Refine your search

Your search returned 302 results from 146353 records. Subscribe to this search

|
41. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทลื้อ / โดย จุฑามาศ สนกนก และ พิเชฐ อนุกุล.

by จุฑามาศ สนกนก | พิเชฐ อนุกูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัย.

Call number: 303.4 จ628ศ (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2529. Description: 105, 52 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 จ628ศ] (2).

42. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนลัวะกับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ / โดย กฤษณา เจริญวงศ์.

by กฤษณา เจริญวงศ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

Call number: 305.89591 ก282ค (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532. Description: ก-ญ, 53 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ก282ค] (3).

43. รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชาวไทลื้อที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / ราญ ฤนาท, ชุลีพร วิมุกตานนท์.

by ราญ ฤนาท | ชุลีพร วิมุกตานนท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

Call number: 305.89591 ร439ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2530. Description: ก-ค, [1], 62 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ร439ร] (2).

44. รายงานการวิจัยเรื่อง ทัศนคติของชาวเขาที่มีต่อโครงการพัฒนาที่สูงไทย-นอรเว / โดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ประเสริฐ พันธชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

Call number: 307.7 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2530. Description: ก-ญ, 169 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ร451] (4).

45. รายงานวิจัยเรื่อง การติดตามการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศไทยช่วงระยะ 30 ปี (บ้านกู่แดง) (พ.ศ. 2497-2527) / โดย คอนรัด คิงศ์ฮิลล์ ... [และคนอื่นๆ].

by คิงศ์ฮิลล์, คอนรัด.

Call number: 307.72 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2528. Description: 44 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ร451] (2).

46. การสำรวจทางชาติพันธุ์ของชนเผ่าไทในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ / โดย รัตนาพร เศรษฐกุล, ชุลีพร วิมุกตานนท์, ราญ ฤนาท.

by รัตนาพร เศรษฐกุล | ชุลีพร วิมุกตานนท์ | ราญ ฤนาท.

Call number: 307.72 ก525 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2527. Description: 84 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ก525] (5).

47. การเข้าร่วมแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมโรงแรม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร.

by เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร.

Call number: 331.48 บ788ก (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2528. Description: 121 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.48 บ788ก] (2).

48. รายงานการวิจัย(โดยสรุป)เรื่อง การสำรวจผลผลิตการเกษตรที่สูง : ข้าวและข้าวโพด 1986 ในเขตพื้นที่ของโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน / โดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ประเสริฐ พันธชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

Call number: 338.17318 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2530. Description: 19 หน้า.Online access: ส่วนนำ | เนื้อหา Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.17318 ร451] (3).

49. ปัญหาและอุปสรรคของหัตถกรรมพื้นบ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / โดย กฤษณา เจริญวงศ์ และ เพชรา ประจนปัจจนึก.

by กฤษณา เจริญวงศ์ | เพชรา ประจนปัจจนึก.

Call number: 338.45 ก282ป (ว.) Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ], 2529. Description: 81 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.45 ก282ป] (3).

50. อักษรและอักขรวิธีภาษาไทเขิน / โดย จิราภรณ์ สุนทรธรรม.

by จิราภรณ์ สุนทรธรรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

Call number: 495.919 จ535อ (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2529. Description: 71, [11] หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 จ535อ] (2).

51. ปัญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems of teaching and learning basic mathematics at institutions of higher education in Chiang Mai province / โดย พรธิรา บุญเรืองยา และ ทองอยู่ มหาวรรณ์.

by พรธิรา บุญเรืองยา | ทองอยู่ มหาวรรณ์.

Call number: 510 พ244ป (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2528. Description: 66 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 พ244ป] (5).

52. การวัดผลผลิตและประเมินผลระบบการปลูกพืชแบบอนุรักษ์ดินและน้ำปีการผลิต 2531/2532 / ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ประเสริฐ พันธชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา | โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน.

Call number: 631.5 ก513 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532. Description: 63 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 631.5 ก513] (2).

53. การประเมินผลกิจกรรมของโครงการไฮเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยปี 2517-2531 / โดย สินธุ์ สโรบล, จี. ลามาร์ โรเบิร์ต.

by สินธุ์ สโรบล | โรเบิร์ท, จี. ลามาร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

Call number: 636.006 ส726ก (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532. Description: ก-ค, 41 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 636.006 ส726ก] (3).

54. รายงานวิจัยเรื่อง กระดาษสา / โดย บุญทอง ภู่เจริญ, ชยันต์ หิรัญพันธุ์, ถาวร รัตนา.

by บุญทอง ภู่เจริญ | ถาวร รัตนา | ชยันต์ หิรัญพันธุ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

Call number: 676.7 บ464ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2530. Description: [8], 93 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 676.7 บ464ร] (6).

55. รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติและขวัญในการปฏิบัติงานของอาจารย์ในวิทยาลัยพายัพ / โดย อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ, มณฑาทิพย์ รุ่งเรืองศรี, วิไลพร ลีมะสวัสดิ์.

by อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ | มณฑาทิพย์ รุ่งเรืองศรี | วิไลพร ลีมะสวัสดิ์.

Call number: 378.12 อ252ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2528. Description: 60, 15 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.12 อ252ร] (3).

56. การศึกษาค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย = A study of personal expenses of students at the four private universities in Thailand / โดย กชกร อินทุโศภน และ เพิร์ล วัฒนากูล.

by กชกร อินทุโศภน | เพิร์ล วัฒนากูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัย.

Call number: 378.3 ก112ก (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2529. Description: 107 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.3 ก112ก] (3).

57. อาหารพื้นบ้านไทยทรงดำ บางระกำ พิษณุโลก : การวิเคราะห์ตามแนวหน้าที่นิยมและสังคมวิทยา / เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์.

by เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัย.

Call number: 394.1 ป713อ (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2528. Description: 175 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.1 ป713อ] (2). Items available for reference: [Call number: 394.1 ป713อ] (1).

58. แหล่งอาหารและบริโภคนิสัยของประชากรลุ่มน้ำแม่แจ่ม = Food sources and food habits of people in the Mae Chaem watershed area / คณะผู้วิจัย, ศรีวรรณ วงศ์เจริญ, บุษยมาส บุญใจเพ็ชร, สินธุ์ สโรบล.

by ศรีวรรณ วงศ์เจริญ | บุษยมาส บุญใจเพ็ชร | สินธุ์ สโรบล.

Call number: 394.1 ศ246ห (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531. Description: ก-ฌ, 61 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.1 ศ246ห] (3).

59. การจัดประเภทนิทานตลกภาคเหนือ : กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ / โดย ชฎารัตน์ สุนทรธรรม.

by ชฎารัตน์ สุนทรธรรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

Call number: 398.2 ช115ก (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531. Description: [5], 180 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ช115ก] (3).

60. หรรษวรรณกรรมไทยทรงดำ พิษณุโลก / เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์.

by เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

Call number: 398.2 ป713ห (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532. Description: 157 หน้า : แผนที่.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ป713ห] (4).