ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 298 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. การประเมินผลโครงการเกษตรพื้นบ้านเมืองเถิน จังหวัดลำปาง = Moung Thern indigenous farming practices / โดย สินธุ์ สโรบล, เจนศิริ จันทร์ศิริ, อภิญญา อนุกูล.

โดย สินธุ์ สโรบล | เจนศิริ จันทร์ศิริ | อภิญญา อนุกูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 630.9593 ส725ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 630.9593 ส725ก] (7).

102. รายงานการวิจัยเพื่อประเมินผลงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามโครงการพัฒนาที่สูง = Evaluation research report of narcotics control activities conducted by highland development projects / นักวิจัย, ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประเสริฐ พันธชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ร451] (4).

103. รายงานการวิจัยเรื่อง เพลงเด็กชาวไทยยอง = Thai Yong children's songs / จิราภรณ์ สุนทรธรรม.

โดย จิราภรณ์ สุนทรธรรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.8 จ535ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.8 จ535ร] (3).

104. ชาวไทลื้อในจังหวัดน่าน = The Lu in Nan Province / รัตนาพร เศรษฐกุล.

โดย รัตนาพร เศรษฐกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 306.0899591 ร376ช (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.0899591 ร376ช] (9).

105. การศึกษาความต้องการนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร = A study of the demand for food science and technology graduates in the thai food processing industry / โดย อนงค์ จีระโสตถิกุล.

โดย อนงค์ จีระโสตถิกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 331.1231664 อ153ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.1231664 อ153ก] (3). Special Status (1).

106. ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบน = Situation and problem analysis of communication arts curriculum administration of Colleges and Universities in upper Northern Thailand / โดย อิชยา สุภาศรี.

โดย อิชยา สุภาศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2071 อ715ศ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2071 อ715ศ] (3).

107. การศึกษาศิลปบันเทิงพื้นบ้านล้านนา : บทสะท้อนภูมิปัญญาชาวบ้านและการเปลี่ยนแปลง = A study on traditional Lan Na songs : a reflection of folk wisdom and changes / นิคม ชัยขุนพล, แสงระวี อนันตพานิช.

โดย นิคม ชัยขุนพล | แสงระวี อนันตพานิช | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 745.09593 น553ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2536สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บทที่ 8 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 745.09593 น553ก] (5).

108. การประเมินกิจกรรมธนาคารข้าวและธนาคารปุ๋ย ในโครงการพัฒนาชุมชนเลี้ยงตนเอง ระยะที่สอง พ.ศ. 2537 / ฐานิศ บุตรเพชรรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ฐานิศ บุตรเพชรรัตน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 334.683 ก491 (ว.) | 307.14 ก491 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ก491] (3), PYULIB-DW [Call number: 334.683 ก491] (1).

109. การศึกษาขั้นต้นภาษาย่อยของภาษาเผ่ากระเหรี่ยงโปว์ในภาคเหนือของประเทศไทย = A preliminary investigation of the Pwo Karen dialects of Northern Thailand / โดย มาร์ติน เอ็ม. คูลี่.

โดย คูลี่, มาร์ติน เอ็ม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 495 ค696ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2536สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 ค696ก] (9). Special Status (1).

110. ชีวิตผู้หญิงและเด็กบ้านนาในเมืองใหญ่ : ความยากจนและกระบวนการต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ของครอบครัวยากจนในเมืองเชียงใหม่ = Urban life of peasant women and children : their poverty and process of struggling for survival in Chiang Mai City / โดย เบ็ญจา อ่อนท้วม.

โดย เบ็ญจา อ่อนท้วม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 307.3 บ795ช (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, [2539?]สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.3 บ795ช] (2), PYULIB-DW [Call number: 307.3 บ795ช] (2).

111. โครงการประปาภูเขาคณะคริสตจักรลาหู่แบ๊บติสท์ : รายงานสรุป : การสำรวจ สังคม เศรษฐกิจ และการเกษตร ของชาวเขาเผ่าลาหู่ ภาคเหนือของประเทศไทย / ลามาร์ โรเบิร์ต, ฟิลลิพ ลีวอิส.

โดย โรเบิร์ต, ลามาร์ | ลีวอิส, ฟิลลิพ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 307.772 ร936ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2536สารสนเทศออนไลน์: เล่ม 1 | เล่ม 2 | เล่ม 3 | เล่ม 4 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.772 ร936ร] (4).

112. โครงการสาธิตการเกษตรที่เหมาะสม และโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ / นาธาน นอลล์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย นอลล์, นาธาน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 630.715 ค962 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, [2542?]สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 630.715 ค962] (1).

113. รายงานการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979 สภาคริสตจักรในประเทศไทย / โดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

โดย ประเสริฐ พันธชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 262.2 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 262.2 ร451] (4).

114. แบบอย่างการออมของครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม : กรณีศึกษาครัวเรือนเกษตรกรรมภาคเหนือตอนบน = Household saving pattern in the agricultural sector : a case study in the Upper Northern Region / จิระ บุรีคำ.

โดย จิระ บุรีคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 640.42 จ514บ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 640.42 จ514บ] (4).

115. การวิเคราะห์ต้นทุนรวมส่วนบุคคลในการลงทุนทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาการพ้นสถานภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2537-2540 = The analysis of private cost of higher education : a case study on Payap University students' dismissal in academic years 1994-1997 / ปีณิต สุภากุล, จิระ บุรีคำ, ศุภโชค โกยดุลย์.

โดย ปีณิต สุภากุล | จิระ บุรีคำ | ศุภโชค โกยดุลย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.38 ป639ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.38 ป639ก] (4).

116. การประเมินโครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในเขตเมืองและกึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2538 / คณะผู้ประเมินผล, สินธุ์ สโรบล, บุษยมาส สินธุประมา, นิภา ปวีณเกียรติคุณ.

โดย สินธุ์ สโรบล | บุษยมาส สินธุประมา | นิภา ปวีณเกียรติคุณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 616.9792 ส726ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, [2539?]สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.9792 ส726ก] (6). Special Status (1).

117. รายงานวิจัย ภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้าน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบล้านนากับสิบสองปันนา = Comparative study of folk music between Lanna and Xishuangbanna / โดย รุจพร ประชาเดชสุวัฒน์.

โดย รุจพร ประชาเดชสุวัฒน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.87 ร653ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.87 ร653ร] (3). Special Status (1).

118. การสำรวจหมู่บ้าน : การสำรวจสภาพเบื้องต้นและการติดตามผล / จัดทำโดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประเสริฐ พันธชาติ | มณฑาทิพย์ รุ่งเรืองศรี | ศรีวรรณ วงศ์เจริญ | กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย | รอเบิร์ต, จี ลามาร์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.762 ก525 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.762 ก525] (3).

119. ปัญหาและความต้องการของคนชราในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Problems and needs of elderly in Chiang Mai Municipal Area / พรทิพย์ ชลังสุทธิ์.

โดย พรทิพย์ ชลังสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.2609593 พ239ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.2609593 พ239ป] (1). Special Status (2).

120. การประเมินผลโครงการส่งเสริมงานเกษตรพื้นฐานโรงเรียนชนบท ระยะที่ 2 = The evaluation of agricultural training for children in rural schools / คณะนักวิจัย, ยุทธชัย ดำรงมณี, เอนก ชิตเกษร, อภิชา อินสุวรรณ.

โดย ยุทธชัย ดำรงมณี | เอนก ชิตเกษร | อภิชา อินสุวรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการเพื่อเด็กไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 630.715 ย353ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการเพื่อเด็กไทย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด, 2543สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 630.715 ย353ก] (3).