ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 298 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. ผลของโปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ต่อความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปกครองเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of emotional quotient educational program on knowledge and behavior of guardians and caretakers at Jaedeemaeklau Child Day Care, Maefakmai Subdistrict, Sansai District, Chiangmai Province / รุ่งฤดี วงค์ชุม, ทองเหรียญ อินต๊ะพินท์.

โดย รุ่งฤดี วงค์ชุม | ทองเหรียญ อินต๊ะพินท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 152.4 ร637ผ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 152.4 ร637ผ] (3), PYULIB-DW [Call number: 152.4 ร637ผ] (1).

182. รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตหอมผงจากหอมหัวใหญ่ = Feasibility study in the production of powdered onion from onion / โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม.

โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม.

เลขเรียกหนังสือ: 641.3525 ก855ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตหอมผงจากหอมหัวใหญ่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.3525 ก855ร] (3).

183. รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมจากผักตบชวาของจังหวัดพะเยา = Consumer behavior and marketing factors affecting the selection in purchasing handicraft product from water hyacint of Phayao Province / นงคราญ ไชยเมือง.

โดย นงคราญ ไชยเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 น133ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552ชื่อเรื่องอื่น: พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมจากผักตบชวาของจังหวัดพะเยา..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 น133ร] (2).

184. รายงานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = The marketing strategies of One Tambon One Product Sansai Luang municiparity Amphur Sansai, Chiangmai / ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์.

โดย ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ศ691ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552ชื่อเรื่องอื่น: กลยุทธ์การตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ศ691ร] (3).

185. รายงานการวิจัยเรื่อง การกระจายตัวของกระดูกงอกบริเวณกระดูกต้นคอ = The destribution of osteophytes in the cervical spine / โดย พัชรินทร์ ชนะพาห์.

โดย พัชรินทร์ ชนะพาห์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR พ523ร 2553 (ว.) | NURSE พ523ร 2553 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การกระจายตัวของกระดูกงอกบริเวณกระดูกต้นคอ.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR พ523ร 2553] (2), PYULIB-DW [Call number: NURSE พ523ร 2553] (1).

186. รายงานการวิจัยเรื่อง บริบทการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย = The instructional context of Thai as a foreign language, Bachelor's Degree Programs in Thailand / โดย วรพงศ์ ไชยฤกษ์.

โดย วรพงศ์ ไชยฤกษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918240711 ว223ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: บริบทการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918240711 ว223ร] (2).

187. รายงานการวิจัยเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเสียภาษีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดตั้งธุรกิจระหว่างปี พ.ศ. 2548-2550 = The knowledge and understanding of the small and medium-sized enterprises (SMEs) entrepreneurs registered in Chiang Mai between 2005 and 2007 about tax payment procedure / โดย ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ.

โดย ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ.

เลขเรียกหนังสือ: 336.207 ธ397ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเสียภาษีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดตั้งธุรกิจระหว่างปี พ.ศ. 2548-2550.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.207 ธ397ร] (3).

188. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดเชียงใหม่ = The development of causal structural model of environmental conservation behavior influences quality of life of undergraduate, Chaing Mai Province / โดย วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์, ชลิดา วสุวัต.

โดย วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ | ชลิดา วสุวัต.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ว735ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ว735ร] (3).

189. รายงานการวิจัยเรื่อง การสำรวจองค์ประกอบเพื่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาในนิตยสารสำหรับผู้ชาย = The survey of advertising creative mix in men's magazines / โดย กรณิการ์ รักธรรม.

โดย กรณิการ์ รักธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 659.132 ก152ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจองค์ประกอบเพื่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาในนิตยสารสำหรับผู้ชาย.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.132 ก152ร] (3).

190. รายงานการวิจัยเรื่อง การสำรวจความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ = The survey of satisfaction of using online databases among academic staff, Payap University / โดย นที แก้วคำอ้าย.

โดย นที แก้วคำอ้าย.

เลขเรียกหนังสือ: 025.524 น152ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.524 น152ร] (2).

191. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (BA209) มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = The survey on studying process problems : focusing on Research Methodology in Business subject (BA 209) Payap University, Chiang Mai / โดย เกศรา ใจจันทร์.

โดย เกศรา ใจจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 004.10711 ก773ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาปัญหาในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (BA209) มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.10711 ก773ร] (2).

192. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความรู้และความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ต่อพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 = The study of knowledge and opinion of radio broadcasters in Chiang Mai to the Organizations for Wave Frequencies Allocation and Supervision of Radio Broadcasting Business, Television Broadcasting Business and Telecommunication Broadcasting Business Act. B.E. 2543 (A.D. 2000) / โดย เอกกมล เอกลักษณ์ดิลก.

โดย เอกกมล เอกลักษณ์ดิลก.

เลขเรียกหนังสือ: 343.09945 อ873ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความรู้และความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ต่อพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.09945 อ873ร] (2).

193. ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้บังคับบัญชาที่มีต่อสมรรถนะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549 = Satisfaction of new graduates and supervisors on the competency of graduates of McCormick Faculty of Nursing, Payap University, academic year 2006 / เกศินี วุฒิวงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย เกศินี วุฒิวงศ์ | สุภาภรณ์ จองคำอาง | รุ่งฤดี วงค์ชุม | นงนุช แหล่งอุโมงค์ | พิมผกา ปัญโญใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: NURSE ก774ค 2552 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: NURSE ก774ค 2552] (2).

194. รายงานการวิจัยเรื่อง การสำรวจการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ = The survey on the usage of accounting information in management process of small and medium enterprises in Chiang Mai Province / โดย ศุภชัย บุญธีรารักษ์, พิกุล พงษ์กลาง.

โดย ศุภชัย บุญธีรารักษ์ | พิกุล พงษ์กลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 657.9042 ศ683ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.9042 ศ683ร] (2).

195. รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์จำแนกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อระดับผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ = Discriminant analysis of factors affecting grade level of the undergraduate in Payap University / โดย มนฤดี ม่วงรุ่ง, อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ, ศรีสุดา แซ่ลี้.

โดย มนฤดี ม่วงรุ่ง | อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ | ศรีสุดา แซ่ลี้.

เลขเรียกหนังสือ: 378.198 ม158ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์จำแนกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อระดับผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.198 ม158ร] (3).

196. รายงานการวิจัยเรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา : กรณีศึกษาปัญหาสัญญาสินเชื่อรถยนต์ ในจังหวัดเชียงใหม่ = The consumer protection in term of contract : case study in problems of car financing contract in Chiang Mai / โดย อุดม งามเมืองสกุล.

โดย อุดม งามเมืองสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 343.071 อ785ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา : กรณีศึกษาปัญหาสัญญาสินเชื่อรถยนต์ ในจังหวัดเชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.071 อ785ร] (3).

197. รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษา อำเภอสันทราย = The business achievement factors of five star OTOP product champion (OPC) entrepreneur within Chiangmai Province : case study at Sansai District / โดย ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์.

โดย ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76 ศ691ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษา อำเภอสันทราย..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.76 ศ691ร] (2), PYULIB-DW [Call number: 338.76 ศ691ร] (1).

198. รายงานการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน = Effects of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior and glycosylated hemonglobin level anong the elderly with diabetes mellitus / โดย พิมผกา ปัญโญใหญ่, รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย, อรอนงค์ .ธรรมจินดา

โดย พิมผกา ปัญโญใหญ่ | รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย | อรอนงค์ ธรรมจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: NURSE พ236ร 2554 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: NURSE พ236ร 2554] (3).

199. รายงานการวิจัยเรื่อง ความเครียด การจัดการกับความเครียด ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดและภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกในสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Stress, stress management, factors affecting stress and mental health status of nurses working in out-patient department during pandemic influenza type A (H1N1) in Chiang Mai / โดย กุลธิดา สุภาคุณ, ยุคนธร สันติธรรม และบุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร.

โดย กุลธิดา สุภาคุณ | ยุคนธร สันติธรรม | บุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร.

เลขเรียกหนังสือ: NURSE ก726ร 2554 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ความเครียด การจัดการกับความเครียด ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดและภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกในสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) ในจังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: NURSE ก726ร 2554] (3).

200. รายงานการวิจัยเรื่อง ความแปรปรวนของเส้นเลือด vertebral artery ส่วนที่ 2 ศึกษาจากกระดูกชนิดแห้ง = Anatomical variations of the V2 vertebral artery using dry bones / โดย พัชรินทร์ ชนะพาห์.

โดย พัชรินทร์ ชนะพาห์.

เลขเรียกหนังสือ: 611.13 พ523ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ความแปรปรวนของเส้นเลือด vertebral artery ส่วนที่ 2 ศึกษาจากกระดูกชนิดแห้ง.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 611.13 พ523ร] (2). Special Status (1).