ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1659 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. Controllable marketing factors of Myanmar online consumer behavior towards the Irrawaddy's website (Myanmar version) = ปัจจัยการตลาดที่ควบคุมพฤติกรรมผู้บริโภคชาวพม่าต่อออนเว็บไซต์อิรวดี (ภาคภาษาพม่า) / Saw Franklin Daniel Aye.

โดย Saw Franklin Daniel Aye | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2016 S271C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2016. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2016 S271C] (3). Items available for reference: [Call number: IMBA-2016 S271C] (1).

182. A study of the morphology of verbs and nouns of the Sinwal dialect of the Rawang Language = การศึกษาโครงสร้างหน่วยคำของคำกริยาและคำนามในภาษาถิ่นซินวาลในภาษาระวาง / by Hpung Sarep.

โดย Sarep, Hpung | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 S244S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1995หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1995. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาโครงสร้างหน่วยคำของคำกริยาและคำนามในภาษาถิ่นซินวาลในภาษาระวาง.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY | GLOSSARY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 S244S] (2). Items available for reference: [Call number: 495.4 S244S] (1).

183. พฤติกรรมของนักลงทุนในการเลือกใช้บริการห้องค้าหลักทรัพย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อมรา อารีย์

โดย อมรา อารีย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.64 อ293พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.64 อ293พ] (1).

184. พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / นงนุช กันธะชัย

โดย นงนุช กันธะชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 น139พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 น139พ] (2).

185. การดำเนินงานของบริษัทฝางซัพพลายส์ (1992) จำกัด / เอี่ยมชัย จรรยาเมธากุล

โดย เอี่ยมชัย จรรยาเมธากุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.3506 อ927ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.3506 อ927ก] (1).

186. การศึกษาทัศนคติของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพที่มีต่อการใช้บริการ บัญชีเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ / วัลภา วงศ์จันทร์

โดย วัลภา วงศ์จันทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1752 ว442ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.1752 ว442ก] (2).

187. การศึกษาธุรกิจบริษัท เอ็น.ที. ฟลาวเวอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด / เกียรติชัย กิตติพรไพบูลย์

โดย เกียรติชัย กิตติพรไพบูลย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.761745 ก853ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.761745 ก853ก] (1).

188. การศึกษาการดำเนินงานของบริษัทซิ๊คดิ๊ก จำกัด / ธรรมาภรณ์ จารุสวัสดิ์

โดย ธรรมาภรณ์ จารุสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 687.068 ธ366ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 687.068 ธ366ก] (1).

189. การศึกษาการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ นว อินเตอร์เนชั่นแนล / มานพ ชุ่มอุ่น

โดย มานพ ชุ่มอุ่น | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 666.068 ม443ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 666.068 ม443ก] (1).

190. การศึกษาการดำเนินธุรกิจไม้แกะสลักของบ้านถวาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่ / ปนัดดา ปันทะนา

โดย ปนัดดา ปันทะนา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7684 ป161ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7684 ป161ก] (2).

191. การศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตหินของบริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด / จิรัฐิติ ทรงประทุม

โดย จิรัฐิติ ทรงประทุม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.2068 จ528ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.2068 จ528ก] (2).

192. การศึกษาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราของบริษัทเชียงใหม่ดำรงอุตสาหกรรม จำกัด / สมศรี รักศิลปกิจ

โดย สมศรี รักศิลปกิจ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 674.8068 ส281ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 674.8068 ส281ก] (1).

193. ทัศนคติของผู้ใช้บริการที่มีต่อธนาคารของรัฐ : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เสน่ห์ อ้วนสอาด

โดย เสน่ห์ อ้วนสอาด | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 332.17 ส898ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.17 ส898ท] (2).

194. การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ / จันทนา แดงขาว

โดย จันทนา แดงขาว | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76697 จ246ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76697 จ246ก] (1).

195. กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า / ครรชิต มหาวัจน์

โดย ครรชิต มหาวัจน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.3387 ค153ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 333.3387 ค153ก] (1).

196. การบริหารธุรกิจโรงพิมพ์ในจังหวัดเชียงใหม่ / อรัญญา ชุติมา

โดย อรัญญา ชุติมา | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 686.068 อ388ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 686.068 อ388ก] (1).

197. ความพึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงแรมขนาดใหญ่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชาคริต ชยกุญชร

โดย ชาคริต ชยกุญชร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 647.740683 ช463ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 647.740683 ช463ค] (2).

198. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของจังหวัดเชียงใหม่ / โสภาพรรณ กาสมสัน

โดย โสภาพรรณ กาสมสัน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส984ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส984ก] (1).

199. การศึกษาการจัดรูปแบบหน่วยงานบริการคอมพิวเตอร์ของบริษัท สุเทพพรอพเพอร์ตี้ จำกัด / ทรัพย์ศิริ จรรยาศิริ

โดย ทรัพย์ศิริ จรรยาศิริ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 004.068 ท162ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.068 ท162ก] (1). Items available for reference: [Call number: 004.068 ท162ก] (1).

200. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการให้สินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและผู้ยากจน / วิสวัสดิ์ ญานะโส

โดย วิสวัสดิ์ ญานะโส | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.3106 ว773ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.3106 ว773ป] (2).