ผลการค้นหาของคุณมี 13 จากทั้งหมด 145239 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สถานภาพของผู้สูงอายุในเขตอีสานเหนือ = The statuses of elderly people in the municipal areas in the Upper Northeast / บุญยงค์ เกศเทศ.

โดย บุญยงค์ เกศเทศ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.26 บ532ส (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 บ532ส] (2).

2. รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความพึงพอใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุเชิงสังคมจิตวิทยา : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่ / วรพิทย์ มีมาก.

โดย วรพิทย์ มีมาก | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.26 ว231ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 ว231ร] (2).

3. ปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนในชุมชนเชียงใหม่ = Factors associated with longevity of the elderly in Chiangmai / นิ่มนวล ศรีจาด.

โดย นิ่มนวล ศรีจาด | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.26 น631ป (ว.) เลขเรียกหนังสือ: WT104 น631ป 2534 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 น631ป] (3), PYULIB-DW [Call number: WT104 น631ป 2534] (1).

4. แบบแผนสุขภาพของผู้สูงอายุ / วรรณี จันทร์สว่าง.

โดย วรรณี จันทร์สว่าง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 613.0438 ว242บ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.0438 ว242บ] (3).

5. รายงานการวิจัยเรื่อง ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and medication consuming behavior in older persons, Sunpuloei Subdistrict, Doisaket District, Chiangmai Province / โดย เทวาพร ศุภรักษ์จินดา.

โดย เทวาพร ศุภรักษ์จินดา.

เลขเรียกหนังสือ: NURSE ท648ร 2554 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: NURSE ท648ร 2554] (3).

6. ศึกษาการบริโภคเมี่ยงของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ = The study of taking "Mieng" in old age in Chiang Mai / โดย ชมพูนุช สุชาติ, ลักษณา อนันตกุล, พูนพิลาศ ประสงค์ไทย.

โดย ชมพูนุช สุชาติ | ลักษณา อนันตกุล | พูนพิลาศ ประสงค์ไทย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 394.1 ช172ศ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.1 ช172ศ] (5).

7. ปัญหาและความต้องการของคนชราในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Problems and needs of elderly in Chiang Mai Municipal Area / พรทิพย์ ชลังสุทธิ์.

โดย พรทิพย์ ชลังสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.2609593 พ239ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.2609593 พ239ป] (1). Special Status (2).

8. การศึกษาเปรียบเทียบระดับความหว้าเหว่ระหว่างผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา และผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้าน = Comparison of level of loneliness between elderly staying in the institution and at home / โดย วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย, สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ์.

โดย วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย | สุพรรณี เตรียมวิศิษฏ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 613.0438 ว115ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.0438 ว115ก] (3). Special Status (1).

9. การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Self care of the hypertensive elderly in Maharaj Hospital Chiangmai / โดย กรรณิการ์ พงษ์สนิท ... [และคนอื่นๆ].

โดย กรรณิการ์ พงษ์สนิท | อารีวรรณ กลั่นกลิ่น | ชูศรี วงษ์เครือวัลย์ | พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 616.132 ก451 (ว.) เลขเรียกหนังสือ: WG340 ก451 2535 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.132 ก451] (1), PYULIB-DW [Call number: WG340 ก451 2535] (2). Special Status (1).

10. รายงานการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน = Effects of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior and glycosylated hemonglobin level anong the elderly with diabetes mellitus / โดย พิมผกา ปัญโญใหญ่, รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย, อรอนงค์ .ธรรมจินดา

โดย พิมผกา ปัญโญใหญ่ | รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย | อรอนงค์ ธรรมจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: NURSE พ236ร 2554 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: NURSE พ236ร 2554] (3).

11. รายงานการวิจัยเรื่อง ประสบการณ์การจัดการกับอาการของโรคในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = The experience of managing sympotoms of COPD among the elderly / โดย พีรนุช ลาเซอร์, กัญญาวีร์ ศิริโรจนามณี.

โดย พีรนุช ลาเซอร์ | กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี.

เลขเรียกหนังสือ: NURSE พ791ร 2554 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ประสบการณ์การจัดการกับอาการของโรคในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: NURSE พ791ร 2554] (3).

12. รายงานการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการอบรมต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน = Effects of training program on self-efficacy and foot care behavior among the elderly with diabetes mellitus / โดย รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย, พิมผกา ปัญโญใหญ่, กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี.

โดย รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย | พิมผกา ปัญโญใหญ่ | กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี.

เลขเรียกหนังสือ: NURSE ร641ร 2555 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ผลของโปรแกรมการอบรมต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: NURSE ร641ร 2555] (2).

13. รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนกลุ่ม Baby Boomer ในชุมชนเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ = Baby Boomer's lifestyle in Chiangmai urban area / โดย ปวีณรัตน์ เลิศจีระจรัส ... [และคนอื่นๆ].

โดย ปวีณรัตน์ เลิศจีระจรัส | ศรีสุดา แซ่ลี้ | ศิริพร วิษณุมหิมาชัย | หทัยรัตน์ บุญมี | ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.800846 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558ชื่อเรื่องอื่น: รูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนกลุ่ม Baby Boomer ในชุมชนเมืองของจังหวัดเชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.800846 ร451] (4).