Refine your search

Your search returned 898 results from 145972 records. Subscribe to this search

|
61. ศึกษาการฟื้นฟูคริสตจักรห้วยแก้วเปรียบเทียบกับแนวทางของอัครทูตในพระธรรมกิจการของอัครทูต บทที่ 2 ข้อ 1-47 / ศันสนีย์ วรรณลัย.

by ศันสนีย์ วรรณลัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 ศ336ศ 2551 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2551. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551. Description: ก-ฌ, 133 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230 ศ336ศ 2551] (1). Items available for reference: [Call number: 230 ศ336ศ 2551] (1).

62. การศึกษากระบวนการคริสเตียนศึกษาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของคริสตจักร : กรณีศึกษา : คริสตจักรนครเชียงใหม่ / หนึ่งฤทัย ลักษณะสกุลชัย.

by หนึ่งฤทัย ลักษณะสกุลชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 ห159ก 2551 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2551. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551. Description: ก-ญ, 86 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230 ห159ก 2551] (1). Items available for reference: [Call number: 230 ห159ก 2551] (1).

63. พันธกิจด้านดนตรีในสมัยกษัตริย์ดาวิด = The ministry of music in King David's era / โดย อดิศร ม่วงงาม.

by อดิศร ม่วงงาม | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 อ128พ 2550 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2550. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550. Description: ก-ค, 90 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230 อ128พ 2550] (1). Items available for reference: [Call number: 230 อ128พ 2550] (1).

64. การอภิบาลคริสตจักรของอาจารย์เปาโล : กรณีศึกษา : คริสตจักรในเมืองโครินธ์ (1 โครินธ์ 4: 14-21) / โดย ชลณธี ฟองอินทร์.

by ชลณธี ฟองอินทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 ช221ก 2550 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2550. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550. Description: ก-จ, 116 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 230 ช221ก 2550] (1). Checked out (1).

65. แนวความคิดแกี่ยวกับนรก ในกิตติคุณมัทธิว 10:26-31 และวิวรณ์ 20:11-15 / โดย พรชนก ตรีคูณสถิต.

by พรชนก ตรีคูณสถิต | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 พ229น 2550 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2550. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550. Description: ก-จ, 3, 124 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230 พ229น 2550] (1). Items available for reference: [Call number: 230 พ229น 2550] (1).

66. วิเคราะห์การประกาศพระกิตติคุณในโรงเรียนวิชชานารีมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย / มนตรี ขัดสีใส.

by มนตรี ขัดสีใส | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 ม151ว 2552 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2552. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. Description: ก-ฉ, 58 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230 ม151ว 2552] (1). Items available for reference: [Call number: 230 ม151ว 2552] (1).

67. ความเข้าใจเรื่องความเชื่อของครอบครัวในพันธสัญญาเดิมที่มีผลต่อครอบครัวคริสเตียนในปัจจุบัน : กรณีศึกษา คริสตจักรประเสริฐพร อุดรธานี / นิตยา หงษ์สวัสดิ์.

by นิตยา หงษ์สวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 น578ค 2552 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2552. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. Description: ก-ค, 80 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230 น578ค 2552] (1). Items available for reference: [Call number: 230 น578ค 2552] (1).

68. ทศางค์กับการเลี้ยงตนเองของคริสตจักรลาหู่ ภาคที่ 6 สภาคริสตจักรในประเทศไทย / คะแสง นานานิคม.

by คะแสง นานานิคม | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 ค237ท 2552 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2552. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. Description: ก-ฏ, 91 หน้า : แผนที่, ตาราง.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230 ค237ท 2552] (1). Items available for reference: [Call number: 230 ค237ท 2552] (1).

69. การอภิบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS) : กรณีศึกษามูลนิธิพันธบริการเพื่อชนเผ่า / สมฤทัย ศรัทธาทวีกุล.

by สมฤทัย ศรัทธาทวีกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 ส276ก 2552 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2552. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. Description: ก-ฉ, 62 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230 ส276ก 2552] (1). Items available for reference: [Call number: 230 ส276ก 2552] (1).

70. ศึกษาความเป็นครูของพระเยซูคริสต์ จากพระธรรม ยอห์น 3:2 / ทน เลรามัญ.

by ทน เลรามัญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 ท112ศ 2552 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2552. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. Description: ก-ซ, 56 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230 ท112ศ 2552] (1). Items available for reference: [Call number: 230 ท112ศ 2552] (1).

71. ครอบครัวคริสเตียนกับการส่งต่อความเชื่อศรัทธา : กรณีศึกษา : คริสตจักรพระพรชัย = Christian families and faith transmission : a case study of Prapornchai Church / สาวิกา จันทร์หอม.

by สาวิกา จันทร์หอม | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 ส686ค 2552 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2552. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. Description: ก-ญ, 51, [7] หน้า.Online access: สาระสังเขป. Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230 ส686ค 2552] (2). Items available for reference: [Call number: 230 ส686ค 2552] (1).

72. ศึกษาวิเคราะห์การถวายทศางค์ของศาลาธรรมคริสเตียน บ้านเด่น ภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย / วุฒิกร ดวงสว่าง.

by วุฒิกร ดวงสว่าง | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 ว862ศ 2552 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2552. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. Description: ก-ซ, 50 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230 ว862ศ 2552] (1). Items available for reference: [Call number: 230 ว862ศ 2552] (1).

73. ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าจากเฉลยธรรมบัญญัติ 7:1-11 / ทรัพย์สิริ ครองขันธ์.

by ทรัพย์สิริ ครองขันธ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 ท163ค 2552 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2552. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. Description: ก-ฉ, 73 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230 ท163ค 2552] (1). Items available for reference: [Call number: 230 ท163ค 2552] (1).

74. ศึกษาเรื่องความสุข จากพระธรรมสดุดี 1:1-3 / เจนจิรา กันทา.

by เจนจิรา กันทา | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 จ713ศ 2552 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2552. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. Description: ก-ฉ, 59 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230 จ713ศ 2552] (1). Items available for reference: [Call number: 230 จ713ศ 2552] (1).

75. การอภิบาลอนุชนในคริสตจักร : กรณีศึกษา : คริสตจักรที่ 1 เวียง เชียงราย / ประสงค์ บุญวงค์.

by ประสงค์ บุญวงค์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 ป388ก 2552 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2552. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. Description: ก-ซ, 50 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 230 ป388ก 2552] (1). Checked out (1).

76. วิเคราะห์พันธกิจการให้คำปรึกษาของศิษยาภิบาล : กรณีศึกษาศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ เชียงราย พะเยา / ศุภจรีย์ เมืองสุริยา.

by ศุภจรีย์ เมืองสุริยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 ศ679ว 2552 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2552. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. Description: ก-จ, 62, 4 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230 ศ679ว 2552] (1). Items available for reference: [Call number: 230 ศ679ว 2552] (1).

77. บทบาทของสตรีในคริสตจักร : กรณีศึกษา : คริสตจักรประเสริฐพรอุดรธานี ภาคที่ 13 อุดรธานี / สมพิศ ยินดี.

by สมพิศ ยินดี | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 ส269บ 2552 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2552. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. Description: ก-จ, 47 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230 ส269บ 2552] (1). Items available for reference: [Call number: 230 ส269บ 2552] (1).

78. ปัจจัยที่สนับสนุนให้สตรีมีความเข้มแข็งในการทำพันธกิจ : กรณีศึกษา : คณะสตรีคริสตจักรดำรงพรหนองบั่ว ภาคที่ 13 อุดรธานี / รำพึง มะโนนำ

by รำพึง มะโนนำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 ร463ป 2552 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2552. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. Description: ก-ฉ, 50 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 230 ร463ป 2552] (1). Checked out (1).

79. บทบาทของครูคริสเตียนในการให้คำปรึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนวิชชานารี / สุนทรี ชัยประหลาด.

by สุนทรี ชัยประหลาด | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 ส814บ 2552 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2552. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. Description: ก-ฉ, 45, 4 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 230 ส814บ 2552] (1). Checked out (1).

80. วิธีการทำให้พันธกิจเด็กในเมืองโคราชเจริญเติบโต : กรณีศึกษาคริสตจักรเบธเอลโคราช / ดวงฤดี ไชยพอ.

by ดวงฤดี ไชยพอ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

Call number: 230 ด225ว 2552 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2552. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. Description: ก-ฉ, 41 หน้า : แผนภูมิ.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230 ด225ว 2552] (1). Items available for reference: [Call number: 230 ด225ว 2552] (1).