ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 175 จากทั้งหมด 145253 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การศึกษากลุ่มคนจีนอพยพ (กองพล 93) ในเขตชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย : การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง / โดย กฤษณา เจริญวงศ์.

โดย กฤษณา เจริญวงศ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8951 ก282ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8951 ก282ก] (2).

2. การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2534 : โครงการพัฒนาที่สูงเฉพาะพื้นที่ (IPAD) : พื้นที่แกงหอม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประเสริฐ พันธชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ก525 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก525] (4).

3. การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2534 : โครงการพัฒนาที่สูงเฉพาะพื้นที่ (IPAD) : พื้นที่แม่ลา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

โดย ประเสริฐ พันธชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ก525 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก525] (4).

4. สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ = Situations and problems of teaching and learning activities at Payap University / สุริยง วงษ์ศาพาน.

โดย สุริยง วงษ์ศาพาน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ส863ส (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.593 ส863ส] (3).

5. เหตุผลที่นักเรียนไม่เลือกเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเอกเมื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / พิเชฐ อนุกูล และ สมศักดิ์ สุวภาพ.

โดย พิเชฐ อนุกูล | สมศักดิ์ สุวภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91007 พ653ห (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2528สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91007 พ653ห] (2).

6. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อสถานภาพและบทบาทของสตรีมุสลิม / แสงระวี อนันตพานิช.

โดย แสงระวี อนันตพานิช | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 297.1082 ส962ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 297.1082 ส962ก] (3).

7. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทลื้อ / โดย จุฑามาศ สนกนก และ พิเชฐ อนุกุล.

โดย จุฑามาศ สนกนก | พิเชฐ อนุกูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 จ628ศ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2529สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 จ628ศ] (2).

8. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนลัวะกับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ / โดย กฤษณา เจริญวงศ์.

โดย กฤษณา เจริญวงศ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 ก282ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ก282ค] (3).

9. รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชาวไทลื้อที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / ราญ ฤนาท, ชุลีพร วิมุกตานนท์.

โดย ราญ ฤนาท | ชุลีพร วิมุกตานนท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 ร439ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2530สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ร439ร] (2).

10. รายงานวิจัยเรื่อง การติดตามการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศไทยช่วงระยะ 30 ปี (บ้านกู่แดง) (พ.ศ. 2497-2527) / โดย คอนรัด คิงศ์ฮิลล์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย คิงศ์ฮิลล์, คอนรัด.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2528สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ร451] (2).

11. การเข้าร่วมแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมโรงแรม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร.

โดย เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร.

เลขเรียกหนังสือ: 331.48 บ788ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2528สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.48 บ788ก] (2).

12. ปัญหาและอุปสรรคของหัตถกรรมพื้นบ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / โดย กฤษณา เจริญวงศ์ และ เพชรา ประจนปัจจนึก.

โดย กฤษณา เจริญวงศ์ | เพชรา ประจนปัจจนึก.

เลขเรียกหนังสือ: 338.45 ก282ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ], 2529สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.45 ก282ป] (3).

13. อักษรและอักขรวิธีภาษาไทเขิน / โดย จิราภรณ์ สุนทรธรรม.

โดย จิราภรณ์ สุนทรธรรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 จ535อ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2529สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 จ535อ] (2).

14. การจัดประเภทนิทานตลกภาคเหนือ : กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ / โดย ชฎารัตน์ สุนทรธรรม.

โดย ชฎารัตน์ สุนทรธรรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ช115ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ช115ก] (3).

15. ค่านิยมทางสังคมและศาสนาต่อการแสดงลิเกในล้านนา / โดย อรัญ ยูแบงค์, สมคิด ชัยวัฒน์.

โดย ยูแบงค์, อรัญ | สมคิด ชัยวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 792.09 ย485ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.09 ย485ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 792.09 ย485ค] (1).

16. คำวิเศษณ์ในภาษาล้านนา : การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ = Modifiers in Lan Na language : the linguistic analysis / ผู้ดำเนินการวิจัย, มาลี ไพรสน.

โดย มาลี ไพรสน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 ม512ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.915 ม512ค] (3).

17. รายงานการวิจัยเรื่อง เพลงเด็กชาวไทยยอง = Thai Yong children's songs / จิราภรณ์ สุนทรธรรม.

โดย จิราภรณ์ สุนทรธรรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.8 จ535ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.8 จ535ร] (3).

18. ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบน = Situation and problem analysis of communication arts curriculum administration of Colleges and Universities in upper Northern Thailand / โดย อิชยา สุภาศรี.

โดย อิชยา สุภาศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2071 อ715ศ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2071 อ715ศ] (3).

19. การศึกษาลักษณะและแนวทางอนุรักษ์กวีนิพนธ์ล้านนาในสมัยปัจจุบัน = A study of the characteristics and the conservation of the contemporary Lan Na poetry / โดย ศิวาพร วัฒนรัตน์.

โดย ศิวาพร วัฒนรัตน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ศ554ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ศ554ก] (3).

20. รายงานการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชนชาวเขา จังหวัดลำปาง / โดย ประเวศน์ คิดอ่าน ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประเวศน์ คิดอ่าน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 307.772 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.772 ร451] (1).