ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 421 จากทั้งหมด 145253 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พฤติกรรมการซื้อน้ำดื่มบรรจุภาชนะของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Consumer behavior in department store in Chiang Mai Province / อนพ อนันตวีระพันธุ์.

โดย อนพ อนันตวีระพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 อ162พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 อ162พ] (1).

2. การบริหารงานบุคคลของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ = Personnel management of hotels in Chiang Mai Province / สุภาภรณ์ มูสิกะโสภณ

โดย สุภาภรณ์ มูสิกะโสภณ.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940683 ส838ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2536สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 647.940683 ส838ก] (1).

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 900 ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors effecting in buying mobile telephone system 900 of consumers in Chiangmai province / กฤษฎา ทวีประศาสน์

โดย กฤษฎา ทวีประศาสน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก279ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ก279ป] (1).

4. พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ / เฉลิมชัย คำแสน

โดย เฉลิมชัย คำแสน.

เลขเรียกหนังสือ: 658.834 ฉ417พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2536สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.834 ฉ417พ] (1).

5. กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจรถเช่า ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing strategy of car-rent business in Amphoe Muang, Changwat Chiang Mai / สรายุทธ พึ่งพุ่มแก้ว

โดย สรายุทธ พึ่งพุ่มแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 388.413212 ส354ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2536สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 388.413212 ส354ก] (1).

6. พฤติกรรมของนักลงทุนในการเลือกใช้บริการห้องค้าหลักทรัพย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อมรา อารีย์

โดย อมรา อารีย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.64 อ293พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.64 อ293พ] (1).

7. ปัญหาของคนงานในโรงงานเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่ / สมศักดิ์ ตั้งสัมพันธ์

โดย สมศักดิ์ ตั้งสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 331.204 ส282ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2536สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.204 ส282ป] (1).

8. การดำเนินงานของบริษัทฝางซัพพลายส์ (1992) จำกัด / เอี่ยมชัย จรรยาเมธากุล

โดย เอี่ยมชัย จรรยาเมธากุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.3506 อ927ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.3506 อ927ก] (1).

9. การศึกษาการดำเนินงานของบริษัทซิ๊คดิ๊ก จำกัด / ธรรมาภรณ์ จารุสวัสดิ์

โดย ธรรมาภรณ์ จารุสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 687.068 ธ366ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 687.068 ธ366ก] (1).

10. การศึกษาการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ นว อินเตอร์เนชั่นแนล / มานพ ชุ่มอุ่น

โดย มานพ ชุ่มอุ่น | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 666.068 ม443ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 666.068 ม443ก] (1).

11. การศึกษาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราของบริษัทเชียงใหม่ดำรงอุตสาหกรรม จำกัด / สมศรี รักศิลปกิจ

โดย สมศรี รักศิลปกิจ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 674.8068 ส281ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 674.8068 ส281ก] (1).

12. การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ / จันทนา แดงขาว

โดย จันทนา แดงขาว | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76697 จ246ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76697 จ246ก] (1).

13. กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า / ครรชิต มหาวัจน์

โดย ครรชิต มหาวัจน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.3387 ค153ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 333.3387 ค153ก] (1).

14. พฤติกรรมการซื้อวิทยุติดตามตัวเคลื่อนที่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Buying behavior for pedger phone in Amphoe Muang, Changwat Chiang Mai / ศุภฉัฐ ชัยปินชนะ

โดย ศุภฉัฐ ชัยปินชนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ศ681พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ศ681พ] (1).

15. ตลาดนัดหมุนเวียนชนบทในภาคเหนือ : กรณีศึกษาในเขตเชียงใหม่-ลำพูน = Rural periodic markets in Northern Thailand : a case study in Chiang Mai-Lamphun area / กนกพร กระบวนศรี

โดย กนกพร กระบวนศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 380.1 ก124ต (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2531หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 380.1 ก124ต] (1).

16. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของจังหวัดเชียงใหม่ / โสภาพรรณ กาสมสัน

โดย โสภาพรรณ กาสมสัน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส984ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส984ก] (1).

17. การจัดการสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันเอกชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / อัปสร กสิตานนท์

โดย อัปสร กสิตานนท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.2106 อ549ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 372.2106 อ549ก] (1).

18. การดำเนินงานของมูลนิธิรวมใจอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อ. เมืองเชียงใหม่ / ประธาน จันทร์มหเสถียร

โดย ประธาน จันทร์มหเสถียร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 361.76 ป287ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 361.76 ป287ก] (1).

19. ปัจจัยในการเลือกใช้บริการการสอบบัญชีของบริษัทจำกัด ในจังหวัดเชียงใหม่ / พรหมินทร์ รธนิธย์

โดย พรหมินทร์ รธนิธย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.83 พ293ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657.83 พ293ป] (1).

20. การตลาดของอุตสาหกรรมผักและผลไม้กระป๋องในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing of canned fruits and vegetable industries in Chiang Mai Province / นิคม ภัทราวราพันธ์

โดย นิคม ภัทราวราพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.19593 น553ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2536สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.19593 น553ก] (1).