ผลการค้นหาของคุณมี 37 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ป่วยด้านบริการ ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแมคคอร์มิค / ทิพย์สุดา ภู่สว่าง

โดย ทิพย์สุดา ภู่สว่าง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11 ท473ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.11 ท473ค] (2).

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ในเขตนิคมอุสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ต่อการให้บริการของการไฟฟ้าจังหวัดลำพูน / รุ่งโรจน์ สุชาติ

โดย รุ่งโรจน์ สุชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.7932 ร636ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 333.7932 ร636ค] (2).

3. ทัศนคติและปัญหาของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค = Attitude and problems of clients towards McCormick Hospital's services / สุวรรณา พลอยศรี

โดย สุวรรณา พลอยศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ส873ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8343 ส873ท] (1).

4. การสำรวจทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = The attitude of customers towards commercial banks in Fang District, Chiang Mai / รุ่งรัตน์ เชียงดา

โดย รุ่งรัตน์ เชียงดา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ร633ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8343 ร633ก] (1).

5. การศึกษาการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและความพึงพอใจต่อการให้บริการติดตั้งมิเตอร์ของผู้ไช้ไฟในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = The study of the use of electricity equipment and the satisfaction of setting meter service of the electricity users in Muang District, Chiang Mai Province / สุรพงษ์ ชุ่มประดิษฐ์

โดย สุรพงษ์ ชุ่มประดิษฐ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส852ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส852ก] (1).

6. พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานเริงรมย์คาราโอเกะในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The consumer behavior and satisfaction of the entertainment place "Karaoke" goers in the area of Amphur Muang, Chiang Mai / สมศักดิ์ พิบูลย์

โดย สมศักดิ์ พิบูลย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส282พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ส282พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส282พ] (1).

7. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The research of the people's satisfaction toward the operation of the subdistrict administrative organization, Amphur Saraphee, Chiang Mai / ปภาดา ศรีชัยวงค์

โดย ปภาดา ศรีชัยวงค์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ป163ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.31422 ป163ค] (1).

8. การสำรวจแหล่งข้อมูลของธุรกิจรับสร้างบ้านและความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทเชียงใหม่ ที ยู จำกัด = Survey of building contractor business' source and satisfaction of Chiang Mai TU Limited Company's customers / ปิยมาศ ถาวรนิติ

โดย ปิยมาศ ถาวรนิติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ป619ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ป619ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ป619ก] (1).

9. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี = Consumer satisfaction with the services of the 700th Anniversary Dormitory at 700th Anniversary of ChiangMai Sports Complex / อโณทัย เทพปัญญา

โดย อโณทัย เทพปัญญา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 อ122ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 อ122ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 อ122ค] (1).

10. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้บริการของแผนกบริการซ่อมบำรุง บริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด = Clients' satisfaction as regard to the Maintenance and Service Center of Denchai Trading Company Limited / อนุรักษ์ อินชื่น

โดย อนุรักษ์ อินชื่น | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 อ199ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 อ199ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 อ199ค] (1).

11. การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของฝ่ายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ = A survey of the personel's satisfaction with the services of administrative department at Rajamangala Institute of Technology, Northern Campus / สุชาดา เลิศคำฟู

โดย สุชาดา เลิศคำฟู | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ส759ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ส759ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ส759ก] (1).

12. พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการในร้านบู๊ทส์ จังหวัดเชียงใหม่ = The study of customers' behaviors and satisfaction the services of Boots branches in Chiang Mai / เพชรระพี ประยูรสุข

โดย เพชรระพี ประยูรสุข | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 พ877พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 พ877พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 พ877พ] (1).

13. ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกที่ใช้บริการโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทของธนาคารออมสิน สาขาเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = The satisfaction of the regional urban development fund members in the service of The Government Savings Bank, Wiengpapao Branch, Chiengrai Province / สุวิชา กัมพลาวลี.

โดย สุวิชา กัมพลาวลี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.178 ส879ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.178 ส879ค] (1). Items available for reference: [Call number: 332.178 ส879ค] (1).

14. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถเช่าห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ ร็อค = The customers' satisfaction with Winner Rock Car Rent Partnership / นุตพงษ์ ทองเลิศ

โดย นุตพงษ์ ทองเลิศ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 น732ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 น732ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 น732ค] (1).

15. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อกฤษดาดอยรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' satisfaction on Krisdadoi Resort, Hang Dong District, Chiang Mai Province / นารีรัตน์ แก้วฟู

โดย นารีรัตน์ แก้วฟู | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 น488ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 น488ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 น488ค] (1).

16. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท ยนตรกิจเซอร์วิส จำกัด (สาขาเชียงใหม่) = A study of customers' satisfaction with car service center of Yontrakit Service Company Limited at ChiangMai Branch / ดวงนภา บัวคำ

โดย ดวงนภา บัวคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ด195ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ด195ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ด195ก] (1).

17. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับบริการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ = Satisfaction of farmers toward the services of Chiang Mai Inland Fisheries Research and Development Center / ปาณิดา เปรมฤดีปรีชาชาญ

โดย ปาณิดา เปรมฤดีปรีชาชาญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ป547ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ป547ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ป547ค] (1).

18. พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อร้านสหการโรงเรียนศรีธนาพาณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ = The behavior and statisfaction of students to the school cooperative at Srithana Commercial Techology College, Chiang Mai / จุฬาภรณ์ ศรีฝั้น

โดย จุฬาภรณ์ ศรีฝั้น | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 จ679พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 จ679พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 จ679พ] (1).

19. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Tourist's satisfaction towards Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai / ฐณิชา คชศิลา

โดย ฐณิชา คชศิลา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ฐ121ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ฐ121ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ฐ121ค] (1).

20. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัทเคไลน์ แอร์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ = The study of customers' satisfaction in the services of K Line Air Service (Thailand) Ltd. / ปาริชาติ ยศปาน

โดย ปาริชาติ ยศปาน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ป554ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ป554ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ป554ค] (1).