ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ความต้องการของบัณฑิตในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาดนตรีที่มหาวิทยาลัยพายัพ = A survey of the interest in studying master program in music at Payap University / สมพงษ์ วงษ์ดี.

โดย สมพงษ์ วงษ์ดี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 780.711 ส264ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 780.711 ส264ค] (2).

2. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อบุคลากรในองค์กรที่สำเร็จการศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ = Opinions of employers towards employee graduates of the Faculty of Business Administration, Payap University / สุกาญจนา แม้นมาลัย ... [และคนอื่นๆ].

โดย สุกาญจนา แม้นมาลัย | บุญสุข เผ่าศรีเจริญ | สายฝน เลาหะวิสุทธิ์ | เนตรชนก นันที | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 331.11445 ค181 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.11445 ค181] (3), PYULIB-DW [Call number: 331.11445 ค181] (1).

3. การสำรวจบัณฑิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ หลังจากสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2535-2539 = Survey research of graduates from Department of Communication Atrs, Faculty of Social Science, Payap University, academic years 1992-1996 / โดย ญาณิศา ยอดคำ.

โดย ญาณิศา ยอดคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 331.11423 ญ399ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.11423 ญ399ก] (2).

4. การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ = A follow up study of graduate nurses' performance, McCormick Faculty of Nursing, Payap University / ไพเราะ เบญจกุล.

โดย ไพเราะ เบญจกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 331.11445 พ991ก (ว.) เลขเรียกหนังสือ: NURSE พ991ก 2547 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.11445 พ991ก] (2), PYULIB-DW [Call number: NURSE พ991ก 2547] (3).

5. ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้บังคับบัญชาที่มีต่อสมรรถนะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549 = Satisfaction of new graduates and supervisors on the competency of graduates of McCormick Faculty of Nursing, Payap University, academic year 2006 / เกศินี วุฒิวงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย เกศินี วุฒิวงศ์ | สุภาภรณ์ จองคำอาง | รุ่งฤดี วงค์ชุม | นงนุช แหล่งอุโมงค์ | พิมผกา ปัญโญใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: NURSE ก774ค 2552 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: NURSE ก774ค 2552] (2).

6. รายงานการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพายัพ : ศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย = A study of characteristics of Payap University graduates according to the Thai qualifications of framework for higher education and the identity of Payap University / โดย อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ ... [และคนอื่นๆ].

โดย อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ | ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ | ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ | ธันยากร ต้นชลขันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 378.19809593 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพายัพ : ศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.19809593 ร451] (2).