ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 145244 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทติ่มซำ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อร้านเตัยติ่มซำ จังหวัดเชียงใหม่ = The consumer behaviors and satisfaction with Tey Dim Sum Restaurant Chiang Mai / สุทิวา สมใจมาก

โดย สุทิวา สมใจมาก | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส779พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ส779พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส779พ] (1).

2. การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการจัดการของบริษัทเชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์ (2002) จำกัด = The customers' satisfaction with the management of ChiangMai Tor Khehaphan (2002) Company Limited / ดาเรศ เจริญศิลป์

โดย ดาเรศ เจริญศิลป์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ด429ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ด429ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ด429ก] (1).

3. พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อร้านสหการโรงเรียนศรีธนาพาณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ = The behavior and statisfaction of students to the school cooperative at Srithana Commercial Techology College, Chiang Mai / จุฬาภรณ์ ศรีฝั้น

โดย จุฬาภรณ์ ศรีฝั้น | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 จ679พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 จ679พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 จ679พ] (1).

4. พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่องานหอการค้าแฟร์ จังหวัดพะเยา = The behavior and satisfaction of participants toward the Chamber of Commerce Fair in Phayao Province / นงนุช ชาญวนังกูร

โดย นงนุช ชาญวนังกูร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 น139พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookหมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 น139พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 น139พ] (1).

5. ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The satisfaction of consumers in selecting construction supply stores in Muang District, Chiang Mai / ชลิตา ขจรขรรคเพชร

โดย ชลิตา ขจรขรรคเพชร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ช253ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookหมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ช253ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ช253ค] (1).

6. ความพึงพอใจของลูกค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท นอร์ธไลน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด = Customer satisfaction on customer relationship management in Muang District, Chiangmai with North Line Marketing Company Limited / เบญจพร จันต๊ะคาด

โดย เบญจพร จันต๊ะคาด | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 บ783ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2548หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 บ783ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 บ783ค] (1).