ผลการค้นหาของคุณมี 8 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของศาสนาคริสต์ที่มีต่อชาวไตหย่าในจังหวัดเชียงราย = The influence of Christianity on Tai Ya in Chiangrai Province / โดย รุจพร ประชาเดชสุวัฒน์, ราญ ฤนาท.

โดย รุจพร ประชาเดชสุวัฒน์ | ราญ ฤนาท | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 306.0899591 ร653ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.0899591 ร653ร] (4).

2. ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพต่อคริสต์ศาสนา = The opinions of Payap University students towards Christianity / นิทราพร ลัดดากรพันธ์, เดือนฉาย อรุณกิจ.

โดย นิทราพร ลัดดากรพันธุ์ | เดือนฉาย อรุณกิจ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.198 น595ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.198 น595ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 378.198 น595ค] (2).

3. รายงานการวิจัยเรื่อง ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย = Life and ministry of the First Church of Chiang Mai belonging to the First District of the Church of Christ in Thailand / โดย สาธนัญ บุญยเกียรติ, ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง.

โดย สาธนัญ บุญยเกียรติ | ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 253.09593 ส637ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 253.09593 ส637ร] (3).

4. รายงานการวิจัยเรื่อง ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตเมืองเชียงใหม่ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย = Life and ministry of the local churches in Chiang Mai city area belonging to the First District of the Church of Christ in Thailand / โดย เอสเธอร เวคแมน, อิฏฐพล ดวงนภา.

โดย เวคแมน, เอสเธอร์ | อิฏฐพล ดวงนภา.

เลขเรียกหนังสือ: 253.09593 ว892ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตเมืองเชียงใหม่ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 253.09593 ว892ร] (3).

5. รายงานการวิจัยเรื่อง ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่สูงชาติพันธุ์ลาหู่ภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 18 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย = Life and ministry of local churches of Lahu ethnic group in highland of Northern Thailand, belonging to the 18th District of the Church of Christ in Thailand / โดย ซิน ซึง ยอม, ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง.

โดย ซิน, ซึง ยอม | ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 253.09593 ซ319ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่สูงชาติพันธุ์ลาหู่ภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 18 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 253.09593 ซ319ร] (3).

6. รายงานการวิจัยเรื่อง ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่สูงชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 10 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย = Life and ministry of local churches of Karen ethnic group in highland of Northern Thailand belonging to the 10th District of the Church of Christ in Thailand / โดย นิทราพร ลัดดากรพันธุ์, ศศิธร แซ่ตั้ง.

โดย นิทราพร ลัดดากรพันธุ์ | ศศิธร แซ่ตั้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 253.09593 น959ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่สูงชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 10 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 253.09593 น959ร] (3). Special Status (2).

7. รายงานวิจัยเรื่อง ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตชนบทภาคเหนือสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย = Life and ministry of local churches in rural area of Northern Thailand belonging to the First District of the Church of Christ in Thailand / โดย ชุลีพรรณ ศรีสุนทร, สมาน ไชยสถาน.

โดย ชุลีพรรณ ศรีสุนทร | สมาน ไชยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 253.09593 ช638ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 253.09593 ช638ร] (3). Special Status (2).

8. รายงานวิจัยเรื่อง ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่ชานเมืองภาคเหนือสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย = Life and ministry of local churches in the Northern suburb area belonging to the 1st District Church of the Church of Christ in Thailand / โดย มานิตย์ มณีวงศ์, สุคนธ์รักษ์ ปัญญา.

โดย มานิตย์ มณีวงค์ | สุคนธ์รักษ์ ปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 253.09593 ม453ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 253.09593 ม453ร] (3). Special Status (2).