทรพิจารณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 ห464ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 ห464ก] (1). Items available for reference: [Call number: 651.374 ห464ก] (1).

16. ขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นชาวต่างชาติในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A study of the morale of employees working for Chiangmai's commercial banks where the shareholders are foreigners / มนต์ชัย ยุทธทองคำ

โดย มนต์ชัย ยุทธทองคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 ม145ข (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.314 ม145ข] (1). Items available for reference: [Call number: 658.314 ม145ข] (1).

17. พฤติกรรมการบริโภคเบียร์และปัจจัยในการเลือกซื้อของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Beer consuming behaviors and the preferences in beer selection of the consumers in the Mae Hong Son Municipal Area, Mae Hong Son / ทวี แดงต่อม

โดย ทวี แดงต่อม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ท184พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ท184พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ท184พ] (1).

18. การศึกษาความพึงพอใจต่อปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท กาดสวนแก้ว จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = The job satisfaction of the employees at Kard Suan Kaew Company Ltd. / ธีระ ศิลมัย

โดย ธีระ ศิลมัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ธ661ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 ธ661ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 ธ661ก] (1).

19. พฤติกรรมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณตรากระรอกของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = The study of consumer's behavior about Karok's product in Muang District, Chiangmai / อินทราพร ธรรมมิตรสกุล

โดย อินทราพร ธรรมมิตรสกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 อ743พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 อ743พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 อ743พ] (1).

20. การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนดรุณีกวดวิชา = The survey of the student opinions toward Darunee Tutoring School / หทัยชนก สกุณา

โดย หทัยชนก สกุณา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.394 ห135ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.394 ห135ก] (1). Items available for reference: [Call number: 371.394 ห135ก] (1).