ผลการค้นหาของคุณมี 122 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของจังหวัดเชียงใหม่ / โสภาพรรณ กาสมสัน

โดย โสภาพรรณ กาสมสัน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส984ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส984ก] (1).

2. พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับเทียมของสตรี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิริยา จันทรภัทร

โดย วิริยา จันทรภัทร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ว694พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ว694พ] (2).

3. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อกาแฟสำเร็จรูป ในเขตเทศบาล จ. เชียงใหม่ / ยงยุทธ ฉัตรสีรุ้ง

โดย ยงยุทธ ฉัตรสีรุ้ง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ย126ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ย126ป] (1).

4. ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของประชาชนที่มีต่อศูนย์การค้าในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ / บุญทัต การะหงษ์

โดย บุญทัต การะหงษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 บ464ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 บ464ท] (1).

5. พฤติกรรมของผู้บริโภคยาสีฟันในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / นิคม จันทรมังกร

โดย นิคม จันทรมังกร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 น553พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 น553พ] (1).

6. การเลือกใช้แชมพูของเพศชาย / โสภิญ มีสุข

โดย โสภิญ มีสุข | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส984ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส984ก] (1).

7. ความต้องการของประชาชนที่มีต่ออาหารฟาส์ทฟู้ด ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = The demand for fast food in Amphoe Muang, Changwat Lampang / เพชรินทร์ จิวะสันติการ ... [และคนอื่นๆ]

โดย เพชรินทร์ จิวะสันติการ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.55 ค181 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำปาง : บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยโยนก, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.55 ค181] (1).

8. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครื่องประดับอัญมณีเสริมโชคชะตา = The factors that influence the wearing of fortune jewelry / กรกิจ สหัสโพธิ์

โดย กรกิจ สหัสโพธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก152ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ก152ป] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ก152ป] (1).

9. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านขายยาในห้างสรรพสินค้า ของผู้บริโภคในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing factors affecting customer decision-making in choosing drug-stores in department stores in Muang District, Chiang Mai / สุมนา ปริญญาปริวัฒน์

โดย สุมนา ปริญญาปริวัฒน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส841ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ส841ป] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส841ป] (1).

10. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลในการเลือกร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing factors that had an effect on choosing the drug stores of the consumers in Muang District, Chiang Mai Province / สัญญาลักษณ์ อัครวงษ์

โดย สัญญาลักษณ์ อัครวงษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส558ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส558ป] (1).

11. พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลตามโครงการประกันสังคมของผู้ประกันตน = Study of behaviors of insurance holders and marketing factors affecting the selection of hospital services under the Government Social Welfare Project / จิรามาศ ชูทองรัตน์

โดย จิรามาศ ชูทองรัตน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11 จ536พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.11 จ536พ] (1).

12. การสำรวจพฤติกรรมการซื้อเทปเพลงของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The survey of music tape purchasing behavior of consumers in Amphur Mueng, Chiangmai / ครรชิต วิโรจนชาติ

โดย ครรชิต วิโรจนชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ค153ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ค153ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ค153ก] (1).

13. การศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยจูงใจในการบริโภคอาหารมังสวิรัติของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The study of behavior and persuasive factors relating to vegetarian food consumption in Muang District, Chiang Mai / อาภัสรา ภู่ประเสริฐ

โดย อาภัสรา ภู่ประเสริฐ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 อ633ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 อ633ก] (1).

14. พฤติกรรมการบริโภคเบียร์และปัจจัยในการเลือกซื้อของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Beer consuming behaviors and the preferences in beer selection of the consumers in the Mae Hong Son Municipal Area, Mae Hong Son / ทวี แดงต่อม

โดย ทวี แดงต่อม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ท184พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ท184พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ท184พ] (1).

15. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซี้อรถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The study of consumer behavior and marketing mixed factor that effect on 1 ton truck purchasing in Amphur Muang, Chiang Mai / สืบพงศ์ เพ็ชร์ทองคำ

โดย สืบพงศ์ เพ็ชร์ทองคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส736ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส736ก] (1).

16. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและปัญหาของผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์ใช้แล้วในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The marketing mixed that have an effect on purchasing decision and the problems that the consumers have in buying used cars in Amphur Muang, Chiang Mai / กฤษณ์ เจริญวงศา

โดย กฤษณ์ เจริญวงศา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก281ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ก281ป] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ก281ป] (1).

17. พฤติกรรมการซื้อสินค้าของฝากและของที่ระลึก ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี = The souvenir buying behavior of Thai tourists in Municipality Cha-um, Amphur Cha-um, Petchaburi / ฤกษ์ชัย สุขสำราญ

โดย ฤกษ์ชัย สุขสำราญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ฤ112พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ฤ112พ] (1).

18. พฤติกรรมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณตรากระรอกของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = The study of consumer's behavior about Karok's product in Muang District, Chiangmai / อินทราพร ธรรมมิตรสกุล

โดย อินทราพร ธรรมมิตรสกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 อ743พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 อ743พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 อ743พ] (1).

19. การสำรวจปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ และพฤติกรรมในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The survey of marketing mixed factors that influence the purchasing decision making and consumer behavior of herbal cosmetic product usage in Amphur Muang, Chiang Mai / วงศ์จันทร์ สีลานาแก

โดย วงศ์จันทร์ สีลานาแก | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ว123ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ว123ก] (1).

20. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อรองเท้าแฟชั่นสตรีของนักศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The marketing mixed factors that influence on stylish female shoes purchasing of the female college students in Amphur Muang, Chiang Mai area / สมนึก วันดี

โดย สมนึก วันดี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส253ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ส253ป] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส253ป] (1).