ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 421 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. ศึกษาการดำเนินงานเพื่อขอรับ ISO 9002 ของบริษัท นามิกิ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด / วราภรณ์ โอภาสพันธ์

โดย วราภรณ์ โอภาสพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.562 ว321ศ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.562 ว321ศ] (2).

182. ความต้องการใช้วิทยุติดตามตัวของข้าราชการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิชธิดา วิชยาภัย

โดย วิชธิดา วิชยาภัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ว535ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ว535ค] (2).

183. การศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนในโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกใน จังหวัดเชียงใหม่ / ยงยุทธ เพียงสุข

โดย ยงยุทธ เพียงสุข | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 676.32 ย126ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 676.32 ย126ก] (2).

184. การทุ่มตลาด = Anti-dumping measures / อรมน ชุติเนตร

โดย อรมน ชุติเนตร | สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.087 อ337ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.087 อ337ก] (3).

185. เอเปคน่ารู้ = APEC / กองวิเทศสัมพันธ์ ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย. กองวิเทศสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 337.15 ท119อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.15 ท119อ] (4).

186. รายงานการประชุมทางวิชาการเรื่อง แนวทางพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ไทย-จีน : กรณีความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลยูนนานในภาคบริการทางการเงิน และภาคอุตสาหกรรม / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2539 ณ โรงแรมรามาการ์เดน ถนนวิภาวดีรังสิต

โดย การประชุมทางวิชาการเรื่อง แนวทางพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน : กรณีความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลยูนนาน ในภาคบริการทางการเงิน และภาคอุตสาหกรรม (2539 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยเกริก. คณะเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 337.593051 ก475ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 337.593051 ก475ร] (2).

187. ผลกระทบจากสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่มีต่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ = Impact of the economic quadrangle on hotel industry in Chiang Mai province / มานิต ศิริมหาราช

โดย มานิต ศิริมหาราช.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4764794 ม453ผ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4764794 ม453ผ] (1). Items available for reference: [Call number: 338.4764794 ม453ผ] (1).

188. ทัศนะของนักธุรกิจเมืองเชียงใหม่ต่อผลกระทบที่ไทยจะได้รับจากโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ = Chiang Mai business's quadrangle upon Thailand / กมลทิพย์ ล้อมลาย

โดย กมลทิพย์ ล้อมลาย.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ก136ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก136ท] (1). Items available for reference: [Call number: 330.9593 ก136ท] (1).

189. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน. รายงานหลักเล่มที่ 2, ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายใต้แผนการเร่งลดภาษี / โดย ฝ่ายเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.0959 ส181ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.0959 ส181ร] (1).

190. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออก และผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ) / โดย ศุภัช ศุภชลาศัย

โดย ศุภัช ศุภชลาศัย | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47677 ศ735ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.47677 ศ735ร] (1).

191. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออก และผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ) / โดย ศุภัช ศุภชลาศัย, ศุภมาศ พยัคฆพันธ์

โดย ศุภัช ศุภชลาศัย | ศุภมาศ พยัคฆพันธ์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47739 ศ735ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.47739 ศ735ร] (1).

192. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ) / โดย ปิยะนันท์ สุวรรณเมนะ

โดย ปิยะนันท์ สุวรรณเมนะ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4767612 ป621ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.4767612 ป621ร] (1).

193. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออก และผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) / โดย จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล

โดย จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.476841 จ166ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.476841 จ166ร] (1).

194. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังและอุตสาหกรรมผลิตเครื่องหนัง) / โดย จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล

โดย จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47675 จ166ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.47675 จ166ร] (2).

195. การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลเขตหนาวของเกษตรกรในเขตส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' adoption of temperate fruit production technology in Mon-Ngo Development Center, the royal project, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / วิฆเนศ ศิลปวัฒนานันท์

โดย วิฆเนศ ศิลปวัฒนานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 634 ว512ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 634 ว512ก] (1).

196. รายงานวิจัยเรื่อง การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน / คณะผู้วิจัย, อิทธิพล ปานงาม, หัวหน้าโครงการ ... [และคนอื่นๆ].

โดย อิทธิพล ปานงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 382.09593 อ727ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.09593 อ727ร] (1).

197. International joint ventures : an integrated conceptual model for human resource and business strategies / by Maryann H. Albrecht, Anthony M. Pagano, Palin Phoocharoon

โดย Albrecht, Maryann H | Pagano, Anthony M | Palin Phoocharoon | National Institute of Development Administration. Graduate School of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: 338.88 A341I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Graduate School of Business Administration. National Institute of Development Administration, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.88 A341I] (2).

198. การศึกษาการแปรรูปสู่ธุรกิจเอกชนของการบริการด้านโทรคมนาคม 2 / ผู้แต่ง, ภูษณ ปรีย์มาโนช, วินัย เจียมวิเศษสุข

โดย ภูษณ ปรีย์มาโนช | วินัย เจียมวิเศษสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 384.13 ภ696ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิศิษฏ์สรอรรถ, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.13 ภ696ก] (2).

199. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนหนึ่งของโครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549) / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 380.10285 ส232ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 380.10285 ส232ก] (2).

200. ความต้องการของประชาชนที่มีต่ออาหารฟาส์ทฟู้ด ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = The demand for fast food in Amphoe Muang, Changwat Lampang / เพชรินทร์ จิวะสันติการ ... [และคนอื่นๆ]

โดย เพชรินทร์ จิวะสันติการ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.55 ค181 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำปาง : บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยโยนก, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.55 ค181] (1).