Refine your search

Your search returned 508 results from 146353 records. Subscribe to this search

|
1. พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / นงนุช กันธะชัย

by นงนุช กันธะชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

Call number: 658.8342 น139พ (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2537 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 Description: ก-ฎ, 75 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 น139พ] (2).

2. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของจังหวัดเชียงใหม่ / โสภาพรรณ กาสมสัน

by โสภาพรรณ กาสมสัน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 ส984ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ฌ, 116 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส984ก] (1).

3. พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับเทียมของสตรี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิริยา จันทรภัทร

by วิริยา จันทรภัทร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 ว694พ (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ฏ, 109, [23] หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ว694พ] (2).

4. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อกาแฟสำเร็จรูป ในเขตเทศบาล จ. เชียงใหม่ / ยงยุทธ ฉัตรสีรุ้ง

by ยงยุทธ ฉัตรสีรุ้ง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 ย126ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ช, 75 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ย126ป] (1).

5. ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของประชาชนที่มีต่อศูนย์การค้าในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ / บุญทัต การะหงษ์

by บุญทัต การะหงษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 บ464ท (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ซ, 67 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 บ464ท] (1).

6. พฤติกรรมของผู้บริโภคยาสีฟันในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / นิคม จันทรมังกร

by นิคม จันทรมังกร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 น553พ (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ช, 64, [6] หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 น553พ] (1).

7. พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการของศูนย์บริการล้าง อัด และขยายรูปสี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปวีณรัตน์ เลิศจีระจรัส

by ปวีณรัตน์ เลิศจีระจรัส | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

Call number: 658.8342 ป496พ (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2537 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 Description: ก-ฌ, 87 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ป496พ] (2).

8. พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อรถจักรยานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = The consumer's behavior of a selective buy for a bicycle in Muang Destrict, Chiang Rai Province / ศุภรา สินไชยกุล.

by ศุภรา สินไชยกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 ศ715พ (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2540. Description: ก-ญ, 71 หน้า : แผนภูมิ.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ศ715พ] (2).

9. การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in buying construction materials in Maung Chiang-Mai / ฉัตรชัย ประเสริฐธนารัตน์

by ฉัตรชัย ประเสริฐธนารัตน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 ฉ232ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2540 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 Description: ก-ฌ, 52 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ฉ232ก] (1).

10. พฤติกรรมผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Behaviour of Thai Farmers Bank credit card holders in Chiangmai Municipal Area / ทศพร อัมมวรรธน์

by ทศพร อัมมวรรธน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 332.765 ท234พ (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2541 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 Description: ก-ฌ, 71 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 332.765 ท234พ] (2).

11. ปัจจัยในการเลือกซื้อฟิล์มถ่ายภาพของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors in selecting to purchase photo film of the consumer within the Chiang Mai City Region / ทอง พ่วงศร

by ทอง พ่วงศร | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8343 ท244ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2542 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542 Description: ก-ญ, 70 หน้า : แผนภูมิ.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8343 ท244ป] (3).

12. การเลือกซื้อนิตยสารของสตรี ในเขตเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ = Magazine buying behavior of women in Chiang Mai Municipality / วรีพร ลีลารัตนพล

by วรีพร ลีลารัตนพล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8343 ว332ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2542 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542 Description: ก-ช, 60 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ว332ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ว332ก] (1).

13. พฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์ติดตามตัวของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Pager purchasing behavior in Amphoe Muang, Changwat Chiangmai / บรรณฑรวรรณ จันทรา

by บรรณฑรวรรณ จันทรา | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 บ156พ (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2541 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 Description: ก-ซ, 61 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 บ156พ] (1).

14. การเลือกใช้แชมพูของเพศชาย / โสภิญ มีสุข

by โสภิญ มีสุข | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 ส984ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2539 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 Description: ก-ช, 61 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส984ก] (1).

15. พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสุนัขพันธุ์พูเดิ้ล ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Consumer's behavior to Poodles in Chiang Mai Province / นันทนา จักรจิตรภา.

by นันทนา จักรจิตรภา | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 น418พ (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2541. Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 Description: ก-ญ, 79 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 น418พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 น418พ] (1).

16. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครื่องประดับอัญมณีเสริมโชคชะตา = The factors that influence the wearing of fortune jewelry / กรกิจ สหัสโพธิ์

by กรกิจ สหัสโพธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 ก152ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2543 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 Description: ก-ฌ, 99 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ก152ป] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ก152ป] (1).

17. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านขายยาในห้างสรรพสินค้า ของผู้บริโภคในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing factors affecting customer decision-making in choosing drug-stores in department stores in Muang District, Chiang Mai / สุมนา ปริญญาปริวัฒน์

by สุมนา ปริญญาปริวัฒน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 ส841ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2543 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 Description: ก-ฌ, 67, 5 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ส841ป] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส841ป] (1).

18. การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Decision making purchase for cars in Chiang Mai Municipality / จรินทร์พร พิเชฐกุลบดี

by จรินทร์พร พิเชฐกุลบดี | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 จ166ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2542 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542 Description: ก-ญ, 96 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 จ166ก] (1).

19. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลในการเลือกร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing factors that had an effect on choosing the drug stores of the consumers in Muang District, Chiang Mai Province / สัญญาลักษณ์ อัครวงษ์

by สัญญาลักษณ์ อัครวงษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 ส558ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2543 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 Description: ก-ญ, 82 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส558ป] (1).

20. พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลตามโครงการประกันสังคมของผู้ประกันตน = Study of behaviors of insurance holders and marketing factors affecting the selection of hospital services under the Government Social Welfare Project / จิรามาศ ชูทองรัตน์

by จิรามาศ ชูทองรัตน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 362.11 จ536พ (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2543 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 Description: ก-ฉ, 93 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 362.11 จ536พ] (1).