Refine your search

Your search returned 1744 results from 146853 records. Subscribe to this search

|
241. ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของเด็กวัยประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ธิดา ประสิทธิ์บุรีรักษ์

by ธิดา ประสิทธิ์บุรีรักษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 372.18 ธ581ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ฎ, 70, [8] หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 372.18 ธ581ค] (2).

242. ทัศนคติของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมิเตอร์หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง / สุวดี จิตนราพงศ์

by สุวดี จิตนราพงศ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 336.2714 ส868ท (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ฌ, 96 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 336.2714 ส868ท] (1).

243. การศึกษาการบริหารงานโรงพยาบาลแมคคอร์มิค / ธนินทร์ ศังขะศิลปิน

by ธนินทร์ ศังขะศิลปิน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 362.11068 ธ264ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ง, 102, [42] หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 362.11068 ธ264ก] (1).

244. การศึกษาธุรกิจส่งออกยาสูบ บริษัท อินทาเบ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด / ดาริกา ดวงราศรี

by ดาริกา ดวงราศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 338.17371 ด428ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ฉ, 93 หน้า : แผนภูมิ.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 338.17371 ด428ก] (2).

245. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ / ไพสิทธิ์ จริงจิตร

by ไพสิทธิ์ จริงจิตร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 332.6322 พ999ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ค, 29 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 332.6322 พ999ป] (1).

246. การศึกษาการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ / โยธิน มานะบุญ

by โยธิน มานะบุญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 331.6209593 ย842ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ซ, 33, [55], 44, [26] หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 331.6209593 ย842ก] (1).

247. การเลือกการลงทุนของผู้มีเงินออมที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ / นันทวรรณ วาลีย์

by นันทวรรณ วาลีย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 332.6725 น424ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ซ, 96 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 332.6725 น424ก] (1).

248. การศึกษาความต้องการนักบัญชีของบริษัท ในจังหวัดเชียงราย / กัสมา กาซ้อน

by กัสมา กาซ้อน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 331.1231657 ก412ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ช, 101 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 331.1231657 ก412ก] (2).

249. การดำเนินงานของ Lanna Thai Electronic Company LTD (LTEC) / ธีระวัฒน์ เทียนชัย

by ธีระวัฒน์ เทียนชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 338.7621381 ธ674ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ข, 60 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 338.7621381 ธ674ก] (1).

250. ทัศนคติของผู้ใช้บริการต่อการบริการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ / วารุณี ใจประเสริฐ

by วารุณี ใจประเสริฐ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 362.11 ว486ท (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2537 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 Description: ก-ฉ, 81, 8 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 362.11 ว486ท] (1).

251. ลักษณะของสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ผู้เลือกใช้บริการต้องการ / ขนิษฐา บุญฤทธิ์

by ขนิษฐา บุญฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

Call number: 372.21 ข226ล (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2537 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 Description: ก-ฎ, 117 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 372.21 ข226ล] (1).

252. กลยุทธ์ทางการบริหารกิจการขนาดย่อมของนักธุรกิจสตรี : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / เทียน เลรามัญ

by เทียน เลรามัญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.022 ท733ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538. Description: ก-ง, 62, จ-ฉ, 6 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 ท733ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.022 ท733ก] (1).

253. การศึกษาปัญหาและความต้องการในการรับบัตรเครดิตของร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / รัชฎาภรณ์ รุจิพรรณ

by รัชฎาภรณ์ รุจิพรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 332.765 ร326ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ช, 86 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 332.765 ร326ก] (1).

254. พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร ในอำเภอเมือง เชียงราย / วิศรุต แสงเอม

by วิศรุต แสงเอม | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

Call number: 333.338 ว752พ (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2537 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 Description: ก-จ, 65, [20] หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 333.338 ว752พ] (2).

255. พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับเทียมของสตรี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิริยา จันทรภัทร

by วิริยา จันทรภัทร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 ว694พ (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ฏ, 109, [23] หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ว694พ] (2).

256. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อกาแฟสำเร็จรูป ในเขตเทศบาล จ. เชียงใหม่ / ยงยุทธ ฉัตรสีรุ้ง

by ยงยุทธ ฉัตรสีรุ้ง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.8342 ย126ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ช, 75 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ย126ป] (1).

257. สถานธุรกิจบันเทิงครบวงจร โครงการเชียงใหม่ศรีประเสริฐคอมเพล็กซ์ / ศุภลักษณ์ พรหมกันธา

by ศุภลักษณ์ พรหมกันธา | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

Call number: 338.76179 ศ721ส (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2537 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 Description: ก-ญ, 56 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 338.76179 ศ721ส] (2).

258. การศึกษาการดำเนินงานของ บริษัท ตันติยานันท์การ์เม้นท์ จำกัด / ชุมพล เปี่ยมศิริ

by ชุมพล เปี่ยมศิริ | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

Call number: 338.7687 ช627ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2537 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 Description: 29, [5] หน้า : แผนภูมิ.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 338.7687 ช627ก] (2).

259. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ บริษัทเวิล์ดคลับ จำกัด (สาขาเชียงใหม่) / ประดิษฐ์ เรืองไรรัตนโรจน์

by ประดิษฐ์ เรืองไรรัตนโรจน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 338.761613 ป267ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: 37 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 338.761613 ป267ก] (1).

260. ปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตอำเภอแมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ฐติกุล ไชยวรรณ์

by ฐติกุล ไชยวรรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 332.765 ฐ119ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ญ, 54, [9] หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 332.765 ฐ119ป] (1).