ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1659 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. การเทศนาในทัศนะของเปาโล จาก 1 โครินธ์ 2:1-5 / บัณฑิต อินทรเทพ.

โดย บัณฑิต อินทรเทพ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 บ259ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: MCD-2552 บ259ก] (1).

122. ศิษยาภิบาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจในคริสตจักร : กรณีศึกษาคริสตจักรเขตอภิบาลที่ 2 เชียงราย / วรรณเพ็ญ ทิศา.

โดย วรรณเพ็ญ ทิศา | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ว254ศ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ว254ศ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ว254ศ] (1).

123. การประกาศพระกิตติคุณตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ จากพระธรรมมัทธิว 28:18-20 / อุไรพร จำรัส.

โดย อุไรพร จำรัส | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 อ857ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 อ857ก] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 อ857ก] (1).

124. สตรีกับการเป็นผู้นำ : กรณีศึกษาสตรีคริสตจักรประสบกิตติคุณ / ชยาภรณ์ มหากาญจน์กุล

โดย ชยาภรณ์ มหากาญจน์กุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ช196ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ช196ส] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ช196ส] (1).

125. การถวายทศางค์กับการเลี้ยงตนเองของคริสตจักร : กรณีศึกษา คริสตจักรอาข่า เชียงใหม่ / นิกร วงศ์กิตติคุณ.

โดย นิกร วงศ์กิตติคุณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 น541ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 น541ก] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 น541ก] (1).

126. Export potential of beans and pulses from Myanmar to Northern part of Thailand through border town of Mae Sot (Tak Province) = ความเป็นไปได้ของการส่งออกผลิตภัณฑ์ถั่วและเมล็ดถั่วจากเมียนม่าร์สู่ภาคเหนือของไทยผ่านจุดข้ามแดนแม่สอด จังหวัดตาก / Kyawt Khin Khin Khant.

โดย Kyawt Khin Khin Khant | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 K99E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 K99E] (1).

127. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินในประเทศไทย = Problems of land and building tax law enforcement of Thailand / ละเอียด ศรีล้อม.

โดย ละเอียด ศรีล้อม | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.054 ล216ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.054 ล216ป] (2). Items available for reference: [Call number: 343.054 ล216ป] (2).

128. Singaporean Hokkien adjectives = คำคุณศัพท์ในภาษาฮ๊กเกี้ยนสิงคโปร์ / Krisda Tan.

โดย Krisda Tan | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1795957 K92S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2010. ชื่อเรื่องอื่น: คำคุณศัพท์ในภาษาฮ๊กเกี้ยนสิงคโปร์.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1795957 K92S] (3). Items available for reference: [Call number: 495.1795957 K92S] (2).

129. ความเข้าใจของสมาชิกคริสตจักรศิริวัฒนาเรื่องการพัฒนาคริสตจักรให้เจริญเติบโตตามวิธีการที่ปรากฎในพระธรรมกิจการของอัครฑูต 2:42-47 / ประสงค์ ทองเณร.

โดย ประสงค์ ทองเณร | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2553 ป387ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2553 ป387ค] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2553 ป387ค] (1).

130. อนุชนกับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ : กรณีศึกษา : อนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง / ยุหนะ จะสี.

โดย ยุหนะ จะสี | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ย468อ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ย468อ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ย468อ] (1).

131. การพัฒนาบทเรียนทางคริสตจริยธรรมเรื่อง เพศและความสัมพันธ์ชายหญิงในวัยรุ่น อายุระหว่าง 13-15 ปี / สุชาดา ไทยนุรักษ์.

โดย สุชาดา ไทยนุรักษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ส759ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ส759ก] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ส759ก] (1).

132. ศิษยาภิบาลกับการอภิบาลผู้ป่วยภาวะใกล้ตาย : กรณีศึกษา คริสตจักรไทยสมัครภาคที่ 2 เชียงราย / สายใจ ปินตาหล้า.

โดย สายใจ ปินตาหล้า | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ส657ศ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ส657ศ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ส657ศ] (1).

133. การศึกษาความอิจฉาในพระกิตติคุณมัทธิว 27:15-26 / สมบูรณ์ ร่มพนาธรรม.

โดย สมบูรณ์ ร่มพนาธรรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ส258ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ส258ก] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ส258ก] (1).

134. การอภิบาลผู้ติดสุรา : กรณีศึกษาคริสตจักรราชกิจภักดี สังกัดภาค 2 เชียงราย / นพดล เรืองนาค.

โดย นพดล เรืองนาค | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 น169ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 น169ก] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 น169ก] (1).

135. การขยายคริสตจักรในปัจจุบัน : กรณีศึกษา คริสตจักรสวนดอก ภาค 2 เชียงราย / ชอบ ชัยธรรม.

โดย ชอบ ชัยธรรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ช319ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ช319ก] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ช319ก] (1).

136. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการมีส่วนร่วมพันธกิจคริสตจักรของอนุชน : กรณีศึกษาคริสตจักรศิริวัฒนา เชียงใหม่ ระหว่างปี ค.ศ. 1998-2007 / เจต บุญเป็ง.

โดย เจต บุญเป็ง | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2551 จ691ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2551หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2551 จ691ป] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2551 จ691ป] (1).

137. ความชอบธรรมโดยความเชื่อ (รม.3:21-31) กับ ชอบธรรมโดยโชฮาคู (พิธีไถ่บาปชนเผ่าลีซู) / โดย สิทธิพล ยี่ปา.

โดย สิทธิพล ยี่ปา | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2550 ส723ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2550 ส723ค] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2550 ส723ค] (1).

138. แนวคิดการเลือกกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล จากพระธรรม 1 ซามูเอล 8:4-9 / โดย สุข กองกาญจนานันท์.

โดย สุข กองกาญจนานันท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2550 ส742น (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2550 ส742น] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2550 ส742น] (1).

139. การรื้อฟื้นพันธสัญญาระหว่างอิสราเอลและพระยาห์เวห์ยุคหลังการตกเป็นเฉลยในบาบิโลนจากหนังสือเนหะมีย์ 10:28-39 / อิฏฐพล ดวงนภา.

โดย อิฏฐพล ดวงนภา | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 อ717ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 อ717ก] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 อ717ก] (1).

140. ดนตรีกับการบำบัดรักษาจิตใจและอารมณ์จากพระธรรม 1 ซามูเอล 16:23 / สุภัทรา แก้วควายงาม.

โดย สุภัทรา แก้วควายงาม | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2552 ส836ด (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2552 ส836ด] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2552 ส836ด] (1).