ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 298 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. เหตุผลที่นักเรียนไม่เลือกเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเอกเมื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / พิเชฐ อนุกูล และ สมศักดิ์ สุวภาพ.

โดย พิเชฐ อนุกูล | สมศักดิ์ สุวภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91007 พ653ห (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2528สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91007 พ653ห] (2).

22. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อสถานภาพและบทบาทของสตรีมุสลิม / แสงระวี อนันตพานิช.

โดย แสงระวี อนันตพานิช | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 297.1082 ส962ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 297.1082 ส962ก] (3).

23. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทลื้อ / โดย จุฑามาศ สนกนก และ พิเชฐ อนุกุล.

โดย จุฑามาศ สนกนก | พิเชฐ อนุกูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 จ628ศ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2529สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 จ628ศ] (2).

24. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนลัวะกับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ / โดย กฤษณา เจริญวงศ์.

โดย กฤษณา เจริญวงศ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 ก282ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ก282ค] (3).

25. การเข้าร่วมแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมโรงแรม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร.

โดย เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร.

เลขเรียกหนังสือ: 331.48 บ788ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2528สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.48 บ788ก] (2).

26. อักษรและอักขรวิธีภาษาไทเขิน / โดย จิราภรณ์ สุนทรธรรม.

โดย จิราภรณ์ สุนทรธรรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 จ535อ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2529สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 จ535อ] (2).

27. อาหารพื้นบ้านไทยทรงดำ บางระกำ พิษณุโลก : การวิเคราะห์ตามแนวหน้าที่นิยมและสังคมวิทยา / เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์.

โดย เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 394.1 ป713อ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2528สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.1 ป713อ] (2). Special Status (1).

28. การจัดประเภทนิทานตลกภาคเหนือ : กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ / โดย ชฎารัตน์ สุนทรธรรม.

โดย ชฎารัตน์ สุนทรธรรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ช115ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ช115ก] (3).

29. หรรษวรรณกรรมไทยทรงดำ พิษณุโลก / เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์.

โดย เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ป713ห (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ป713ห] (4).

30. ค่านิยมทางสังคมและศาสนาต่อการแสดงลิเกในล้านนา / โดย อรัญ ยูแบงค์, สมคิด ชัยวัฒน์.

โดย ยูแบงค์, อรัญ | สมคิด ชัยวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 792.09 ย485ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.09 ย485ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 792.09 ย485ค] (1).

31. รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาทางพฤกษเคมีของใบผักปลังขาว = Phytochemical studies on the leaves of Basella Alba L. / เกียรติศักดิ์ พลสงคราม.

โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 583.913 ก855ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 583.913 ก855ร] (2).

32. คำวิเศษณ์ในภาษาล้านนา : การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ = Modifiers in Lan Na language : the linguistic analysis / ผู้ดำเนินการวิจัย, มาลี ไพรสน.

โดย มาลี ไพรสน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 ม512ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.915 ม512ค] (3).

33. รายงานการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการกองทุนพัฒนาโรงเรียน (รวมพลัง) มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย / โดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประเสริฐ พันธชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.0079 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.0079 ร451] (3).

34. การศึกษาลักษณะและแนวทางอนุรักษ์กวีนิพนธ์ล้านนาในสมัยปัจจุบัน = A study of the characteristics and the conservation of the contemporary Lan Na poetry / โดย ศิวาพร วัฒนรัตน์.

โดย ศิวาพร วัฒนรัตน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ศ554ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ศ554ก] (3).

35. รายงานการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชนชาวเขา จังหวัดลำปาง / โดย ประเวศน์ คิดอ่าน ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประเวศน์ คิดอ่าน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 307.772 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.772 ร451] (1).

36. การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า จังหวัดเชียงใหม่ / โดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประเสริฐ พันธชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ก525 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2536สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ก525] (2).

37. แบบแผนสุขภาพของผู้สูงอายุ / วรรณี จันทร์สว่าง.

โดย วรรณี จันทร์สว่าง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 613.0438 ว242บ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.0438 ว242บ] (3).

38. รายงานการสำรวจแนวโน้มการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน / ผู้วิจัย, สินธุ์ สโรบล ... [และคนอื่นๆ].

โดย สินธุ์ สโรบล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 370.113 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.113 ร451] (1).

39. การศึกษาเรื่องการบอกเลิก-บอกเพิ่มรายวิชา ของมหาวิทยาลัยพายัพ = A study of the drop-add procedure of Payap University / ยุพาพร วงษ์ศาพาน.

โดย ยุพาพร วงษ์ศาพาน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1619 ย413ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.1619 ย413ก] (1).

40. นิทานชาวไทยยอง = Tai Yong folktales / ชฎารัตน์ สุนทรธรรม.

โดย ชฎารัตน์ สุนทรธรรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.209593 ช115น (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.209593 ช115น] (3).