ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 67 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Hkongso word order = การเรียงลำดับคำในภาษาคองโซ / by Jonathan Wright.

โดย Wright, Jonathan | Payap University.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap University, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การเรียงลำดับคำในภาษาคองโซ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

2. A study of the teamwork between medical personnel and Japanese-Thai interpreters at private hospitals in Chiang Mai = การศึกษาการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับล่ามภาษาญี่ปุ่น ของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ / by Elisa mie Nishikito.

โดย Nishikito, Elisa mie.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap University, 2017ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับล่ามภาษาญี่ปุ่น ของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

3. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสารัตถะดนตรีในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ = The essential music study in the Holy Bible / โดย ภราดา โรจนสุพจน์.

โดย ภราดา โรจนสุพจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสารัตถะดนตรีในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

4. รายงานการวิจัยเรื่อง ความพร้อมของพยาบาลไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = The readiness of Thai nurses towards the ASEAN economic community / โดย ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: NUR ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: ความพร้อมของพยาบาลไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

5. รายงานการวิจัยเรื่อง ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่สูงชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 10 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย = Life and ministry of local churches of Karen ethnic group in highland of Northern Thailand belonging to the 10th District of the Church of Christ in Thailand / โดย นิทราพร ลัดดากรพันธุ์, ศศิธร แซ่ตั้ง.

โดย นิทราพร ลัดดากรพันธุ์ | ศศิธร แซ่ตั้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 253.09593 น959ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่สูงชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 10 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 253.09593 น959ร] (3). Special Status (2).

6. รายงานวิจัยเรื่อง ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตชนบทภาคเหนือสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย = Life and ministry of local churches in rural area of Northern Thailand belonging to the First District of the Church of Christ in Thailand / โดย ชุลีพรรณ ศรีสุนทร, สมาน ไชยสถาน.

โดย ชุลีพรรณ ศรีสุนทร | สมาน ไชยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 253.09593 ช638ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 253.09593 ช638ร] (3). Special Status (2).

7. รายงานวิจัยเรื่อง ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่ชานเมืองภาคเหนือสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย = Life and ministry of local churches in the Northern suburb area belonging to the 1st District Church of the Church of Christ in Thailand / โดย มานิตย์ มณีวงศ์, สุคนธ์รักษ์ ปัญญา.

โดย มานิตย์ มณีวงค์ | สุคนธ์รักษ์ ปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 253.09593 ม453ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 253.09593 ม453ร] (3). Special Status (2).

8. รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Factor analysis of the elements of leadership of administrators at Tambol Loungnuae Municipality, Amphoe Doi Saket, Chiang Mai Province / โดย มนฤดี ม่วงรุ่ง ... [และคนอื่นๆ].

โดย มนฤดี ม่วงรุ่ง | พิชาภพ พันธุ์แพ | ศรีสุดา แซ่ลี้ | อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ.

เลขเรียกหนังสือ: 352.09593 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.09593 ร451] (5).

9. รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฎในภาษาไทยและภาษาจีน = An analysis and comparison of English loan words in Thai and Chinese / โดย รัชตพล ชัยเกียรติธรรม.

โดย รัชตพล ชัยเกียรติธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91242 ร332ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฎในภาษาไทยและภาษาจีน..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91242 ร332ร] (4).

10. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of the households accounting system under the Sufficiency Economy Philosophy with the participation of the community, Tumbon Nongpakrung, Muang District, Chiang Mai Province / โดย พรรณนุช ชัยปินชนะ.

โดย พรรณนุช ชัยปินชนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 339.409593 พ264ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.409593 พ264ร] (4).

11. รายงานการวิจัยเรื่อง จากพ่อค้าและแรงงานป่าไม้สู่กรรมกรก่อสร้างและลูกจ้างทั่วไป : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างชาวล้านนาและชาวไทใหญ่ = From traders and forest workers to construction and wage labourers : economic and social relationships of Shan and Lan Na people / โดย รัตนาพร เศรษฐกุล, กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย, ผ่องพรรณ พันธ์ปัญญา.

โดย รัตนาพร เศรษฐกุล | กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย | ผ่องพรรณ พันธ์ปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 331.625910593 ร376ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: จากพ่อค้าและแรงงานป่าไม้สู่กรรมกรก่อสร้างและลูกจ้างทั่วไป : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างชาวล้านนาและชาวไทใหญ่..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.625910593 ร376ร] (4).

12. รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ = The model of supporting reading behaviors of Prathomsuka 1 students family in Anubaan Chiang Mai School / นฤมล พงษ์ประเสริฐ.

โดย นฤมล พงษ์ประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 028.909593 น276ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 028.909593 น276ร] (4).

13. รายงานการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ทางชีวภาพของบุนนาค = Chemical constituents, antioxidant and biological activities of Mesua ferrea Linn. / โดย สุกัญญา เขียวสะอาด.

โดย สุกัญญา เขียวสะอาด.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ส739ร 2556 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ทางชีวภาพของบุนนาค.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ส739ร 2556] (2). Special Status (2).

14. รายงานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกิจการขนส่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of work life approach to the operational officers : focusing on the transportation business in Muang Chiangmai / โดย บุญยัง วิษณุมหิมาชัย และ เทียน เลรามัญ.

โดย บุญยัง วิษณุมหิมาชัย | เทียน เลรามัญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3142 บ534ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกิจการขนส่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3142 บ534ร] (10).

15. รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่มีต่อการจัดบริการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554 = Evaluate the service service quality and the satisfaction of Payap University students toward services which Payap University provided to students in academic year 2011 / โดย สิริเลิศ กระแสชัย, อัญชลี รักอริยะธรรม, พีณา จันทะแก้ว.

โดย สิริเลิศ กระแสชัย | อัญชลี รักอริยะธรรม | พีณา จันทะแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1 ส372ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่มีต่อการจัดบริการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.1 ส372ร] (4).

16. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการรายจ่ายและเพิ่มรายได้ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Household expenditure management processes and increase revenue in sufficiency economy philosophy, Tumbon Nongpakrung, Muang District, Chiang Mai Province / โดย จิระ คำบุญเรือง.

โดย จิระ คำบุญเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 339.409593 จ514ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนากระบวนการจัดการรายจ่ายและเพิ่มรายได้ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.409593 จ514ร] (4).

17. รายงานการวิจัยเรื่อง การสำรวจความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Survey of knowledge and application of Sufficiency Economy Philosophy of life of the community, Tumbon Nongpakrung, Muang District, Chiang Mai Province / โดย เอนก ชิตเกษร.

โดย เอนก ชิตเกษร.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7609593 อ893ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7609593 อ893ร] (4).

18. รายงานการวิจัยเรื่อง การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอากาศของห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ = Microbial air contamination in laboratory rooms, Faculty of Science, Payap University / โดย จักรพงษ์ นิมานะ, ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์, วราลี บุญญพิทักษ์สกุล.

โดย จักรพงษ์ นิมานะ | ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์ | วราลี บุญญพิทักษ์สกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 542.1 จ223ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอากาศของห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 542.1 จ223ร] (4).

19. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์จากแป้งข้าวก่ำ = Product development of black glutinous rice cracker / โดย ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล, ปาริชาติ ศงสนันทน์.

โดย ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล | ปาริชาติ ศงสนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 664.752 ท549ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์จากแป้งข้าวก่ำ.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.752 ท549ร] (4).

20. รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่กับเมืองหลวงพระบาง = A comparative studies of the tourism's impacts on the socio-cultural structures of Chiang Mai and Luang Phrabang / โดย พงษ์ธาดา วุฒิการณ์, ธิดาดาว ภักดี, ชุลีพร วิมุกตานนท์.

โดย พงษ์ธาดา วุฒิการณ์ | ธิดาดาว ภักดี | ชุลีพร วิมุกตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4820959 พ156ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่กับเมืองหลวงพระบาง.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4820959 พ156ร] (4).