ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 73 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ค่านิยมทางสังคมและศาสนาต่อการแสดงลิเกในล้านนา / โดย อรัญ ยูแบงค์, สมคิด ชัยวัฒน์.

โดย ยูแบงค์, อรัญ | สมคิด ชัยวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 792.09 ย485ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.09 ย485ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 792.09 ย485ค] (1).

2. ขึด : ข้อบัญญัติแห่งพฤติกรรมไทยยอง ลำพูน = Khut : behavioral code of the Thai Yong in Lamphun / เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์.

โดย เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ป713ข (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ป713ข] (3), PYULIB-DW [Call number: 390.09593 ป713ข] (1).

3. วัฒนธรรมย่อย : นัยที่แฝงเร้นของโรคเอดส์ = Subculture : behind the scenes of AIDS / แสงระวี อนันตพานิช.

โดย แสงระวี อนันตพานิช | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 306.461 ส962ว (ว.) เลขเรียกหนังสือ: NURSE ส962ว 2545 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.461 ส962ว] (2), PYULIB-DW [Call number: NURSE ส962ว 2545] (1).

4. รายงานการวิจัยเรื่อง การกระจายตัวของกระดูกงอกบริเวณกระดูกต้นคอ = The destribution of osteophytes in the cervical spine / โดย พัชรินทร์ ชนะพาห์.

โดย พัชรินทร์ ชนะพาห์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR พ523ร 2553 (ว.) | NURSE พ523ร 2553 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การกระจายตัวของกระดูกงอกบริเวณกระดูกต้นคอ.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR พ523ร 2553] (2), PYULIB-DW [Call number: NURSE พ523ร 2553] (1).

5. รายงานการสร้างสรรค์เรื่อง การประพันธ์เพลงนมัสการล้านนา = The Lanna hymns composition / โดย ภราดา โรจนสุพจน์

โดย ภราดา โรจนสุพจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: การประพันธ์เพลงนมัสการล้านนา.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

6. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสารัตถะดนตรีในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ = The essential music study in the Holy Bible / โดย ภราดา โรจนสุพจน์.

โดย ภราดา โรจนสุพจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสารัตถะดนตรีในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

7. รายงานการวิจัยเรื่อง ความพร้อมของพยาบาลไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = The readiness of Thai nurses towards the ASEAN economic community / โดย ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: NUR ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: ความพร้อมของพยาบาลไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

8. การศึกษาน้ำแร่ในภาคเหนือของประเทศไทย : ประโยชน์และการนำไปใช้ / โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม ... [และคนอื่นๆ].

โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม | พลยุทธ ศุขสมิท | เจนศิริ จันทร์ศิริ | มณฑาทิพย์ รุ่งเรืองศรี | ชุลีพร วิมุกตานนท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 553.73 ก522 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 553.73 ก522] (3), PYULIB-DW [Call number: 553.73 ก522] (2).

9. ปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนในชุมชนเชียงใหม่ = Factors associated with longevity of the elderly in Chiangmai / นิ่มนวล ศรีจาด.

โดย นิ่มนวล ศรีจาด | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.26 น631ป (ว.) เลขเรียกหนังสือ: WT104 น631ป 2534 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 น631ป] (3), PYULIB-DW [Call number: WT104 น631ป 2534] (1).

10. การศึกษาบทบาทของสตรีในคัมภีร์คริสต์ = The role of women in the bible / โดย ประกาย นนทวาสี, ชยันต์ หิรัญพันธุ์.

โดย ประกาย นนทวาสี | ชยันต์ หิรัญพันธุ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 208.2 ป191ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 208.2 ป191ก] (5), PYULIB-DW [Call number: 208.2 ป191ก] (5).

11. การวัดผลผลิตและประเมินผลระบบการปลูกพืชแบบอนุรักษ์ดินและน้ำปีการผลิต 2530/2531 / ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประเสริฐ พันธชาติ | โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 631.5 ก513 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 631.5 ก513] (4), PYULIB-DW [Call number: 631.5 ก513] (1).

12. รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการบัตรสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2531 / โดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประเสริฐ พันธชาติ | บุษยมาส บุญใจเพ็ชร | สินธุ์ สโรบล | สวัสดิ์ ธนะ | ประเวศน์ คิดอ่าน | โรเบิร์ท, จี. ลามาร์ | บอนด์, แคธเธอรีน ซี | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 368.382 ร451 (ว.) เลขเรียกหนังสือ: WA546.JT3 ร451 2531 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 368.382 ร451] (5), PYULIB-DW [Call number: WA546.JT3 ร451 2531] (1).

13. การศึกษาสภาพและแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของน้ำแม่คาว = A study of conditions of and some potential solutions to the environmental problems of the Mae Khao River / โดย วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์.

โดย วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 363.7009593 ว321ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.7009593 ว321ก] (3), PYULIB-DW [Call number: 363.7009593 ว321ก] (2).

14. การสำรวจความต้องการของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา = Survey of the demand to graduate studies / นักวิจัย, สินธุ์ สโรบล ... [และคนอื่นๆ].

โดย สินธุ์ สโรบล | เจนศิริ จันทร์ศิริ | รัตนาพร เศรษฐกุล | ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ | เพิร์ล วัฒนากูล | ฐานิศ บุตรเพชรรัตน์ | สมพิศ ทองปาน | ยุทธนา เลาหะวิสุทธิ์ | สุพัตรา ปุสุรินทร์คำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.0723 ก525 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.0723 ก525] (3). Special Status (1).

15. ความพึงพอใจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลแมคคอร์มิคต่อกิจกรรมการพยาบาลที่สนองความต้องการพื้นฐาน = Satisfaction toward nursing care activities for basic need of patients at McCormick Hospital / โดย กาญจนา กลั่นกลิ่น, ศิริพร สุริยะ.

โดย กาญจนา กลั่นกลิ่น | ศิริพร สุริยะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 362.1023 ก425ค (ว.) เลขเรียกหนังสือ: WY20.5 ก425ค 2539 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.1023 ก425ค] (1), PYULIB-DW [Call number: WY20.5 ก425ค 2539] (6).

16. การศึกษาความต้องการนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร = A study of the demand for food science and technology graduates in the thai food processing industry / โดย อนงค์ จีระโสตถิกุล.

โดย อนงค์ จีระโสตถิกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 331.1231664 อ153ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.1231664 อ153ก] (3). Special Status (1).

17. การประเมินกิจกรรมธนาคารข้าวและธนาคารปุ๋ย ในโครงการพัฒนาชุมชนเลี้ยงตนเอง ระยะที่สอง พ.ศ. 2537 / ฐานิศ บุตรเพชรรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ฐานิศ บุตรเพชรรัตน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 334.683 ก491 (ว.) | 307.14 ก491 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ก491] (3), PYULIB-DW [Call number: 334.683 ก491] (1).

18. การศึกษาขั้นต้นภาษาย่อยของภาษาเผ่ากระเหรี่ยงโปว์ในภาคเหนือของประเทศไทย = A preliminary investigation of the Pwo Karen dialects of Northern Thailand / โดย มาร์ติน เอ็ม. คูลี่.

โดย คูลี่, มาร์ติน เอ็ม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 495 ค696ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2536สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 ค696ก] (9). Special Status (1).

19. ชีวิตผู้หญิงและเด็กบ้านนาในเมืองใหญ่ : ความยากจนและกระบวนการต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ของครอบครัวยากจนในเมืองเชียงใหม่ = Urban life of peasant women and children : their poverty and process of struggling for survival in Chiang Mai City / โดย เบ็ญจา อ่อนท้วม.

โดย เบ็ญจา อ่อนท้วม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 307.3 บ795ช (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, [2539?]สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.3 บ795ช] (2), PYULIB-DW [Call number: 307.3 บ795ช] (2).

20. ปัญหาและความต้องการของคนชราในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Problems and needs of elderly in Chiang Mai Municipal Area / พรทิพย์ ชลังสุทธิ์.

โดย พรทิพย์ ชลังสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.2609593 พ239ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.2609593 พ239ป] (1). Special Status (2).