ผลการค้นหาของคุณมี 8 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ทางชีวภาพของบุนนาค = Chemical constituents, antioxidant and biological activities of Mesua ferrea Linn. / โดย สุกัญญา เขียวสะอาด.

โดย สุกัญญา เขียวสะอาด.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ส739ร 2556 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ทางชีวภาพของบุนนาค.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ส739ร 2556] (2). Special Status (2).

2. รายงานการวิจัยเรื่อง ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ำมันสกัดจากใบพืชสกุล Eugenia spp. ในการยับยั้งแบคทีเรียก่ออาการเต้านมอักเสบในโคนมแบบไม่แสดงอาการ = Antibacterial activity of extracted oil from Eugenia spp. leaves against bacteria causing sub-clinical mastitis in dairy cows / โดย บัณฑิตา แสงสิทธิศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย บัณฑิตา แสงสิทธิศักดิ์ | วาสนา ไชยศรี | ศกลรัตน์ บุณยยาตรา | พิชญานุช พูลเพิ่ม.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR บ262ร 2558 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558ชื่อเรื่องอื่น: ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ำมันสกัดจากใบพืชสกุล Eugenia spp. ในการยับยั้งแบคทีเรียก่ออาการเต้านมอักเสบในโคนมแบบไม่แสดงอาการ.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR บ262ร 2558] (4).

3. รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้รีเอเจนต์ธรรมชาติจากพืชในการวิเคราะห์โลหะบางชนิดในเภสัชภัณฑ์ด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี = The use of natural reagents from plants to analysis of some metal in pharaceutical preparation by spectrophotometric technique / โดย โสภา ตนตรง, วัสกา ศิริอังคาวุธ, สุกัญญา เขียวสะอาด.

โดย โสภา ตนตรง | วัสกา ศิริอังคาวุธ | สุกัญญา เขียวสะอาด.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ส984ร 2558 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558ชื่อเรื่องอื่น: การใช้รีเอเจนต์ธรรมชาติจากพืชในการวิเคราะห์โลหะบางชนิดในเภสัชภัณฑ์ด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ส984ร 2558] (4).

4. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและพิษต่อเซลล์มะเร็งตับของสารสกัดจากใบมะตูม = Investigation of antioxidant activities and cytotoxicity in human hepatocellular carcinoma cell lines of bael leaf extract / โดย กนกวรรณ กุลประชากานต์, สมเดช ศรีชัยรัตนกูล, ดวงตา กาญจนโพธิ์.

โดย กนกวรรณ กุลประชากานต์ | ดวงตา กาญจนโพธิ์ | สมเดช ศรีชัยรัตนกูล.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ก125ร 2558 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและพิษต่อเซลล์มะเร็งตับของสารสกัดจากใบมะตูม.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ก125ร 2558] (4).

5. รายงานการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ทางชีวภาพของแก่นตะวัน = Chemical constituents of the essential oil, antioxidant and biological activities from helianthus tuberosus Linn. / โดย สุกัญญา เขียวสะอาด, โสภา ตนตรง.

โดย สุกัญญา เขียวสะอาด | โสภา ตนตรง.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ส739ร 2559 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ทางชีวภาพของแก่นตะวัน.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ส739ร 2559] (3). Special Status (1).

6. รายงานการวิจัยเรื่อง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของดอกบุนนาค และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชงดอกบุนนาคและยาดมสมุนไพรดอกบุนนาค = Antioxidant and anticancer activities of Mesua ferrea flowers, the development of Mesua ferrea flowers as infusion and inhalation products / โดย สุกัญญา เขียวสะอาด, ประพันธ์ จิโน.

โดย สุกัญญา เขียวสะอาด | ประพันธ์ จิโน.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ส739ร 2560 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2560ชื่อเรื่องอื่น: ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของดอกบุนนาค และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชงดอกบุนนาคและยาดมสมุนไพรดอกบุนนาค.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ส739ร 2560] (2). Special Status (2).

7. รายงานวิจัยเรื่อง องค์ประกอบทางเคมี พอลิฟีนอลทั้งหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเนื้อผลค้อตระกูล Livistona jenkinsiana = Chemical composition, total polyphenol and antioxidant activity of pulp extract of Livistona jenkinsiana / โดย พนิดา เซ็นนันท์, โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก, เกียรติศักดิ์ พลสงคราม.

โดย พนิดา เซ็นนันท์ | โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก | เกียรติศักดิ์ พลสงคราม.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR พ199ร 2559 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: องค์ประกอบทางเคมี พอลิฟีนอลทั้งหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเนื้อผลค้อตระกูล Livistona jenkinsiana.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR พ199ร 2559] (4).

8. รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน สบู่กลีเซอรีน และโลชันบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกบุนนาค = The product development of soaps, glycerin soaps and body lotions containing extract of Mesua ferrea L. flower / โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม, พาณี ศิริสะอาด.

โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม | พาณี ศิริสะอาด.

เลขเรียกหนังสือ: 668.12 ก855ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, [2560?]ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน สบู่กลีเซอรีน และโลชันบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกบุนนาค.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 668.12 ก855ร] (4).