ผลการค้นหาของคุณมี 141 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พฤติกรรมการซื้อน้ำดื่มบรรจุภาชนะของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Consumer behavior in department store in Chiang Mai Province / อนพ อนันตวีระพันธุ์.

โดย อนพ อนันตวีระพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 อ162พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 อ162พ] (1).

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 900 ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors effecting in buying mobile telephone system 900 of consumers in Chiangmai province / กฤษฎา ทวีประศาสน์

โดย กฤษฎา ทวีประศาสน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก279ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ก279ป] (1).

3. พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ / เฉลิมชัย คำแสน

โดย เฉลิมชัย คำแสน.

เลขเรียกหนังสือ: 658.834 ฉ417พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2536สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.834 ฉ417พ] (1).

4. พฤติกรรมการซื้อวิทยุติดตามตัวเคลื่อนที่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Buying behavior for pedger phone in Amphoe Muang, Changwat Chiang Mai / ศุภฉัฐ ชัยปินชนะ

โดย ศุภฉัฐ ชัยปินชนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ศ681พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ศ681พ] (1).

5. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของจังหวัดเชียงใหม่ / โสภาพรรณ กาสมสัน

โดย โสภาพรรณ กาสมสัน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส984ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส984ก] (1).

6. พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับเทียมของสตรี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิริยา จันทรภัทร

โดย วิริยา จันทรภัทร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ว694พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ว694พ] (2).

7. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อกาแฟสำเร็จรูป ในเขตเทศบาล จ. เชียงใหม่ / ยงยุทธ ฉัตรสีรุ้ง

โดย ยงยุทธ ฉัตรสีรุ้ง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ย126ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ย126ป] (1).

8. ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของประชาชนที่มีต่อศูนย์การค้าในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ / บุญทัต การะหงษ์

โดย บุญทัต การะหงษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 บ464ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 บ464ท] (1).

9. พฤติกรรมของผู้บริโภคยาสีฟันในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / นิคม จันทรมังกร

โดย นิคม จันทรมังกร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 น553พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 น553พ] (1).

10. ความต้องการใช้บริการของบริษัทตัวแทนโฆษณาในจังหวัดเชียงใหม่ = Demand for advertising agency service in Chiang Mai Province / อัญชลี หงษาครประเสริฐ

โดย อัญชลี หงษาครประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1125 อ525ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2535สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 659.1125 อ525ค] (1).

11. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors effecting consumer purchase decision for Mini-Cars in Amphoe Muang, Changwat Chiang Mai / พรรณนุช นาขวา

โดย พรรณนุช นาขวา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 พ262ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 พ262ป] (1).

12. พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการศูนย์การค้า ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in using shopping centers in Amphoe Muang, Changwat Chiang Mai / ธีรวุฒิ ชูดำ

โดย ธีรวุฒิ ชูดำ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ธ649พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2536สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ธ649พ] (1).

13. พฤติกรรมการใช้บัตรเครติดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers behavior for using credit card in Amphoe Muang Changwat Chiang Mai / วชินทร์ ภูวพิทยานนท์

โดย วชินทร์ ภูวพิทยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.765 ว144พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2536สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.765 ว144พ] (1).

14. การเลือกใช้แชมพูของเพศชาย / โสภิญ มีสุข

โดย โสภิญ มีสุข | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส984ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส984ก] (1).

15. ความต้องการของประชาชนที่มีต่ออาหารฟาส์ทฟู้ด ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = The demand for fast food in Amphoe Muang, Changwat Lampang / เพชรินทร์ จิวะสันติการ ... [และคนอื่นๆ]

โดย เพชรินทร์ จิวะสันติการ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.55 ค181 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำปาง : บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยโยนก, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.55 ค181] (1).

16. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครื่องประดับอัญมณีเสริมโชคชะตา = The factors that influence the wearing of fortune jewelry / กรกิจ สหัสโพธิ์

โดย กรกิจ สหัสโพธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก152ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ก152ป] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ก152ป] (1).

17. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลในการเลือกร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing factors that had an effect on choosing the drug stores of the consumers in Muang District, Chiang Mai Province / สัญญาลักษณ์ อัครวงษ์

โดย สัญญาลักษณ์ อัครวงษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส558ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส558ป] (1).

18. พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลตามโครงการประกันสังคมของผู้ประกันตน = Study of behaviors of insurance holders and marketing factors affecting the selection of hospital services under the Government Social Welfare Project / จิรามาศ ชูทองรัตน์

โดย จิรามาศ ชูทองรัตน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11 จ536พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.11 จ536พ] (1).

19. การสำรวจพฤติกรรมการซื้อเทปเพลงของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The survey of music tape purchasing behavior of consumers in Amphur Mueng, Chiangmai / ครรชิต วิโรจนชาติ

โดย ครรชิต วิโรจนชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ค153ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ค153ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ค153ก] (1).

20. การศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยจูงใจในการบริโภคอาหารมังสวิรัติของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The study of behavior and persuasive factors relating to vegetarian food consumption in Muang District, Chiang Mai / อาภัสรา ภู่ประเสริฐ

โดย อาภัสรา ภู่ประเสริฐ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 อ633ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 อ633ก] (1).