ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 9 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสารัตถะดนตรีในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ = The essential music study in the Holy Bible / โดย ภราดา โรจนสุพจน์.

โดย ภราดา โรจนสุพจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสารัตถะดนตรีในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

2. รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการระหว่างการใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Wizlearn กับการเรียนแบบปกติ = The comparative achievement of educational performance of students in managerial accounting between using learning management system by Wizlearn program and normal learning / โดย บุษบา อารีย์

โดย บุษบา อารีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0711 บ675ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการระหว่างการใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Wizlearn กับการเรียนแบบปกติ.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

3. รายงานการวิจัยเรื่อง ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่สูงชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 10 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย = Life and ministry of local churches of Karen ethnic group in highland of Northern Thailand belonging to the 10th District of the Church of Christ in Thailand / โดย นิทราพร ลัดดากรพันธุ์, ศศิธร แซ่ตั้ง.

โดย นิทราพร ลัดดากรพันธุ์ | ศศิธร แซ่ตั้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 253.09593 น959ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่สูงชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 10 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 253.09593 น959ร] (3). Special Status (2).

4. รายงานวิจัยเรื่อง ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตชนบทภาคเหนือสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย = Life and ministry of local churches in rural area of Northern Thailand belonging to the First District of the Church of Christ in Thailand / โดย ชุลีพรรณ ศรีสุนทร, สมาน ไชยสถาน.

โดย ชุลีพรรณ ศรีสุนทร | สมาน ไชยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 253.09593 ช638ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 253.09593 ช638ร] (3). Special Status (2).

5. รายงานวิจัยเรื่อง ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่ชานเมืองภาคเหนือสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย = Life and ministry of local churches in the Northern suburb area belonging to the 1st District Church of the Church of Christ in Thailand / โดย มานิตย์ มณีวงศ์, สุคนธ์รักษ์ ปัญญา.

โดย มานิตย์ มณีวงค์ | สุคนธ์รักษ์ ปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 253.09593 ม453ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 253.09593 ม453ร] (3). Special Status (2).

6. รายงานการวิจัยเรื่อง ผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค = Effects of health promotion program on health promoting behavior of McCormick Nursing student / โดย กัญญาพัชญ์ จาอ้าย, อรพิน จุลมุสิ.

โดย กัญญาพัชญ์ จาอ้าย | อรพิน จุลมุสิ.

เลขเรียกหนังสือ: NURSE ก384ร 2556 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: ผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: NURSE ก384ร 2556] (3). Special Status (2).

7. รายงานการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโรงพยาบาลทุติยภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ = Nurses' ethical decision making around end of life care in secondary hospital Chiang Mai Province / โดย ปรารถนา ลังการ์พินธุ์, กาญจนา ธานะ.

โดย ปรารถนา ลังการ์พินธุ์ | กาญจนา ธานะ.

เลขเรียกหนังสือ: NURSE ป453ร 2555 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโรงพยาบาลทุติยภูมิ จังหวัดเชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: NURSE ป453ร 2555] (2). Special Status (1).

8. รายงานการวิจัยเรื่อง มาตรการทางกฎหมายและข้อเท็จจริงของปัญหาแรงงานต่างด้าว : ศึกษากรณีเฉพาะแรงงานไทใหญ่ สัญชาติพม่า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The legal measure and fact of alien labor's problems : case study on Shan labor, Myanmar nationality in Muang District, Chiang Mai / โดย กษมา เดชรักษา, นวกาล สิรารุจานนท์.

โดย กษมา เดชรักษา | นวกาล สิรารุจานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 344.0162 ก332ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557ชื่อเรื่องอื่น: มาตรการทางกฎหมายและข้อเท็จจริงของปัญหาแรงงานต่างด้าว : ศึกษากรณีเฉพาะแรงงานไทใหญ่ สัญชาติพม่า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.0162 ก332ร] (1).

9. รายงานการวิจัยเรื่อง ผลของขิงต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อน อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับยาเมคีบำบัด = Effects of the ginger on nausea, retching, vomiting among patient with cervical Cander receiving chemotherapy / โดย ประวีดา ขันคำ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประวีดา ขันคำ.

เลขเรียกหนังสือ: NUR ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558ชื่อเรื่องอื่น: ผลของขิงต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อน อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับยาเมคีบำบัด..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).