ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 298 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องโทษ : กรณีศึกษาเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ = The fundamental rights of prisoners : a case study of Chiang Mai Central Prison / สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต.

โดย สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต | มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักบัณฑิตศึกษาและการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 365.6 ส553ส (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 365.6 ส553ส] (2).

162. เงื่อนไขที่มีต่อความสำเร็จของการจัดการแบบจีน : กรณีศึกษานักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ = Conditions influencing the success of Chinese management : studies in Chinese descent business persons in Chiang Mai / ภาวัฒน์ พันธุ์แพ.

โดย ภาวัฒน์ พันธุ์แพ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักบัณฑิตศึกษาและการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ภ471ง (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ภ471ง] (2).

163. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวต่อมัคคุเทศก์ไทยที่ใช้ภาษาเยอรมัน = German tourists' and Thai business peoples' impression of German-speaking Thai guides / นุชรี กิมสุวรรณ.

โดย นุชรี กิมสุวรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักบัณฑิตศึกษาและการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 น728ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 น728ค] (3).

164. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1/2548 : กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ = Factors affecting success on the nursing license examination for registered nurses among nursing students at McCormick Faculty of Nursing, Payap University : a case study / ประยดา แสงอาสภวิริยะ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประยดา แสงอาสภวิริยะ | ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์ | พีรนุช จันทรคุปต์ | รุ่งฤดี วงค์ชุม.

เลขเรียกหนังสือ: 610.730692 ป521 (ว.) เลขเรียกหนังสือ: NURSE ป521 2550 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.730692 ป521] (1), PYULIB-DW [Call number: NURSE ป521 2550] (1).

165. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ = Factors related to emotional quotient and achievement in Payap University's students / รุ่งฤดี วงค์ชุม.

โดย รุ่งฤดี วงค์ชุม.

เลขเรียกหนังสือ: 152.4 ร637ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 152.4 ร637ป] (3).

166. การใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการดำเนินการของธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดเชียงใหม่ = The usage of Internet network system of the accommodations business in Chiang Mai province / ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์.

โดย ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940285 ด512ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940285 ด512ก] (2).

167. สภาพการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ = The usage electronic commerce of small and medium enterprises in Chiang Mai province / พลยุทธ ตัณฑจำรูญ.

โดย พลยุทธ ตัณฑจำรูญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.054678 พ442ส (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.054678 พ442ส] (3).

168. กระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตไวน์ขิง = Optimum process in ginger winemaking / สุกัญญา เขียวสะอาด, เกียรติศักดิ์ พลสงคราม.

โดย สุกัญญา เขียวสะอาด | เกียรติศักดิ์ พลสงคราม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 641.22 ส739ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.22 ส739ก] (3).

169. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการสอนเครื่องสายตะวันตกโดยใช้เทคนิค Piecercise กับเทคนิคการสอนแบบทั่วไป = The comparison of the effectiveness of teaching string instrument using piecercise technique and general technique / สมพงษ์ วงษ์ดี.

โดย สมพงษ์ วงษ์ดี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักบัณฑิตศึกษาและการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 780.7 ส264ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 780.7 ส264ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 780.7 ส264ก] (1).

170. การศึกษาบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ = The roles of local newspaper for rural development : a case of Thai News and Chiang Mai News / สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร.

โดย สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 070.172 ส785ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.172 ส785ก] (3).

171. รายงานวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการศึกษาและพัฒนาสตรีชาวเขา มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง / โดย ประเวศน์ คิดอ่าน ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประเวศน์ คิดอ่าน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 307.772 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2536สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | บทที่ 2 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.772 ร451] (3).

172. การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ = A follow up study of graduate nurses' performance, McCormick Faculty of Nursing, Payap University / ไพเราะ เบญจกุล.

โดย ไพเราะ เบญจกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 331.11445 พ991ก (ว.) เลขเรียกหนังสือ: NURSE พ991ก 2547 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.11445 พ991ก] (2), PYULIB-DW [Call number: NURSE พ991ก 2547] (3).

173. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้เพลงร้องในการนมัสการ = The factors that effect the use of the congregational songs variation in service worship / ภราดา โรจนสุพจน์.

โดย ภราดา โรจนสุพจน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 782.27 ภ463ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 782.27 ภ463ป] (2), PYULIB-DW [Call number: 782.27 ภ463ป] (1).

174. รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการระหว่างการใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Wizlearn กับการเรียนแบบปกติ = The comparative achievement of educational performance of students in managerial accounting between using learning management system by Wizlearn program and normal learning / โดย บุษบา อารีย์

โดย บุษบา อารีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0711 บ675ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการระหว่างการใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Wizlearn กับการเรียนแบบปกติ.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

175. ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแพะแม่แฝกใหม่ = Effects of teaching program on knowledge and behaviors of guardians in promoting preschool child development at the Paemaefackmai Day Care Center / ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์.

โดย ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ศ174ผ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.21 ศ174ผ] (1). Special Status (1).

176. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of educational program on early childhood infection prevention knowledge and behavior of parent and caregivers at Jaedeemaeklau Child Day Care Center, Maefakmai Subdistrict, Sansai District, Chiangmai Province / พรภิมล แก้วกมล, ทองเหรียญ อินต๊ะพินท์.

โดย พรภิมล แก้วกมล | ทองเหรียญ อินต๊ะพินท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 616.900833 พ254ผ (ว.) เลขเรียกหนังสือ: NURSE พ254ผ 2551 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.900833 พ254ผ] (1), PYULIB-DW [Call number: NURSE พ254ผ 2551] (1).

177. การวิเคราะห์สถานภาพและการพัฒนากลยุทธ์การบริหารด้านการตลาดของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร = Analyzing statuses and improving marketing strategies of private universities in Bangkok / พงศ์เทพ เติมสงวนวงศ์.

โดย พงศ์เทพ เติมสงวนวงศ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.040688 พ128ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.040688 พ128ก] (3).

178. ประสิทธิผลการเรียนรู้จากแบบฝึกการเขียนสะกดคำภาษาไทยระดับพื้นฐานในวิชาการอ่านและการเขียนเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = The effective learning of exercises in written basic Thai for students of Thai as a foreign language / รัชตพล ชัยเกียรติธรรม.

โดย รัชตพล ชัยเกียรติธรรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91824 ร332ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91824 ร332ป] (1).

179. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษากลยุทธ์การตลาดและปัญหาทางการตลาดของกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงแม่ขนาด ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = To study the marketing strategies and marketing problem : a case study of Mae-Kanard Karen Fabric Group, Tambon Takard, Mae-Ta District, Lamphun Province / โดย พรรณนุช ชัยปินชนะ.

โดย พรรณนุช ชัยปินชนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 พ264ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 พ264ร] (4).

180. ศึกษาเปรียบเทียบเครื่องเขินเชียงใหม่และญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาเครื่องเขินสู่การเป็นสินค้า OTOP = Comparison of Chiang Mai and Japanese lacquerware for improvement of lacquerware leading to OTOP products / แกมมณี เจริญวงศ์.

โดย แกมมณี เจริญวงศ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 667.75 ก887ศ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 667.75 ก887ศ] (3).