ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 64 จากทั้งหมด 145254 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สถานภาพของผู้สูงอายุในเขตอีสานเหนือ = The statuses of elderly people in the municipal areas in the Upper Northeast / บุญยงค์ เกศเทศ.

โดย บุญยงค์ เกศเทศ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.26 บ532ส (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 บ532ส] (2).

2. รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินค่าความสำคัญของตัวประกอบของคุณสมบัติของผู้นำโดยวิธี Policy capturing / โดย วิไลพร ลีมะสวัสดิ์, ศันสนา เดชาประพันธ์, อนุสรณ์ คุณานุสรณ์.

โดย วิไลพร ลีมะสวัสดิ์ | ศันสนา เดชาประพันธ์ | อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 158.4 ว728ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.4 ว728ร] (2).

3. การวัดผลผลิตและประเมินผลระบบการปลูกพืชแบบอนุรักษ์ดินและน้ำปีการผลิต 2531/2532 / ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประเสริฐ พันธชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา | โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน.

เลขเรียกหนังสือ: 631.5 ก513 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 631.5 ก513] (2).

4. การประเมินผลกิจกรรมของโครงการไฮเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยปี 2517-2531 / โดย สินธุ์ สโรบล, จี. ลามาร์ โรเบิร์ต.

โดย สินธุ์ สโรบล | โรเบิร์ท, จี. ลามาร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 636.006 ส726ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 636.006 ส726ก] (3).

5. การศึกษาค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย = A study of personal expenses of students at the four private universities in Thailand / โดย กชกร อินทุโศภน และ เพิร์ล วัฒนากูล.

โดย กชกร อินทุโศภน | เพิร์ล วัฒนากูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.3 ก112ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2529สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.3 ก112ก] (3).

6. อาหารพื้นบ้านไทยทรงดำ บางระกำ พิษณุโลก : การวิเคราะห์ตามแนวหน้าที่นิยมและสังคมวิทยา / เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์.

โดย เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 394.1 ป713อ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2528สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.1 ป713อ] (2). Special Status (1).

7. หรรษวรรณกรรมไทยทรงดำ พิษณุโลก / เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์.

โดย เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ป713ห (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ป713ห] (4).

8. รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาทางพฤกษเคมีของใบผักปลังขาว = Phytochemical studies on the leaves of Basella Alba L. / เกียรติศักดิ์ พลสงคราม.

โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 583.913 ก855ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 583.913 ก855ร] (2).

9. รายงานการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการกองทุนพัฒนาโรงเรียน (รวมพลัง) มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย / โดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประเสริฐ พันธชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.0079 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.0079 ร451] (3).

10. แบบแผนสุขภาพของผู้สูงอายุ / วรรณี จันทร์สว่าง.

โดย วรรณี จันทร์สว่าง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 613.0438 ว242บ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.0438 ว242บ] (3).

11. สภาพปัญหาและการจัดการหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม= Problem situation of German curriculum management for curriculum revision and appropriate development / นุชรี กิมสุวรรณ.

โดย นุชรี กิมสุวรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 375.001 น728ส (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 375.001 น728ส] (3).

12. การผลิตไวน์แดงจากลูกหว้า = Production of red wine from Java Plum / เกียรติศักดิ์ พลสงคราม.

โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 641.22 ก855ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.22 ก855ก] (3).

13. การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ในวิชาการเขียนสารคดี (นท.416) = Participatory action research in learning process of CA416 Feature Writing Course / ศิริพร กิตติวรากูล.

โดย ศิริพร กิตติวรากูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 808.400142 ศ463ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.400142 ศ463ก] (1).

14. พฤติกรรมการเมืองในองค์การ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเพศ = Political behavior in organization : a gender comparison / ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ.

โดย ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ย446พ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ย446พ] (3).

15. กระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตไวน์ขิง = Optimum process in ginger winemaking / สุกัญญา เขียวสะอาด, เกียรติศักดิ์ พลสงคราม.

โดย สุกัญญา เขียวสะอาด | เกียรติศักดิ์ พลสงคราม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 641.22 ส739ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.22 ส739ก] (3).

16. การศึกษาอนุพันธ์ของเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบ = Studies of derivative of cellulose from pennisetum pedicellatum trin / เกียรติศักดิ์ พลสงคราม, สรัญญา พลสงคราม.

โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม | สรัญญา พลสงคราม | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 661.802 ก855ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, [2551?]สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 661.802 ก855ก] (1).

17. รายงานการวิจัยเรื่อง การสำรวจองค์ประกอบเพื่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาในนิตยสารสำหรับผู้ชาย = The survey of advertising creative mix in men's magazines / โดย กรณิการ์ รักธรรม.

โดย กรณิการ์ รักธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 659.132 ก152ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจองค์ประกอบเพื่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาในนิตยสารสำหรับผู้ชาย.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.132 ก152ร] (3).

18. รายงานการวิจัยเรื่อง การสำรวจความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ = The survey of satisfaction of using online databases among academic staff, Payap University / โดย นที แก้วคำอ้าย.

โดย นที แก้วคำอ้าย.

เลขเรียกหนังสือ: 025.524 น152ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.524 น152ร] (2).

19. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมกล้วยผสมมะละกอโดยการลดน้ำตาล = The product development of reduced-sugar Banana-Papaya Jam / โดย ปาริชาติ ตียปรีชญา.

โดย ปาริชาติ ตียปรีชญา.

เลขเรียกหนังสือ: 641.852 ป554ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมกล้วยผสมมะละกอโดยการลดน้ำตาล.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.852 ป554ร] (2).

20. รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงในระบบบัญชีบริหารในประเทศไทย = Change in management accounting systems in Thailand / โดย วิริยา จงรักษ์สัตย์.

โดย วิริยา จงรักษ์สัตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 ว694ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: การเปลี่ยนแปลงในระบบบัญชีบริหารในประเทศไทย..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 ว694ร] (3).