ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 15 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Comprehension of standard Thai formal texts in Northern Thailand : development of a test instrument / by Peter Constable.

โดย Constable, Peter | Payap University. Payap Research and Development Institute | Summer Institute of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91042 C756C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute and Summer Institute of Linguistics, 1995สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91042 C756C] (4).

2. A linguistic analysis of classifiers in the Tai Lue language of Chiang Kham district, Prayao province = การวิเคราะห์เชิงภาษาศาสตร์ของลักษณะนามภาษาไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / William Hanna.

โดย Hanna, William | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 H243L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1991สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 H243L] (4).

3. An evaluation of model village development programs in Nothern Thailand implemented by non-government organization : a case study of the Mckean rehabilitation institute villages extension service = การประเมินผลหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างในภาคเหนือของประเทศไทยที่ดำเนินการโดย องค์การพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมของสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ / Nathan Kholl.

โดย Knoll, Nathan | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 307.1409593 K72E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1997สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.1409593 K72E] (3).

4. นิทานชาวไทยยอง = Tai Yong folktales / ชฎารัตน์ สุนทรธรรม.

โดย ชฎารัตน์ สุนทรธรรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.209593 ช115น (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.209593 ช115น] (3).

5. รายงานการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของศาสนาคริสต์ที่มีต่อชาวไตหย่าในจังหวัดเชียงราย = The influence of Christianity on Tai Ya in Chiangrai Province / โดย รุจพร ประชาเดชสุวัฒน์, ราญ ฤนาท.

โดย รุจพร ประชาเดชสุวัฒน์ | ราญ ฤนาท | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 306.0899591 ร653ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.0899591 ร653ร] (4).

6. การสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคเอดส์ของชาวบ้านเขตชานเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาอำเภอสันทราย = HIV risk behaviors and attitudes among general population : a study in a suburban area in Chiang Mai, Thailand / นิภา ปวีณเกียรติคุณ ... [และคนอื่นๆ].

โดย นิภา ปวีณเกียรติคุณ | แสงระวี อนันตพานิช | พัชริน ดำรงกิตติกุล | ชุลีพร วิมุกตานนท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการสตรีศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 614.5993 ก525 (ว.) เลขเรียกหนังสือ: WC503.4.JT3 ก525 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการสตรีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 614.5993 ก525] (2), PYULIB-DW [Call number: 614.5993 ก525] (2).

7. ความพึงพอใจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลแมคคอร์มิคต่อกิจกรรมการพยาบาลที่สนองความต้องการพื้นฐาน = Satisfaction toward nursing care activities for basic need of patients at McCormick Hospital / โดย กาญจนา กลั่นกลิ่น, ศิริพร สุริยะ.

โดย กาญจนา กลั่นกลิ่น | ศิริพร สุริยะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 362.1023 ก425ค (ว.) เลขเรียกหนังสือ: WY20.5 ก425ค 2539 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.1023 ก425ค] (1), PYULIB-DW [Call number: WY20.5 ก425ค 2539] (6).

8. การประเมินโครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในเขตเมืองและกึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2538 / คณะผู้ประเมินผล, สินธุ์ สโรบล, บุษยมาส สินธุประมา, นิภา ปวีณเกียรติคุณ.

โดย สินธุ์ สโรบล | บุษยมาส สินธุประมา | นิภา ปวีณเกียรติคุณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 616.9792 ส726ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, [2539?]สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.9792 ส726ก] (6). Special Status (1).

9. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ = The opinions of selected factors affecting to academic achivement among nurse students of McCormick Faculty of Nursing, Payap University / นักวิจัย, พิมพ์จันทร์ ไชยกัณฑา, วราภรณ์ สระมัจฉา, วัลลภา สว่างแจ้ง.

โดย พิมพ์จันทร์ ไชยกัณฑา | วราภรณ์ สระมัจฉา | วัลลภา สว่างแจ้ง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 610.730711 พ715ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.730711 พ715ค] (1). Special Status (4).

10. การสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาความร่วมมือบริเวณสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง = A state of the arts review of economic, social and environment of the Mekong Subregional Development / สินธุ์ สโรบล.

โดย สินธุ์ สโรบล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 337.59 ส726ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.59 ส726ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 337.59 ส726ก] (1).

11. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพต่อการดูแลตนเองของประชาชน = Factors associated with self-care attitude of the baccalaureate nursing students and the faculty members at McCormick Faculty of Nursing, Payap University / โดย ผ่องพรรณ กาวีวงศ์.

โดย ผ่องพรรณ กาวีวงศ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 610.730711 ผ225ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.730711 ผ225ป] (2). Special Status (4).

12. ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกกับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ = Relationship between the sense of coherence and mental health of nursing students at McCormick Faculty of Nursing, Payap University / พรภิมล แก้วกมล.

โดย พรภิมล แก้วกมล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 610.730711 พ254ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.730711 พ254ค] (1). Special Status (1).

13. การรับรู้สมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาลของผู้สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2544 = The perception of nursing competency in graduates of the McCormick Faculty of Nursing, Payap University 2001 / ประยดา แสงอาสภวิริยะ

โดย ประยดา แสงอาสภวิริยะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 610.73 ป361ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.73 ป361ก] (1). Special Status (2).

14. รายงานวิจัยเรื่อง การต้านออกซิเดชัน ปริมาณฟลาโวนอยด์และพอลิฟีนอลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เมี่ยงที่ใช้น้ำผึ้งดอกไม้เป็นส่วนผสม = Anitioxidant activity, Total Flavonoid and Polyphenol contents of fermented camellia sinensis var. assmica leaf (Mieng) products with honeys as ingredient / โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม, พรธิรา บุญเรืองยา.

โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม | พรธิรา บุญเรืองยา.

เลขเรียกหนังสือ: 600 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557ชื่อเรื่องอื่น: การต้านออกซิเดชัน ปริมาณฟลาโวนอยด์และพอลิฟีนอลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เมี่ยงที่ใช้น้ำผึ้งดอกไม้เป็นส่วนผสม..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

15. รายงานการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนแบบประสบการณ์ต่อทักษะด้านความรูู้ รายวิชา พบ. 321 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ = Effects of the experiential learning on knowledge skill of SN321 among the third year student nurses at mccormick faculty of nursing Payap University / โดย รัตนาภรณ์ บุญมา, อรทัย สิงคำ, ประวีดา ขันคำ.

โดย รัตนาภรณ์ บุญมา | ประวีดา ขันคำ | อรทัย สิงคำ.

เลขเรียกหนังสือ: NUR ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: ผลของการจัดการเรียนแบบประสบการณ์ต่อทักษะด้านความรูู้ รายวิชา พบ. 321 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).