ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1659 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. The grammaticalization of ba in Sgaw Karen = การกลายเป็นคำไวยากรณ์ของคำว่า บา ในภาษากะเหรี่ยงสะกอว์ / Naw Bar Hso Wah.

โดย Naw Bar Hso Wah | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 N328G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2011. ชื่อเรื่องอื่น: การกลายเป็นคำไวยากรณ์ของคำว่า บา ในภาษากะเหรี่ยงสะกอว์..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 N328G] (1). Items available for reference: [Call number: 495 N328G] (2).

162. การสร้างสื่อสำหรับฝึกทักษะการอ่านโน้ตเปียโนแบบฉับพลันด้วยอีเลิร์นนิ่ง = The creation of piano sight-reading exercises for an e-learning program / จันทร์ โพธิ์.

โดย จันทร์ โพธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2555 จ251ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | บทที่ 5 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2555 จ251ก] (1). Items available for reference: [Call number: DCM-2555 จ251ก] (1).
Special Status (1).

163. Participant identification in a selection of Thai narratives / by Rujirat Chaisang.

โดย Rujirat Chaisang | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 R934P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1992หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics)--Payap University, 1992. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.915 R934P] (1).

164. เสียงแห่งความตาย = The voice of death / สมัชชา หมอกชัย.

โดย สมัชชา หมอกชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2556 ส291ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2556หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2556 ส291ส] (4). Items available for reference: [Call number: DCM-2556 ส291ส] (2).

165. Assessing the impact of the Chiang Mai Convention Center on the management and operations of primary stakeholders in the Chiang Mai conference industry = การประเมินผลกระทบจากการบริหารจัดการและการดำเนินงานของศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ต่อผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมธุรกิจการประชุมของจังหวัดเชียงใหม่ / Steffen R. Lohrmann.

โดย Lohrmann, Steffen R | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 L833A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 L833A] (1).

166. A descriptive grammar of Kayah Monu = ไวยากรณ์เชิงวรรณนาในภาษากะยาโมนู / Wai Lin Aung.

โดย Wai Lin Aung | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9 W138D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2013. ชื่อเรื่องอื่น: ไวยากรณ์เชิงวรรณนาในภาษากะยาโมนู..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | CHAPTER 8 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9 W138D] (3). Items available for reference: [Call number: 495.9 W138D] (2).

167. Linguistic evidence : grammaticality judgments and serial verb constructions in Thai = ข้อบ่งชี้ทางภาษาศาสตร์ : การตัดสินความถูกต้องทางไวยากรณ์และหน่วยสร้าง กริยาเรียงในภาษาไทย / Terry Adams.

โดย Adams, Terry | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9156 A218L (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2012. ชื่อเรื่องอื่น: ข้อบ่งชี้ทางภาษาศาสตร์ : การตัดสินความถูกต้องทางไวยากรณ์และหน่วยสร้าง กริยาเรียงในภาษาไทย..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9156 A218L] (1). Items available for reference: [Call number: 495.9156 A218L] (2).

168. Genre analysis of self defense web advertisements = การวิเคราะห์เว็บโฆษณาที่ป้องกันตนเอง / Christopher Clugston.

โดย Clugston, Christopher Ian | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 421.41 C649G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2013. ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์เว็บโฆษณาที่ป้องกันตนเอง..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 421.41 C649G] (3). Items available for reference: [Call number: 421.41 C649G] (2).

169. มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ = Protection of environment by local administration : a case study of eco-tourism / หทัยรัตน์ สีรานันท์.

โดย หทัยรัตน์ สีรานันท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.09 ห136ม (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.09 ห136ม] (2).

170. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศในประเทศไทย : ศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ ค.ศ. 1993 / อิสริยา บุตรหลวง.

โดย อิสริยา บุตรหลวง | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2557. หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

171. เสียงสะท้อนจากหนังตะลุง = Sound of Nang-Ta-Lung / ณัฐกฤต ศรีสว่าง.

โดย ณัฐกฤต ศรีสว่าง | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2558 ณ321ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2558 ณ321ส] (1). Items available for reference: [Call number: DCM-2558 ณ321ส] (2).

172. การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิคระดับบัณติศึกษา โดย มุทิตา นาคเมือง = A graduate Guitar recital by Mutita Narkmuang.

โดย มุทิตา นาคเมือง | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2558 ม627ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2558 ม627ก] (1). Items available for reference: [Call number: DCM-2558 ม627ก] (2).

173. การสร้างชุดการสอนทักษะการเล่นลีเวอร์ฮาร์พเบื้องต้น = The creation of Lever Harp teaching package for geginner student / พัชรสกนธ์ โพธิ์.

โดย พัชรสกนธ์ โพธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

174. Chiang Mai tourism industry readiness for the ASEAN mutual recognition arrangement on tourism professionals = ศึกษาความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเชียงใหม่ต่อข้อตกลงการยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน / Richard Mark Hefner.

โดย Hefner, Richard Mark | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2015 H461C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2015หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2015. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2015 H461C] (1). Items available for reference: [Call number: IMBA-2015 H461C] (1).

175. A study on the rationalities of terrorism in Nepal (1996-2006) = การศึกษาลักษณะความเป็นเหตุผลของการก่อการร้ายในประเทศเนปาล (ค.ศ. 1996-2006) / Bimal Dahal.

โดย Dahal, Bimal | Payap University. Department of Peace Studies.

เลขเรียกหนังสือ: 363.325095496 D129S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2015หมายเหตุ: Thesis (Ph.D. (Peacebuilding))--Payap University, 2015. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.325095496 D129S] (1). Items available for reference: [Call number: 363.325095496 D129S] (1).

176. Setting up a language school in Pakistan / by Bakhtawar Khaskhali.

โดย Khaskhali, Bakhtawar | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 K45S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2007หมายเหตุ: Independent Study (M.A. (TESOL))--Payap University, 2007. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 418.0071 K45S] (1).

177. Customer behavior and personal factors influencing buying organic food : case study in Kunming City, Yunnan Province of China = พฤติกรรมลูกค้าและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารอินทรีย์ : กรณีศึกษาในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนานประเทศจีน / Tingting Zhang.

โดย Zhang, Tingting | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2015 Z63C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2015หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2015. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2015 Z63C] (2). Items available for reference: [Call number: IMBA-2015 Z63C] (1).

178. Western globalist business model : a policy of deception and the politics of fear in the merging corporate-governmental power hierarchy = รูปแบบธุรกิจตะวันตก : รูปแบบธุรกิจตะวันตกและการใช้ความกลัวทางการเมืองเพื่อเป็นอำนาจในการกำกับดูแลรวบกิจการทางธุรกิจ / Jon Eric Nordeen.

โดย Nordeen, Jon Eric | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2014 N828W (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2014หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2014. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2014 N828W] (2). Items available for reference: [Call number: IMBA-2014 N828W] (1).

179. The role of diversity management in recruiting human resource at Chiang Mai International School = บทบาทของการจัดการความหลากหลายที่มีต่อการบริหารงานสรรหาบุคลากรของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ / Panee Assawaprapa.

โดย Panee Assawaprapa | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2016 P191R (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2016. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2016 P191R] (3). Items available for reference: [Call number: IMBA-2016 P191R] (1).

180. Exploring internal factors affecting indirect distribution channels of prepaid mobile products : a case of Vinaphone Business Center in Thua Thien Hue Province, Vietnam = การศึกษาปัจจัยภายในที่มีผลต่อช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินของศูนย์ธุรกิจ Vinaphone : กรณีศึกษาศูนย์ธุรกิจ Vinaphone ในจังหวัด Thua Thien Hue, ประเทศเวียดนาม / Nguyen Phuoc Quy Thinh.

โดย Nguyen Phuoc Quy Thinh | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2016 N576E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2016. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2016 N576E] (1). Items available for reference: [Call number: IMBA-2016 N576E] (1).