ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 298 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีต่อการเปิดการศึกษาภาคค่ำ / สุพจน์ กุลปรางค์ทอง ... [และคนอื่นๆ].

โดย สุพจน์ กุลปรางค์ทอง | ศันสนา เดชาประพันธ์ | ธีรวุฒิ วานิช | สินธุ์ สโรบล | พนม พรหมกันธา | พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ | ชุติมา ต่อปัญญาเรือง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 374.8593 ก522 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 374.8593 ก522] (8).

62. การศึกษาน้ำแร่ในภาคเหนือของประเทศไทย : ประโยชน์และการนำไปใช้ / โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม ... [และคนอื่นๆ].

โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม | พลยุทธ ศุขสมิท | เจนศิริ จันทร์ศิริ | มณฑาทิพย์ รุ่งเรืองศรี | ชุลีพร วิมุกตานนท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 553.73 ก522 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 553.73 ก522] (3), PYULIB-DW [Call number: 553.73 ก522] (2).

63. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยวิธีการฝึกอบรมทักษะการดำเนินชีวิต = Increasing academic achievement and self-esteem of college students through life skills training / กัลยา วรรณกูล.

โดย กัลยา วรรณกูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ก399ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ก399ก] (4).

64. ปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนในชุมชนเชียงใหม่ = Factors associated with longevity of the elderly in Chiangmai / นิ่มนวล ศรีจาด.

โดย นิ่มนวล ศรีจาด | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.26 น631ป (ว.) เลขเรียกหนังสือ: WT104 น631ป 2534 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 น631ป] (3), PYULIB-DW [Call number: WT104 น631ป 2534] (1).

65. รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินค่าความสำคัญของตัวประกอบของคุณสมบัติของผู้นำโดยวิธี Policy capturing / โดย วิไลพร ลีมะสวัสดิ์, ศันสนา เดชาประพันธ์, อนุสรณ์ คุณานุสรณ์.

โดย วิไลพร ลีมะสวัสดิ์ | ศันสนา เดชาประพันธ์ | อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 158.4 ว728ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.4 ว728ร] (2).

66. การศึกษาบทบาทของสตรีในคัมภีร์คริสต์ = The role of women in the bible / โดย ประกาย นนทวาสี, ชยันต์ หิรัญพันธุ์.

โดย ประกาย นนทวาสี | ชยันต์ หิรัญพันธุ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 208.2 ป191ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 208.2 ป191ก] (5), PYULIB-DW [Call number: 208.2 ป191ก] (5).

67. สำรวจชนชาติลัวะใน 5 อำเภอ : อำเภอเมือง, หางดง, สันป่าตอง, จอมทอง, ฮอด / โดย กฤษณา เจริญวงศ์ และ เพชรา ประจนปัจจนึก.

โดย กฤษณา เจริญวงศ์ | เพชรา ประจนปัจจนึก | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 ก282ส (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยพายัพ, [2530?]สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ก282ส] (2).

68. รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชาวไทลื้อที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / ราญ ฤนาท, ชุลีพร วิมุกตานนท์.

โดย ราญ ฤนาท | ชุลีพร วิมุกตานนท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 ร439ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2530สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ร439ร] (2).

69. การประเมินผลโครงการทุนการศึกษาเด็ก และโครงการธนาคารสัตว์และพืชภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิหนองขาหย่างเพื่อการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี / ฐานิศ กุลขจรพันธ์, นาทาน โนล์, เฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ.

โดย ฐานิศ กุลขจรพันธ์ | โนล์, นาทาน | เฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 307.14 ฐ221ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ฐ221ก] (3).

70. รายงานการวิจัยเรื่อง ทัศนคติของชาวเขาที่มีต่อโครงการพัฒนาที่สูงไทย-นอรเว / โดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประเสริฐ พันธชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2530สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ร451] (4).

71. รายงานวิจัยเรื่อง การติดตามการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศไทยช่วงระยะ 30 ปี (บ้านกู่แดง) (พ.ศ. 2497-2527) / โดย คอนรัด คิงศ์ฮิลล์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย คิงศ์ฮิลล์, คอนรัด.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2528สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ร451] (2).

72. การสำรวจทางชาติพันธุ์ของชนเผ่าไทในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ / โดย รัตนาพร เศรษฐกุล, ชุลีพร วิมุกตานนท์, ราญ ฤนาท.

โดย รัตนาพร เศรษฐกุล | ชุลีพร วิมุกตานนท์ | ราญ ฤนาท.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ก525 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2527สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ก525] (5).

73. การศึกษาสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนแม่คาว = A study of environment and social change in Mae Khao community / โดย บุษยมาส บุญใจเพ็ชร, สินธุ์ สโรบล, และ สุรินทิพย์ เซลามัน.

โดย บุษยมาส บุญใจเพ็ชร | สินธุ์ สโรบล | สุรินทิพย์ เซลามัน | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 307.74 ก522 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2529สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.74 ก522] (4).

74. การประเมินกิจกรรมธนาคารข้าวและธนาคารปุ๋ย ในโครงการพัฒนาชุมชนเลี้ยงตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของ Baptist Union of Sweden / สินธุ์ สโรบล, ฐานิศ กุลขจรพันธ์, นาธาน โนลล์.

โดย สินธุ์ สโรบล | โนลล์, นาธาน | ฐานิศ กุลขจรพันธ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 334.683 ส725ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 334.683 ส725ก] (4).

75. รายงานการวิจัย(โดยสรุป)เรื่อง การสำรวจผลผลิตการเกษตรที่สูง : ข้าวและข้าวโพด 1986 ในเขตพื้นที่ของโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน / โดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

โดย ประเสริฐ พันธชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.17318 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2530สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | เนื้อหา สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.17318 ร451] (3).

76. ปัญหาและอุปสรรคของหัตถกรรมพื้นบ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / โดย กฤษณา เจริญวงศ์ และ เพชรา ประจนปัจจนึก.

โดย กฤษณา เจริญวงศ์ | เพชรา ประจนปัจจนึก.

เลขเรียกหนังสือ: 338.45 ก282ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ], 2529สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.45 ก282ป] (3).

77. รายงานการวิจัย ข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับโรงแรมและการท่องเที่ยว / โดย ประเสริฐ พันธชาติ, สินธุ์ สโรบล, ประเวศน์ คิดอ่าน.

โดย ประเสริฐ พันธชาติ | สินธุ์ สโรบล | ประเวศน์ คิดอ่าน | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4561 ป421ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2530สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4561 ป421ร] (7).

78. ปัญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems of teaching and learning basic mathematics at institutions of higher education in Chiang Mai province / โดย พรธิรา บุญเรืองยา และ ทองอยู่ มหาวรรณ์.

โดย พรธิรา บุญเรืองยา | ทองอยู่ มหาวรรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 พ244ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2528สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 พ244ป] (5).

79. ทัศนคติของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำบนที่สูงในบริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = The attitudes of farmers towards highland soil and water conservation in the Mae Chaem Watershed Development Project / โดย สินธุ์ สโรบล.

โดย สินธุ์ สโรบล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 631.45 ส726ท (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 631.45 ส726ท] (4).

80. การวัดผลผลิตและประเมินผลระบบการปลูกพืชแบบอนุรักษ์ดินและน้ำปีการผลิต 2530/2531 / ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประเสริฐ พันธชาติ | โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 631.5 ก513 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 631.5 ก513] (4), PYULIB-DW [Call number: 631.5 ก513] (1).