ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 421 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรบริการเงินด่วน ATM ในเขตเทศบาล จ. เชียงใหม่ / พัชรี แสนสอาด

โดย พัชรี แสนสอาด | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.178 พ524ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.178 พ524ป] (2).

162. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกโรงเรียนสอนดนตรีของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนสอนดนตรี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ธีราลักษณ์ สัจจะวาที.

โดย ธีราลักษณ์ สัจจะวาที | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 780.71 ธ689ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.71 ธ689ป] (2).

163. การดำเนินธุรกิจในส่วนสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm) ของบริษัทลานนาซัพพลาย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ / สุรพล ศรีวีระสกุล

โดย สุรพล ศรีวีระสกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.762892 ส852ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.762892 ส852ก] (1).

164. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยในเศรษฐกิจโลก = Strengthening competitiveness of Thai industries in the world economy / จัดโดย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัทจัดการอุตสาหกรรม จำกัด, วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2540 ณ ห้อง Watergate Ballroom โรงแรม Amari Watergate

โดย การสัมมนาเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเศรษฐกิจโลก (2540 : กรุงเทพฯ) | บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | บริษัทจัดการอุตสาหกรรม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.09593 ก525อ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.09593 ก525อ] (2).

165. ประเทศไทยในทศวรรษที่ 21 มุ่งสู่ความเป็นเศรษฐกิจด่านหน้า / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.9593 ส691ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่การพัฒนา กองศึกษาและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.9593 ส691ป] (2).

166. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน. รายงานหลักที่ 1, ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค การค้า และการลงทุนจากต่างประเทศ / โดย ฝ่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 382 ส181ร (สร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 382 ส181ร] (1).

167. การใช้สวัสดิการเงินกู้และผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ / จตุรงค์ บุนนาค

โดย จตุรงค์ บุนนาค | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.113 จ138ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.113 จ138ก] (2).

168. การศึกษาการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เอฟแอนด์อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด / วดี วิประกษิต

โดย วดี วิประกษิต | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76882 ว161ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76882 ว161ก] (2).

169. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมปีที่ 3, 4, 5, 6 ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สมกมล ทองพันธ์

โดย สมกมล ทองพันธ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.02 ส231ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 371.02 ส231ป] (1).

170. ปัญหาความต้องการในการรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทยของภัตตาคารและร้านอาหารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุริยศักดิ์ สุริยมณี

โดย สุริยศักดิ์ สุริยมณี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.178 ส865ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.178 ส865ป] (2).

171. การศึกษาการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างทางชลประทานที่ 1 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / เสาวนีย์ เมฆากุล

โดย เสาวนีย์ เมฆากุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 631.7 ส942ม (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 631.7 ส942ม] (1).

172. การศึกษาการดำเนินงาน Swensen's Co., Ltd. สาขากาดสวนแก้ว / กนกลักษณ์ สาธุการ

โดย กนกลักษณ์ สาธุการ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76374 ก125ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76374 ก125ก] (2).

173. ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ในเขตนิคมอุสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ต่อการให้บริการของการไฟฟ้าจังหวัดลำพูน / รุ่งโรจน์ สุชาติ

โดย รุ่งโรจน์ สุชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.7932 ร636ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 333.7932 ร636ค] (2).

174. การศึกษาผลตอบแทนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เจนวิชญ์ ปุกมณี

โดย เจนวิชญ์ ปุกมณี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 จ717ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.31422 จ717ก] (2).

175. ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ของผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วารุณี ไชยวงค์

โดย วารุณี ไชยวงค์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 336.24 ว486ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 336.24 ว486ค] (2).

176. ความต้องการและเหตุผลในการเลือกศึกษาต่อคณะวิชาบริหารธุรกิจ ระดับ ปวช. ของนักเรียนชั้น ม. 3 ในอำเภอเมือง จังหวัดตาก / สุภี สุกิตนิยากรณ์

โดย สุภี สุกิตนิยากรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.113 ส839ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 370.113 ส839ค] (1).

177. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขื่อนแม่วัง / ธีระเจษฏ ขาวอำไพพันธ์

โดย ธีระเจษฏ ขาวอำไพพันธ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 628.132 ธ662ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 628.132 ธ662ก] (2).

178. กรณีศึกษา : ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลำพูนทาวเวอร์ / ต่อพงศ์ กิตติประพันธ์

โดย ต่อพงศ์ กิตติประพันธ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.338 ต237ศ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 333.338 ต237ศ] (2).

179. การดำเนินงานของศูนย์สรรพสินค้าเชียงอินทร์พลาซ่า / ณัฐนันท์ สุขะหัต

โดย ณัฐนันท์ สุขะหุต | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.871 ณ331ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.871 ณ331ก] (2).

180. การศึกษาการดำเนินงานของบริษัท เชียงใหม่แอร์คาร์โก้ จำกัด / จำเริญ ธงจิตติพงศ์

โดย จำเริญ ธงจิตติพงศ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76888 จ374ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76888 จ374ก] (2).