ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 421 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. การจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่น ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = The management in Japanese majority-share holder factories in The Northern Industrial Estate / ศิริ ศิริคำ

โดย ศิริ ศิริคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 670.68 ศ446ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2536สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 670.68 ศ446ก] (1).

142. การศึกษาทัศนคติของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพที่มีต่อการใช้บริการ บัญชีเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ / วัลภา วงศ์จันทร์

โดย วัลภา วงศ์จันทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1752 ว442ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.1752 ว442ก] (2).

143. การศึกษาการดำเนินธุรกิจไม้แกะสลักของบ้านถวาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่ / ปนัดดา ปันทะนา

โดย ปนัดดา ปันทะนา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7684 ป161ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7684 ป161ก] (2).

144. การศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตหินของบริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด / จิรัฐิติ ทรงประทุม

โดย จิรัฐิติ ทรงประทุม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.2068 จ528ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.2068 จ528ก] (2).

145. ความพึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงแรมขนาดใหญ่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชาคริต ชยกุญชร

โดย ชาคริต ชยกุญชร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 647.740683 ช463ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 647.740683 ช463ค] (2).

146. การศึกษาการจัดรูปแบบหน่วยงานบริการคอมพิวเตอร์ของบริษัท สุเทพพรอพเพอร์ตี้ จำกัด / ทรัพย์ศิริ จรรยาศิริ

โดย ทรัพย์ศิริ จรรยาศิริ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 004.068 ท162ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.068 ท162ก] (1). Items available for reference: [Call number: 004.068 ท162ก] (1).

147. กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing strategy of private kindergarten in Amphoe Muang, Changwat Chiang Mai / เรนัส เสริมบุญสร้าง

โดย เรนัส เสริมบุญสร้าง.

เลขเรียกหนังสือ: 372.218068 ร765ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2536สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 372.218068 ร765ก] (2).

148. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการให้สินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและผู้ยากจน / วิสวัสดิ์ ญานะโส

โดย วิสวัสดิ์ ญานะโส | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.3106 ว773ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.3106 ว773ป] (2).

149. พฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนในจังหวัดเชียงราย / จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย

โดย จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642593 จ498พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.642593 จ498พ] (2).

150. การศึกษาปัญหาการใช้บริการสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ / วิไลพร ฟองกันทา

โดย วิไลพร ฟองกันทา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.21 ว728ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.21 ว728ก] (2).

151. ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของเด็กวัยประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ธิดา ประสิทธิ์บุรีรักษ์

โดย ธิดา ประสิทธิ์บุรีรักษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.18 ธ581ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 372.18 ธ581ค] (2).

152. ทัศนคติของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมิเตอร์หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง / สุวดี จิตนราพงศ์

โดย สุวดี จิตนราพงศ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 336.2714 ส868ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 336.2714 ส868ท] (1).

153. การศึกษาธุรกิจส่งออกยาสูบ บริษัท อินทาเบ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด / ดาริกา ดวงราศรี

โดย ดาริกา ดวงราศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.17371 ด428ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.17371 ด428ก] (2).

154. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ / ไพสิทธิ์ จริงจิตร

โดย ไพสิทธิ์ จริงจิตร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 พ999ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.6322 พ999ป] (1).

155. การปรับโครงสร้างองค์กร (Re-Organization) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในระหว่างปี พ.ศ. 2535-37 เปรียบเทียบกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / เทพนิมิต สุทธินันท์ไชย

โดย เทพนิมิต สุทธินันท์ไชย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.12068 ท614ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.12068 ท614ก] (2).

156. การศึกษาค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = A study on wage and fringe benefits of workers in electronics manufacturing companies in The Northern Region Industrial Estate / นภพงษ์ โรหะทัศน์

โดย นภพงษ์ โรหะทัศน์.

เลขเรียกหนังสือ: 331.21 น191ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.21 น191ก] (1).

157. การศึกษาปัญหาและความต้องการในการรับบัตรเครดิตของร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / รัชฎาภรณ์ รุจิพรรณ

โดย รัชฎาภรณ์ รุจิพรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.765 ร326ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.765 ร326ก] (1).

158. พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับเทียมของสตรี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิริยา จันทรภัทร

โดย วิริยา จันทรภัทร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ว694พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ว694พ] (2).

159. การศึกษาความเป็นไปได้เรื่อง การผลิตเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ / ต่อศักดิ์ หาญพิทักษ์กุล

โดย ต่อศักดิ์ หาญพิทักษ์กุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4361028 ต247ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.4361028 ต247ก] (2).

160. ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ป่วยด้านบริการ ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแมคคอร์มิค / ทิพย์สุดา ภู่สว่าง

โดย ทิพย์สุดา ภู่สว่าง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11 ท473ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.11 ท473ค] (2).