Your search returned 15 results from 147765 records. Subscribe to this search

|
1. การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2534 : โครงการพัฒนาที่สูงเฉพาะพื้นที่ (IPAD) : พื้นที่แกงหอม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ประเสริฐ พันธชาติ.

Call number: 330.9593 ก525 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534. Description: ก-ช, 125 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก525] (4).

2. การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2534 : โครงการพัฒนาที่สูงเฉพาะพื้นที่ (IPAD) : พื้นที่แม่ลา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ประเสริฐ พันธชาติ.

Call number: 330.9593 ก525 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534. Description: ก-ช, 161 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก525] (4).

3. การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2534 : โครงการพัฒนาที่สูงเฉพาะพื้นที่ (IPAD) : พื้นที่ห้วยทรายเหลือง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ประเสริฐ พันธชาติ.

Call number: 330.9593 ก525 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534. Description: ก-ช, 130 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก525] (4).

4. รายงานการวิจัยเรื่อง ทัศนคติของชาวเขาที่มีต่อโครงการพัฒนาที่สูงไทย-นอรเว / โดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ประเสริฐ พันธชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

Call number: 307.7 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2530. Description: ก-ญ, 169 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ร451] (4).

5. รายงานการวิจัย(โดยสรุป)เรื่อง การสำรวจผลผลิตการเกษตรที่สูง : ข้าวและข้าวโพด 1986 ในเขตพื้นที่ของโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน / โดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ประเสริฐ พันธชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

Call number: 338.17318 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2530. Description: 19 หน้า.Online access: ส่วนนำ | เนื้อหา Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.17318 ร451] (3).

6. รายงานการวิจัย ข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับโรงแรมและการท่องเที่ยว / โดย ประเสริฐ พันธชาติ, สินธุ์ สโรบล, ประเวศน์ คิดอ่าน.

by ประเสริฐ พันธชาติ | สินธุ์ สโรบล | ประเวศน์ คิดอ่าน | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

Call number: 338.4561 ป421ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2530. Description: ก-ช, 43 หน้า : แผนที่.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4561 ป421ร] (7).

7. การวัดผลผลิตและประเมินผลระบบการปลูกพืชแบบอนุรักษ์ดินและน้ำปีการผลิต 2530/2531 / ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ประเสริฐ พันธชาติ | โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

Call number: 631.5 ก513 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531. Description: 64 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 631.5 ก513] (4), PYULIB-DW [Call number: 631.5 ก513] (1).

8. การวัดผลผลิตและประเมินผลระบบการปลูกพืชแบบอนุรักษ์ดินและน้ำปีการผลิต 2531/2532 / ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ประเสริฐ พันธชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา | โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน.

Call number: 631.5 ก513 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532. Description: 63 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 631.5 ก513] (2).

9. การประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตรและการศึกษาอาข่า / โดย ราญ ฤนาท ... [และคนอื่น ๆ].

by ราญ ฤนาท | รัตนาพร เศรษฐกุล | กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย | ประเสริฐ พันธชาติ | โรเบิร์ต, ลามาร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 305.895 ก491 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, [2539?]. Description: ก-จ, 55 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895 ก491] (2).

10. รายงานการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการกองทุนพัฒนาโรงเรียน (รวมพลัง) มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย / โดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ประเสริฐ พันธชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 371.0079 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535. Description: ก-ง, 80 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.0079 ร451] (3).

11. การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า จังหวัดเชียงใหม่ / โดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ประเสริฐ พันธชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 658.8343 ก525 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2536. Description: ก-ซ, 169 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ก525] (2).

12. รายงานการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979 สภาคริสตจักรในประเทศไทย / โดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ประเสริฐ พันธชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 262.2 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534. Description: ก-ฉ, 79 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 262.2 ร451] (4).

13. การสำรวจหมู่บ้าน : การสำรวจสภาพเบื้องต้นและการติดตามผล / จัดทำโดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ประเสริฐ พันธชาติ | มณฑาทิพย์ รุ่งเรืองศรี | ศรีวรรณ วงศ์เจริญ | กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย | รอเบิร์ต, จี ลามาร์.

Call number: 307.762 ก525 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534. Description: 82 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.762 ก525] (3).

14. รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการบัตรสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2531 / โดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ประเสริฐ พันธชาติ | บุษยมาส บุญใจเพ็ชร | สินธุ์ สโรบล | สวัสดิ์ ธนะ | ประเวศน์ คิดอ่าน | โรเบิร์ท, จี. ลามาร์ | บอนด์, แคธเธอรีน ซี | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

Call number: 368.382 ร451 (ว.) Call number: WA546.JT3 ร451 2531 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531. Description: ก-ค, 62 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 368.382 ร451] (5), PYULIB-DW [Call number: WA546.JT3 ร451 2531] (1).

15. รายงานการวิจัยเพื่อประเมินผลงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามโครงการพัฒนาที่สูง = Evaluation research report of narcotics control activities conducted by highland development projects / นักวิจัย, ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ประเสริฐ พันธชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 307.7 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539. Description: ก-จ, 291 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ร451] (4).