ผลการค้นหาของคุณมี 331 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พฤติกรรมการซื้อน้ำดื่มบรรจุภาชนะของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Consumer behavior in department store in Chiang Mai Province / อนพ อนันตวีระพันธุ์.

โดย อนพ อนันตวีระพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 อ162พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 อ162พ] (1).

2. พฤติกรรมของนักลงทุนในการเลือกใช้บริการห้องค้าหลักทรัพย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อมรา อารีย์

โดย อมรา อารีย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.64 อ293พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.64 อ293พ] (1).

3. การดำเนินงานของบริษัทฝางซัพพลายส์ (1992) จำกัด / เอี่ยมชัย จรรยาเมธากุล

โดย เอี่ยมชัย จรรยาเมธากุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.3506 อ927ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.3506 อ927ก] (1).

4. การศึกษาทัศนคติของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพที่มีต่อการใช้บริการ บัญชีเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ / วัลภา วงศ์จันทร์

โดย วัลภา วงศ์จันทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1752 ว442ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.1752 ว442ก] (2).

5. การศึกษาการดำเนินงานของบริษัทซิ๊คดิ๊ก จำกัด / ธรรมาภรณ์ จารุสวัสดิ์

โดย ธรรมาภรณ์ จารุสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 687.068 ธ366ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 687.068 ธ366ก] (1).

6. การศึกษาการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ นว อินเตอร์เนชั่นแนล / มานพ ชุ่มอุ่น

โดย มานพ ชุ่มอุ่น | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 666.068 ม443ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 666.068 ม443ก] (1).

7. การศึกษาการดำเนินธุรกิจไม้แกะสลักของบ้านถวาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่ / ปนัดดา ปันทะนา

โดย ปนัดดา ปันทะนา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7684 ป161ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7684 ป161ก] (2).

8. การศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตหินของบริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด / จิรัฐิติ ทรงประทุม

โดย จิรัฐิติ ทรงประทุม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.2068 จ528ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.2068 จ528ก] (2).

9. การศึกษาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราของบริษัทเชียงใหม่ดำรงอุตสาหกรรม จำกัด / สมศรี รักศิลปกิจ

โดย สมศรี รักศิลปกิจ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 674.8068 ส281ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 674.8068 ส281ก] (1).

10. การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ / จันทนา แดงขาว

โดย จันทนา แดงขาว | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76697 จ246ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76697 จ246ก] (1).

11. กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า / ครรชิต มหาวัจน์

โดย ครรชิต มหาวัจน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.3387 ค153ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 333.3387 ค153ก] (1).

12. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของจังหวัดเชียงใหม่ / โสภาพรรณ กาสมสัน

โดย โสภาพรรณ กาสมสัน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส984ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส984ก] (1).

13. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการให้สินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและผู้ยากจน / วิสวัสดิ์ ญานะโส

โดย วิสวัสดิ์ ญานะโส | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.3106 ว773ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.3106 ว773ป] (2).

14. การจัดการสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันเอกชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / อัปสร กสิตานนท์

โดย อัปสร กสิตานนท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.2106 อ549ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 372.2106 อ549ก] (1).

15. การดำเนินงานของมูลนิธิรวมใจอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อ. เมืองเชียงใหม่ / ประธาน จันทร์มหเสถียร

โดย ประธาน จันทร์มหเสถียร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 361.76 ป287ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 361.76 ป287ก] (1).

16. พฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนในจังหวัดเชียงราย / จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย

โดย จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642593 จ498พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.642593 จ498พ] (2).

17. การศึกษาปัญหาการใช้บริการสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ / วิไลพร ฟองกันทา

โดย วิไลพร ฟองกันทา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.21 ว728ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.21 ว728ก] (2).

18. กลยุทธ์การตลาดบริการ : กรณีศึกษาบริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ / เนตรนภา แสงอรุณ

โดย เนตรนภา แสงอรุณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 368.00688 น785ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 368.00688 น785ก] (1).

19. ทัศนคติของข้าราชการตำรวจต่อการใช้โครงสร้างกรมตำรวจรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ / อนุสรณ์ เหลืองภุมรัตน์

โดย อนุสรณ์ เหลืองภุมรัตน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 353.3609593 อ231ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 353.3609593 อ231ท] (1).

20. ทัศนคติของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมิเตอร์หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง / สุวดี จิตนราพงศ์

โดย สุวดี จิตนราพงศ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 336.2714 ส868ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 336.2714 ส868ท] (1).