ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 298 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. งานวิจัยเรื่อง ศึกษาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในเขตภาคเหนือตอนบน = Study of the knowledge about accounting standards for small and medium - sized Thai enterprises of entrepreneurship in the Upper Northern Region / บุษบา อารีย์.

โดย บุษบา อารีย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 657 บ657ง (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 บ657ง] (3).

142. งานวิจัยเรื่อง นโยบายของรัฐบาลไทยที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคมของราษฏรชาวจีนอพยพ (อดีตทหารจีนคณะชาติ) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2527-2542 = The policy of Thai government affecting the development and change in the economy and society of Chinese immigrants (the ex-nationalist Chinese troops) in Chiang Mai, Chiang Rai and Mae Hong Son provinces since 1984-1999 / กฤษณา เจริญวงศ์.

โดย กฤษณา เจริญวงศ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8951 ก282ง (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8951 ก282ง] (2), PYULIB-DW [Call number: 305.8951 ก282ง] (1).

143. วัฒนธรรมย่อย : นัยที่แฝงเร้นของโรคเอดส์ = Subculture : behind the scenes of AIDS / แสงระวี อนันตพานิช.

โดย แสงระวี อนันตพานิช | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 306.461 ส962ว (ว.) เลขเรียกหนังสือ: NURSE ส962ว 2545 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.461 ส962ว] (2), PYULIB-DW [Call number: NURSE ส962ว 2545] (1).

144. การวิเคราะห์จำแนกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ = Discriminant analysis of factors affecting the graduation of Payap students within the time designated by the curriculum / มนฤดี ม่วงรุ่ง, สุริยง วงษ์ศาพาน.

โดย มนฤดี ม่วงรุ่ง | สุริยง วงษ์ศาพาน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.198 ม158ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.198 ม158ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 378.198 ม158ก] (1).

145. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสถานภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ = A study of the factors effecting on dismissal of Payap University students / ปีณิต สุภากุล, จิระ บุรีคำ.

โดย ปีณิต สุภากุล | จิระ บุรีคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.198 ป639ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.198 ป639ก] (2).

146. การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการเข้าชั้นเรียนและความสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคของมหาวิทยาลัยพายัพ = Socio-economic factors affecting microeconomic class attendance and educational performance of students at Payap University / ศุภโชค โกยดุลย์, สุพพัตรา ช่างคำ.

โดย ศุภโชค โกยดุลย์ | สุพพัตรา ช่างคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.198 ศ468ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.198 ศ468ร] (2), PYULIB-DW [Call number: 378.198 ศ468ร] (1).

147. การสำรวจการใช้ดัชนีวัดผลสำเร็จองค์การ กรณีศึกษาวิสาหกิจการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน = Key corporate performance indicator survey : case study in small and medium production enterprise in Chiang Mai, supported by Board of Investment / พรรณนุช ชัยปินชนะ.

โดย พรรณนุช ชัยปินชนะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4013 พ264ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4013 พ264ก] (4).

148. ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพต่อคริสต์ศาสนา = The opinions of Payap University students towards Christianity / นิทราพร ลัดดากรพันธ์, เดือนฉาย อรุณกิจ.

โดย นิทราพร ลัดดากรพันธุ์ | เดือนฉาย อรุณกิจ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.198 น595ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.198 น595ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 378.198 น595ค] (2).

149. ความต้องการของบัณฑิตในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาดนตรีที่มหาวิทยาลัยพายัพ = A survey of the interest in studying master program in music at Payap University / สมพงษ์ วงษ์ดี.

โดย สมพงษ์ วงษ์ดี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 780.711 ส264ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 780.711 ส264ค] (2).

150. การรับรู้สมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาลของผู้สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2544 = The perception of nursing competency in graduates of the McCormick Faculty of Nursing, Payap University 2001 / ประยดา แสงอาสภวิริยะ

โดย ประยดา แสงอาสภวิริยะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 610.73 ป361ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.73 ป361ก] (1). Special Status (2).

151. การศึกษาการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์กระดาษสา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = A study of business management of Saa paper products at Amphur Sankamphaeng Chaing Mai / เอนก ชิตเกษร.

โดย เอนก ชิตเกษร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.767622 อ893ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.767622 อ893ก] (3).

152. ปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของแรงงานสตรีที่รับงานมาทำที่บ้าน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to health promoting behavior fo female home workers : case study of Chiang Mai province / รุ่งฤดี วงค์ชุม.

โดย รุ่งฤดี วงค์ชุม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 331.42567 ร637ป (ว.) เลขเรียกหนังสือ: NURSE ร637ป 2548 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.42567 ร637ป] (2), PYULIB-DW [Call number: NURSE ร637ป 2548] (1). Special Status (1).

153. ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อการเพิ่มการรับรู้ความสามารถของตนในการเรียนรู้การกำกับตนเอง = The effect of group reality therapy on increasing self-efficacy for self-regulated learning / สมพร กิ่วแก้ว.

โดย สมพร กิ่วแก้ว | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 158.35 ส265ผ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.35 ส265ผ] (2), PYULIB-DW [Call number: 158.35 ส265ผ] (1).

154. ผลการใช้วิธีผู้สอนชี้นำในศูนย์ศึกษาด้วยตนเองต่อผลการเรียนภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการเรียนด้วยตนเอง : กรณีศึกษานักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (AE 102)= Effects of teacher-directed self-access learning on English achievement and attitude toward self-access learning : case study of university students in Foundation English II (AE102) / สรรพร ศิริขันธ์.

โดย สรรพร ศิริขันธ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 420.711 ส335ผ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.711 ส335ผ] (2), PYULIB-DW [Call number: 420.711 ส335ผ] (1).

155. การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ในวิชาการเขียนสารคดี (นท.416) = Participatory action research in learning process of CA416 Feature Writing Course / ศิริพร กิตติวรากูล.

โดย ศิริพร กิตติวรากูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 808.400142 ศ463ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.400142 ศ463ก] (1).

156. ทัศนคติและความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพต่อการเป็นผู้ประกอบการ = Attitudes and needs of Payap University students towards entrepreneurship / อัญชลี รักอริยะธรรม.

โดย อัญชลี รักอริยะธรรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.421 อ525ท (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.421 อ525ท] (3).

157. การศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนแบบแก้ปัญหาของพิชชินีในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (พบ. 487 ข) = The study of using teaching by Pizzini's model of problem solving in community nursing practicum 2 (SN 487 B) / ประยดา แสงอาสภวิริยะ, เกศินี วุฒิวงศ์, จิตนธี เขนย

โดย ประยดา แสงอาสภวิริยะ | เกศินี วุฒิวงศ์ | จิตนธี เขนย.

เลขเรียกหนังสือ: 610.73092 ป361ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.73092 ป361ก] (1). Special Status (1).

158. ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพต่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) = The opinion of Payap University's instructors and students towards e-Learning / โดย สุวรรณา พลอยศรี.

โดย สุวรรณา พลอยศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1734 ส873ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.1734 ส873ค] (5).

159. ผลการใช้สมาธิด้วยพลังพีระมิดลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ทางศัลยกรรมทั่วไป = The Effective of Meditation by using the Pyramid on Pain Relief in Case of Major General Surgery Patients / สิริรัตน์ จันทรมะโน.

โดย สิริรัตน์ จันทรมะโน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 617 ส732ผ (ว.) เลขเรียกหนังสือ: NURSE ส732ผ 2549 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 617 ส732ผ] (2), PYULIB-DW [Call number: 617 ส732ผ] (1).

160. ทัศนคติของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพต่อการประเมินผลการสอนแบบ 360 องศา = The attitude of the instructors in Payap University towards the 360-degree teaching evaluation / มนฤดี ม่วงรุ่ง.

โดย มนฤดี ม่วงรุ่ง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1224 ม158ท (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.1224 ม158ท] (2), PYULIB-DW [Call number: 378.1224 ม158ท] (1).