Refine your search

Your search returned 1733 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
621. An investigation of the effects of using captions in Chinese EFL students' video comprehension = การศึกษาผลของการใช้คำบรรยายในวิดีทัศน์ต่อความเข้าใจในเนื้อเรื่องของนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / by Na Xia.

by Na, Xia | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

Call number: 428.4 N111I (TH.) Material type: book BookPublisher: 2007. Dissertation note: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2007. Description: xv, 91 p. : ill.Other title: การศึกษาผลของการใช้คำบรรยายในวิดีทัศน์ต่อความเข้าใจในเนื้อเรื่องของนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ..Online access: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 N111I] (2). Items available for reference: [Call number: 428.4 N111I] (1).

622. Investigating teacher-student interactions focusing on form : a sociocultural perspective = การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมุ่งเน้นด้านรูปแบบ : มุมมองด้านสังคมและวัฒนธรรม / by Mark Hershey.

by Hershey, Mark | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

Call number: 428.2 H572I (TH.) Material type: book BookPublisher: 2007. Dissertation note: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2007. Description: x, 135 p.Other title: การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมุ่งเน้นด้านรูปแบบ : มุมมองด้านสังคมและวัฒนธรรม..Online access: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 H572I] (2). Items available for reference: [Call number: 428.2 H572I] (1).

623. Corrective feedback in Chinese EFL classroom interaction : provision, response, and interactional contexts = การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการแก้ไขในการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนของผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ : การให้ข้อมูลย้อนกลับ การตอบสนอง และบริบทต่างๆของการปฏิสัมพันธ์ / by Liu Yan.

by Liu, Yan | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

Call number: 428.007 L783C (TH.) Material type: book BookPublisher: 2008. Dissertation note: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2008. Description: xvi, 200 p.Other title: การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการแก้ไขในการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนของผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ : การให้ข้อมูลย้อนกลับ การตอบสนอง และบริบทต่างๆของการปฏิสัมพันธ์.Online access: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 L783C] (2). Items available for reference: [Call number: 428.007 L783C] (2).

624. A phonological description of Falam Chin = ระบบเสียงในภาษาฟาลัมฉิ่น / by Khar Thuan.

by Khar Thuan | Payap University. Department of Linguistics.

Call number: 495.4 K45P (TH.) Material type: book BookPublisher: 2008 Dissertation note: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2008. Description: xiii, 124 p. : maps.Other title: ระบบเสียงในภาษาฟาลัมฉิ่น.Online access: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 K45P] (8). Items available for reference: [Call number: 495.4 K45P] (2).

625. A descriptive grammar of Geba Karen = ไวยากรณ์ภาษาเกบา คาเรน / by Naw Hsar Shee.

by Naw Hsar Shee | Payap University. Department of Linguistics.

Call number: 495 N328D (TH.) Material type: book BookPublisher: 2008. Dissertation note: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2008. Description: xvii, 263 p.Other title: ไวยากรณ์ภาษาเกบา คาเรน.Online access: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 N328D] (5). Items available for reference: [Call number: 495 N328D] (2).

626. Discourse functions of right-dislocated repetition and other repetition structures in Khmu oral narratives = หน้าที่ทางสัมพันธสารของการกล่าวซ้ำแบบคลาดไปทางขวาและโครงสร้างการกล่าวซ้ำอื่น ๆ ในเรื่องเล่าปากเปล่าของภาษาขมุ / Markus Steeb.

by Steeb, Markus | Payap University. Department of Linguistics.

Call number: 495.93 S813D (TH.) Material type: book BookPublisher: 2008. Dissertation note: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2008. Description: xiii, 263 p.Other title: หน้าที่ทางสัมพันธสารของการกล่าวซ้ำแบบคลาดไปทางขวาและโครงสร้างการกล่าวซ้ำอื่น ๆ ในเรื่องเล่าปากเปล่าของภาษาขมุ.Online access: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.93 S813D] (3). Items available for reference: [Call number: 495.93 S813D] (2).

627. Implementing and evaluating strategy-based language training in developing English oral presentation skills of undergraduate students = การใช้และการประเมินการฝึกกลยุทธ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / by Werawan Mosby.

by Werawan Mosby | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

Call number: 428.007 W484I (TH.) Material type: book BookPublisher: 2008. Dissertation note: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2008. Description: xiv, 168 p.Other title: การใช้และการประเมินการฝึกกลยุทธ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี..Online access: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 W484I] (5). Items available for reference: [Call number: 428.007 W484I] (2).

628. Language learning strategies of Thai fourth-year EFL college students = การเลือกใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาไทยระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 4 / by Cynthia Lay Taw.

by Lay Taw, Cynthia | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

Call number: 428.007 L426L (TH.) Material type: book BookPublisher: 2008. Dissertation note: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2008. Description: viii, 118 p.Other title: การเลือกใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาไทยระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 4..Online access: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 L426L] (3). Items available for reference: [Call number: 428.007 L426L] (2).

629. Evaluating meta-cognitive strategy training in writing and learner autonomy = การประเมินผลของการฝึกกลยุทธ์ทางอภิปัญญาที่มีต่อความสามารถในการเขียนและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน / Jacques Retief.

by Retief, Jacques | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

Call number: 428.007 R438E (TH.) Material type: book BookPublisher: 2008. Dissertation note: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2008. Description: xii, 211 p.Other title: การประเมินผลของการฝึกกลยุทธ์ทางอภิปัญญาที่มีต่อความสามารถในการเขียนและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน..Online access: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 R438E] (4). Items available for reference: [Call number: 428.007 R438E] (2).

630. การบริหารการผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตแบบกลวง : กรณีศึกษาบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด = Piboon Concrete's case study of hollow core slab productivity management / สิริพร วิเศษสิงห์

by สิริพร วิเศษสิงห์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.5 ส731ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2550 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550 Description: ก-ฎ, 80 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.5 ส731ก] (2).

631. การศึกษากระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์เพื่อผิวหน้าสำหรับผู้ชาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Acceptance process on facial cosmetics for men in Amphoe Muang, Chiang Mai / สุพรรณี เชียงจันทร์

by สุพรรณี เชียงจันทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 ส829ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2551 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551. Description: ก-ฎ, 86 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส829ก] (2).

632. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปลูกแคนตาลูปพันธุ์ศรีทอง = Feasibility study for Cantalope Golden Lady Cultivation / จารุวรรณ จิรธรรมตระกูล

by จารุวรรณ จิรธรรมตระกูล.

Call number: 338.7635611 จ337ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2549 Description: ก-ญ, 133 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 338.7635611 จ337ก] (2).

633. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด = The performance analysis of Piboon Concrete Company Limited / ปนัสยา ชมสูง

by ปนัสยา ชมสูง.

Call number: 338.7691 ป161ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2550 Description: ก-ซ, 109 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 338.7691 ป161ก] (2).

634. พฤติกรรมการซื้อผ้าทอยกดอก จังหวัดลำพูน = The consumers behavior of hand woven (Pha Tho Yok Dok) Lamphun / ทวีพร พิริยพงศ์พิทักษ์.

by ทวีพร พิริยพงศ์พิทักษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 ท213พ (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2550 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550 Description: ก-ญ, 93 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ท213พ] (2).

635. การศึกษาการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการบำนาญ กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The study of retired officers' financial in Mueang District, Chiangmai Province / สุพรรษา รัตนานนท์

by สุพรรษา รัตนานนท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 332.024 ส829ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2551 Description: ก-ฎ, 84 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 332.024 ส829ก] (2).

636. รูปแบบการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 3G ของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The types of the 3rd generation mobile phone services in Amphur Muang Chiang Mai / สีพรรณ ลักขณาวงศ์

by สีพรรณ ลักขณาวงศ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 ส733ร (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2550 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550 Description: ก-ญ, 99 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส733ร] (2).

637. การวิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัท วี.พี.ซี. กรุ๊ป จำกัด = Operations management analysis of VPC Group Company Limited / สิริรัตนา รินคำ

by สิริรัตนา รินคำ.

Call number: 338.7691 ส732ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2550 Description: ก-ฌ, 85 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 338.7691 ส732ก] (2).

638. พฤติกรรมการซื้อผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer buying behavior for organic vegetables and fruits in Muang, Chiang Mai / ภมรพรรณ อมรเสนารักษ์

by ภมรพรรณ อมรเสนารักษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 ภ168พ (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2551 Description: ก-ฎ, 78, 8 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ภ168พ] (2).

639. การรับรู้คุณภาพการบริการของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Perceived service quality of Thanachart Bank in Chiang Mai / ธริชา สมมะโน

by ธริชา สมมะโน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 ธ389ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2551 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551 Description: ก-ญ, 67 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ธ389ก] (2).

640. รูปแบบผู้นำของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ลายทอง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Leadership style by Chiang Mai Laithong Ltd., Part in Sankhampang District, Chiang Mai Province / รสสุคนธ์ ไชยเป็ง

by รสสุคนธ์ ไชยเป็ง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.4092 ร177ร (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2550 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550 Description: ก-ญ, 71 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.4092 ร177ร] (2).